ČLÁNOK
Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011
14. apríla 2011

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť organizovala 12. 4. 2011 už 11. ročník konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska pod záštitou Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD.

Cieľom konferencie v tomto roku bolo  prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia tretej priority  stratégie EUROPA 2020 – inkluzívneho rastu na Slovensku. Pozvanie na konferenciu prijali predstavitelia významných slovenských pracovísk, ktoré tvoria ekonomické prognózy.

S príspevkom „Zhody a rozdiely vo vývojových makroekonomických tendenciách SR a EÚ“ na konferencii vystúpil  minister financií I. Mikloš.

Príspevky z konferencie sú zverejnené v Zborníku.

                                                            OBSAH

                               Úvod                                                                                    3

                               Experné hodnotenie stavu a vývoja ekonomiky Slovenska 
                               za rok 2010 a oproti roku 2009  a odhad budúceho rastu HDP   4

Chajdiak Jozef          Makroekonomický vývoj SR do marca 2011                             8

Bezáková Valéria      Ekonomika Slovenska v pohľade verejnosti                            22

ŠÚ SR                      Štatistická správa o základných vývojových tendenciách 
                               v hospodárstve SR v roku 2008 a prognóza vývoja 
                               na 1. polrok 2010                                                                 29

Sivák Rudolf             Pohľad na vývoj ekonomiky SR v roku 2010                           35

Kozlík Sergej            Inkluzívny rast v Európskej únii                                             42

Páleník Viliam,
Páleník Michal           Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania 
                               pracovných návykov                                                            46

Chajdiak Jozef         Dĺžka pracovného času – faktor inkluzívneho rastu                  56

Beka Ján                  Vývoj ekonomiky SR v roku 2010 a strednodobá predikcia      
                               NBS P1Q-2011                                                                     60 

Haluška Ján
a kolektív                 Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky 
                                v roku 2010  a odhad jej vývoja v roku 2011                         65

Radvanský Marek, 
Slobodníková Soňa   Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR 
                               v rokoch 2011 – 2015                                                           68

Šrámková Lucia        Strednodobá predikcia MF SR a výhľad 
                               ekonomického rastu do roku 2020                                         80

Chajdiak Jozef           Hrubý domáci produkt a daň z pridanej hodnoty
                                (rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008,rok 2009
                                a rok 2010)                                                                        85

Chajdiak Jozef,
Luha Ján                    Vývoj predvolebných preferencií – zloženie vládnej
                                 koalície  ako  faktor  určujúci makroekonomickú 
                                 politiku a vývoj                                                                  86

Chajdiak Jozef,
Luha Ján                   Tabuľky prognóz vývoja HDP na konferenciách
                                Pohľady na ekonomiku Slovenska – prehľad za roky 
                                2001 až 2011                                                                      93

 
Chajdiak Jozef           Pohľad na predošlé konferencie
                                POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA                                106

Dereník Dávid           Nezamestnanosť na Slovensku ako najhorší dôsledok
                                svetovej ekonomickej krízy                                                117

Ivančíková Ľudmila,
Gregorcová Silvia     Sociálna inklúzia z pohľadu EU 2020                                      123

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS