ČLÁNOK
Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2017
30. Jún 2017

ndikátor dôvery v priemysle v júni poklesol o 2,6 p. b. na hodnotu -0,3. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnil očakávaný pokles priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace.

Trend priemyselnej produkcie mal aj v júni klesajúcu tendenciu, keď oproti máju klesol o 15 p. b. na hodnotu -13. Pokles bol zaznamenaný hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Naopak rast bol hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, drevených a papierových výrobkov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Saldo celkovej úrovne objednávok  vzrástlo o 5 p. b. na hodnotu -2. Rast objednávok (vážené produkciou) zaznamenali vo výrobe textilu, odevov a kože a farmaceutických výrobkov. Naopak pokles objednávok zaznamenali výraznejšie v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii a výrobe potravín. Väčšina respondentov (90 %) považuje súčasné objednávky za dostatočné. Saldo objednávok na export sa oproti máju zvýšilo o 2 p. b. na hodnotu -3. Rast objednávok na export uviedli najmä vo výrobe textilu, odevov a kože. Vo väčšine odvetví nastal pokles objednávok na export a to hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov, potravín a nápojov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Podiel respondentov, ktorí považujú súčasnú úroveň objednávok na export za dostatočnú, dosiahol 89 %. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa v júni oproti máju znížilo o 1 p. b. na hodnotu -6. Pokles zásob predpokladajú výraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak rast zásob očakávajú vo výrobe strojov a zariadení i. n. a potravín a nápojov. Až 83 % respondentov (vážených produkciou) považuje stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížilo o 14 p. b. na hodnotu -5. Zníženie produkcie predpokladajú výraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Žilinskom a Trnavskom kraji. Rast produkcie predpokladajú respondenti hlavne v chemickom priemysle a výrobe textilu, odevov a kože; podľa regiónov v Nitrianskom kraji. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v júni vzrástlo o 7 na 5 p. b. So zvyšovaním cien počítajú najvýraznejšie v chemickom priemysle a vo výrobe kovov a kovových výrobkov. Naopak, znižovanie cien predpokladajú vo výrobe potravín, strojov a zariadení i. n. a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Saldo zamestnanosti sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 3 body na hodnotu 22 p. b. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú vo výrobe dopravných prostriedkov, kovov a kovových výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a textilu, odevov a kože; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Znižovanie počtu zamestnancov sa očakáva len v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii, výrobe farmaceutických výrobkov a potravín a nápojov. So stabilizáciou zamestnanosti počíta 69 % respondentov.

Poznámka: * V júni 2017 sa zúčastnilo prieskumu 445 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA