ČLÁNOK
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015
21. Júl 2016

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2015 úroveň 2,7 % HDP a druhý rok po sebe sa medziročne zvýšil. Strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) tak nebol dosiahnutý. Od roku 2012 dosiahla kumulatívna odchýlka od trajektórie, ktorá by zabezpečila splnenie pôvodne stanoveného cieľa do roku 2017 takmer 0,6% HDP. Upravené výdavky rozpočtu od roku 2012 narástli o 6,4 p.b. viac ako stanovuje výdavkové pravidlo (s negatívnym vplyvom na saldo vo výške 2,4% HDP). Nad rámec týchto dvoch ukazovateľov rada pri hodnotení vzala do úvahy aj vplyv iných opatrení, ktoré odchýlku zvyšujú (vplyv znížených sadzieb príspevkov do 2. piliera, neočakávané príjmy, budúce očakávané korekcie k EÚ fondom) alebo naopak môžu znížiť (rast úspešností výberu DPH, výdavky na spolufinancovanie, vyšší odhad príjmov z daní za rok 2015). Okrem toho rada vzala do úvahy aj skutočnosť, že úroveň dlhu sa stále nachádza v sankčných pásmach stanovených zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a doteraz neboli prijaté dostatočné opatrenia na jeho zníženie. Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov rada konštatuje, že v roku 2015 došlo k výraznej odchýlke od trajektórie a bolo by potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

Bez zmien v termíne dosiahnutia strednodobého cieľa by mal korekčný mechanizmus viesť k odstráneniu odchýlky tak, aby bol dosiahnutý strednodobý cieľ v pôvodnom termíne do roku 2017. Nakoľko v apríli 2016 došlo k posunu strednodobého cieľa na rok 2019, limit výdavkov by bolo vhodné stanoviť aspoň na úrovni aktuálnych plánov prezentovaných v Programe stability SR na roky 2016 – 2019 z apríla 2016. Týmto spôsobom by bolo možné aspoň čiastočne zabezpečiť, aby v budúcnosti nedochádzalo k opätovnému posúvaniu strednodobého cieľa v súlade s princípom fiškálneho kompaktu.

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA