ČLÁNOK
Záujem o spotrebné a hypotekárne úvery zo Slovenskej sporitelne stále rastie
3. apríla 2003

Skutocnost, že pri dvojnásobnom náraste poctu úverov sa objem požicaných financných prostriedkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka strojnásobil, dokazuje, že klienti majú v tomto roku záujem o požicanie vyšších objemov spotrebných úverov. Nárast bol ovplyvnený znížením úrokových sadzieb a lahkou dostupnostou úveru, pricom niektoré z nich je možné v súcasnosti získat už aj v priebehu 24 hodín od predloženia potrebnej dokumentácie. Rovnako ako u spotrebných úverov došlo k dvojnásobnému zvýšeniu poctu poskytnutých hypoúverov (za rovnaké obdobie v minulom roku bolo poskytnutých 140 hypotekárnych úverov) pri trojnásobnom zvýšení objemu požicaných penazí (65 mil. Sk v minulom roku).

Slovenská sporitelna pôsobí na trhu spotrebných úverov najdlhšie spomedzi komercných bánk. Hypotekárne úvery zacala poskytovat tiež ako jedna z prvých na Slovensku – už od leta 1999. V minulom roku banka upravila obchodné podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov, ako aj všetkých druhov spotrebných úverov. V súcasnosti je možné hypotekárne úvery a spotrebné investicné úvery vzájomne výhodne kombinovat. Slovenská sporitelna sa tak snaží podporit rozvoj a kvalitu bývania na Slovensku.

Spotrebný investicný úver pre obyvatelov je výhodné použit na výstavbu alebo zmenu dokoncených stavieb, na údržbu tuzemských nehnutelností, na nadobudnutie tuzemskej nehnutelnosti alebo jej casti kúpou, resp. vysporiadaním dedicských podielov alebo vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vzhladom na to, že slúži na podporu bývania, je jeho úroková sadzba v porovananí s ostatnými úrokovými sadzbami spotrebných úveroch nižšia a v súcasnosti predstavuje 9,8 % p. a. Minimálna výška úveru je 50 000 Sk a horná hranica úveru je limitovaná schopnostou klienta úver pravidelne splácat.

V súcasnosti najvýhodnejší spôsob, ako financovat nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu ci údržbu tuzemskej nehnutelnosti drahšej ako 200 000 Sk, je hypotekárny úver. Prostredníctvom hypotekárneho úveru môže klient získat financné prostriedky až do výšky 100 % z predpokladanej investície, a to aj bez preukázania vlastných financných zdrojov. Prostriedky bude mat navyše k dispozícii rýchlo, bez dlhého sporenia, pricom požicanú sumu môže splácat až 30 rokov. Vzhladom na to, že hypotéka je dlhodobý úver poskytovaný bez rucitelov, jedným z dôležitých kritérií na jeho získanie je zriadenie záložného práva k úverovanej alebo inej nehnutelnosti v prospech banky. Predmetom zabezpecenia môžu byt aj viaceré nehnutelnosti, a to nielen vo vlastníctve klienta. Úrokové sadzby, za ktoré Slovenská sporitelna hypotekárne úvery poskytuje, patria k najvýhodnejším na trhu, napr. aktuálna premenlivá zvýhodnená úroková sadzba je iba 5,0 % p. a. (po zohladnení štátneho príspevku na úcely bývania na rok 2003 vo výške 2,5 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS