ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roka 2013
22. apríla 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) vo februári oproti februáru 2012 vzrástol o 1,1 %. Vývoj spô­so­bil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 1,5 % a v priemyselnej výrobe o 1,3 %. V ťažbe a dobývaní klesol o 10,1 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 8,3 %, výrobe elektrických zariadení o 30,2 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 17,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 0,8 % a vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 0,6 %. Objem produkcie klesol hlavne v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 25,2 %, vo výrobe koksu a ra­finovaných ropných produktov o 20,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariade­ní o 2,7 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 4,6 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 10,8 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem produkcie investičných prostriedkov o 2,5 %, výroby pre medzispotrebu o 2,4 % a produkcie predmetov krátkodobej spotreby o 1,3 %. Vý­roba predmetov dlhodobej spotreby klesla o 10,8 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 1,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia vo februári oproti januáru znížila o 0,5 %.

Za dva mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej pro­dukcie o 2,1 %, z toho v dodávke elektriny, plynu pary a studeného vzduchu o 3,8 % a v priemyselnej výrobe o 1,9 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 5,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle vo februári v porovnaní s januárom 5) klesli v stálych cenách o 1,1 %. Vo februári v porovnaní s februárom 2012 boli nižšie o 4,2 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili o 2 %.

Stavebná  produkcia vo februári objemom 239,6 mil. Eur oproti februáru 2012 klesla v stálych cenách o 4,2 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku dosiahla 227,7 mil. Eur a medziročne bola nižšia o 2,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil najmä medziročný pokles sta­vebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 5,6 %. Opravy a údržba sa zvýšili o 6,8 %. Priemerná denná produkcia vzrástla o 0,6 %. Z pohľadu výrobného zamerania boli vyššie práce na inžinierskych stavbách o 27,3 % a nižšie na budovách o 8,1 %. Produkcia v zahraničí klesla o 27,9 % a z celkového objemu tvorila 5 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia vo februári o 4,2 % vyššia ako v januári.

Stavebná produkcia za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 klesla o 9 % na 446,5 mil. Eur.

V stavebných podnikoch vo februári oproti januáru 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie v stálych cenách o 2,6 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli vo februári o 1,7 % a od začiatku roka o 5,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) vo februári v porovnaní s januárom 5) vzrástli v stálych cenách o 4 %. Vo februári v porovnaní s februárom 2012 klesli o 1 %. Tržby sa znížili v predaji motorových vozidiel o 2,2 %, za opravu a údržbu motorových vozidiel o 1,9 %. V predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel vzrástli o 14,5 %. Od za­čiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa medziročne nezmenili.

Vo veľkoobchode 7) boli tržby za vlastné výkony a tovar vo februári oproti januáru 5) nižšie v bežných cenách o 0,4 %. Oproti februáru 2012 klesli o 1,1 %. Nižšie tržby boli takmer vo všetkých činnostiach. Klesli najmä vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 10 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,5 %, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 2,2 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 1,1 %. Vyššie tržby boli iba vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 9,3 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 2,6 %. Za dva mesiace boli tržby medziročne vyššie o 1,6 %.

Vo februári v porovnaní s januárom 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách o 1,3 %. Medziročne klesli o 1,8 %. Vývoj súvisel s poklesom tržieb v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 18,3 %, v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných pre­dajniach o 2,7 % a v maloobchode s potravinami nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 1,6 %. Tržby vzrástli v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predaj­niach o 0,8 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 0,5 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 0,3 %. V priemere za dva mesiace v porovnaní s dvoma me­siacmi roka 2012 tržby klesli o 1,6 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli vo februári oproti januáru 5) nižšie v stálych cenách o 2,5 %. Vo februári oproti februáru 2012 klesli o 0,9 %. Za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby znížili o 0,9 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  boli tržby za vlastné výkony a tovar vo februári oproti januáru 5) vyššie v stálych cenách o 0,3 %. Medziročne vzrástli v stálych cenách o 0,2 %. Za dva me­siace v porovnaní s rov­na­kým obdobím roka 2012 boli tržby nižšie o 0,1 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov tržby za vlastné výkony a tovar vo februári oproti januáru 5) klesli v bežných cenách o 1,5 %. Vo februári v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa zvýšili o 7,5 % z dôvodu rastu tržieb vo vodnej doprave o 46,6 %, v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,6 %, v poštových službách a službách kuriérov o 6 %, v pozemnej doprave a doprave potrubím o 4,5 %. Za dva mesiace oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 10,6 %.

Vo februári sa nákladnou dopravou prepravilo 14,5 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roka 2012 sa preprava tovaru zvýšila o 1,5 %. Preprava tovaru vo verejnej doprave klesla o 3,3 % a v cestnej neverejnej doprave bola vyššia o 16,2 %. Podiel dopravných organizácií na celkovej pre­prave tovaru klesol v porovnaní s februárom 2012 o 3,5 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 17,5 %, z toho vo verejnej doprave o 12,8 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 58,4 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 4,3 %. Výkony v osobo­kilometroch klesli o 2,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach vo februári oproti januáru 5) vzrástli v bežných cenách o 5 %. Medziročne sa zvýšili o 5,1 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (41,6 %) a za počítačové programovanie (35,7 %). Rast tržieb bol v informačných službách o 81,6 %, počítačovom programovaní o 6,8 % a v telekomunikáciách o 0,4 %. Pokles tržieb bol hlavne vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 31,7 % a v nakladateľských činnostiach o 18,5 %. Za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tržby vyššie o 0,9 %.

Vo vybraných trhových službách vo februári v porovnaní s januárom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 1,2 %. Vo februári oproti februáru 2012 boli vyššie o 13 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti (57,7 %). Administratívne a podporné služby tvorili 23,1 %, za umenie, zábavu a rekreáciu 13,9 % a ostatné činnosti 3,8 %. Rast tržieb bol takmer vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou oblastí umenia, zábavy a rekreácie (pokles o 0,8 %). Vývoj ovplyvnili najmä vyššie tržby za architektonické a inžinierske činnosti o 25,8 %, za činnosti cestovných agentúr o 20,1 %, za činnosti v oblasti nehnuteľností o 17,5 % a za vzdeláva­nie o 17,2 %. V priemere za dva mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13 %.

Zamestnanosť vo februári oproti februáru 2012 klesla v stavebníctve o 4,4 %, priemysle o 1,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %, vo veľkoobchode o 0,5 % a v maloobchode o 0,4 %. Po­čet zamestnaných osôb vzrástol vo vybraných trhových službách o 9,2 %, v doprave a skladovaní o 4,4 %, ubytovaní, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 1,3 %, v informačných a komu­nikačných činnostiach o 0,7 %.

V porovnaní s dvoma mesiacmi roka 2012 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 9,8 %, v doprave a skladovaní o 4,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 %, činnos­tiach reštaurácií a pohostinstiev o 1 % a v ubytovaní o 0,7 %. Zamestnanosť sa znížila v stavebníctve o 4,9 %, priemysle o 1,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 %, maloobchode o 0,5 % a vo veľkoobchode o 0,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila vo februári oproti februáru 2012 v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,6 %, vo vybraných trhových službách o 3,5 %, ubytovaní o 3,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 %, priemysle o 1,6 %, stavebníctve o 1,5 % a v maloobchode o 0,4 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 7,5 %, doprave a skladovaní o 1,6 % a vo veľkoobchode o 0,3 %.

Reálna mzda vo februári oproti februáru 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 %, vo vybraných trhových službách o 1,3 % a v ubytovaní o 1,1 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa nezmenila. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,5 %, doprave a skladovaní o 3,7 %, vo veľkoobchode o 2,4 %, maloobchode o 1,8 %, stavebníctve o 0,7 % a v prie­mysle o 0,6 %.

V priemere za dva mesiace mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v in­formačných a komunikačných činnostiach 1 660 Eur. Vo vybraných trhových službách dosiahla hodno­tu 824 Eur, priemysle 821 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 761 Eur, vo veľkoobchode 743 Eur, doprave a skladovaní 699 Eur, ubytovaní 572 Eur, stavebníctve 570 Eur, maloobchode 557 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 368 Eur.

Za dva mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, vo vybraných trhových službách o 4,2 %, ubytovaní o 3,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 %, priemysle o 2,2 %, stavebníctve o 2 %, maloobchode o 1,3 % a vo veľkoobchode o 0,7 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, v doprave a skladovaní o 3,3 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za dva mesiace oproti rovnakému obdobiu roka 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 %, vo vybraných trhových službách o 1,9 %, ubytovaní o 0,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,5 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 7,7 %, doprave a skladovaní o 5,5 %, vo veľkoobchode o 1,6 %, maloobchode o 1 %, stavebníctve o 0,3 % a v priemysle o 0,1 %.

Spotrebiteľské ceny sa vo februári v porovnaní s januárom nezmenili. Ceny priemyselných vý­rob­cov v úhrne boli nižšie o 0,7 % (pre export klesli o 0,7 % a pre tuzemsko o 0,5 %). Ceny stavebných prác zostali na úrovni predchádzajúceho mesiaca a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli vyššie o 0,4 %.

Vo februári oproti februáru 2012 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 2,2 % (pri raste jadrovej inflácie o 2,5 % a regulovaných cien o 0,7 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 0,3 % (pre tuzemsko boli vyššie o 1,5 % a pre export nižšie o 0,4 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby boli vyššie o 12,3 % v dôsledku rastu cien rastlinných výrobkov o 29,2 % a cien živočíšnych produktov (vrá­ta­ne rýb) o 0,7 %.

V priemere za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2,3 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 1,2 % (pri raste cien pre tuzem­sko o 2,3 % a pre export o 0,5 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 1 % a ceny materiálov a výrob­kov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 12,9 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 29,1 % a cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 1,9 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol vo februári celkový vývoz tovaru 5 060,2 mil. Eur, oproti februáru 2012 vzrástol o 3,7 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 0,2 % na 4 601,5 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 458,7 mil. Eur (o 172,8 mil. Eur vyššie ako vo februári 2012).

Za január a február sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,6 % na 9 891,7 mil. Eur a celkový dovoz o 3,3 % na 9 077 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 814,7 mil. Eur (o 230,5 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie roka 2012).

_______________________ Poznámka: absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010, v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien. Počet pracovných dní bol vo februári v po­rov­naní s februárom 2012 o 1 deň nižší a od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 zhodný. 1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní 2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu 3) inde neklasifikovaných 4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. 5) zo sezónne očistených údajov 6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode 7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby. 10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Šta­tistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS