ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2012
21. januára 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v novembri 2012 oproti novembru 2011 vzrástol o 5,2 %. Produkciu ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 6,3 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a stu­deného vzduchu 2) o 1,2 %, v ťažbe a dobývaní o 4,6 %.

V porovnaní s novembrom 2011 produkcia najvýraznejšie vzrástla vo výrobe dopravných prostriedkov o 23,3 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,4 %, výrobe elektrických zariadení o 4,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 2,6 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 2,5 % a vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 1,3 %. Klesla najmä vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,8 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 4,9 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 6,2 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,8 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem produkcie investičných prostriedkov o 15,2 %, výroby predmetov dlhodobej spotreby o 0,4 %, produkcie pre medzispotrebu o 0,2 %. Výro­ba predmetov krátkodobej spotreby sa nezmenila. Nižšia bola pro­duk­cia súvisiaca s energetikou o 1,5 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2012 oproti októbru 2012 znížila o 1,8 %.

Za jedenásť mesiacov roku 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 vzrástol index priemyselnej pro­dukcie o 11,5 %, z toho v priemyselnej výrobe o 13,6 %. Produkcia klesla v dodávke elektriny, plynu o 0,2 %, v ťažbe a dobývaní o 6,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle v novembri 2012 v porovnaní s októbrom 2012 5) boli nižšie v stálych cenách o 0,9 %. V novembri 2012 v porovnaní s novembrom 2011 boli vyššie o 6,1 % a dosiahli 7 387,4 mil. Eur. Od začiatku roka 2012 medziročne vzrástli o 8,4 %.

Stavebná produkcia v novembri 2012 dosiahla hodnotu 479 mil. Eur a oproti novembru 2011 bola nižšia v stálych cenách o 13,4 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 453,3 mil. Eur klesla o 13,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 20,4 % na 343,1 mil. Eur. Opravy a údržba sa zvýšili o 21 % na 106,6 mil. Eur. Priemerná denná produkcia klesla o 17,5 %. Z pohľadu výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 21,3 % a na budovách o 10 %. Produkcia v zahraničí bola nižšia o 10,5 %, dosiahla 25,6 mil. Eur a z celkového objemu produkcie tvorila 5,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v novembri 2012 o 0,4 % nižšia ako v októbri 2012.

Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 klesla o 12,1 % na 4 428,3 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie o 0,5 %. V novembri 2012 dosiahli hodnotu 778,7 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 klesli v novembri 2012 o 14,9 % a od začiatku roka 2012 o 15,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v no­vembri 2012 v porovnaní s októbrom 2012 5) vzrástli v stálych cenách o 2,8 %. Medziročne sa znížili o 1,4 % a dosiahli 364,8 mil. Eur. Klesli v predaji motorových vozidiel, oprave a údržbe motorových vo­zidiel zhodne o 1 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 0,9 %. Od začiatku roka 2012 tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 7,7 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) klesli v bežných cenách o 2,2 %. Oproti novembru 2011 boli nižšie o 2,2 % a dosiahli 2 062,5 mil. Eur. Klesli najmä v sprostredkovaní veľkoobchodu o 10 %, vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 9,4 %, v nešpecializovanom veľkoobchode o 4,7 %, s tovarom pre do­mácnosť o 2,8 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1,8 %. Tržby sa zvýšili vo veľkoob­chode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 57 % a vo veľkoobchode s potravina­mi, nápojmi a tabakom o 1,4 %. Od začiatku roka 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 tržby vzrástli o 3,7 %.

V novembri 2012 v porovnaní s októbrom 2012 5) klesli tržby za vlastné výkony a tovar v maloob­chode 8) v stálych cenách o 0,1 %. Medziročne boli nižšie o 2,2 % a dosiahli 1 529,6 mil. Eur. Zní­že­nie súviselo s poklesom tržieb takmer vo všetkých sledovaných činnostiach okrem maloobchodu v ne­špecializovaných predajniach (rast o 1,6 %). Vývoj ovplyvnil najmä pokles tržieb v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach zhodne o 3 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 2,9 % a v maloobchode s po­honnými látkami v špecializovaných predajniach o 0,3 %. V priemere za jedenásť mesiacov roku 2012 v porovnaní s jedenástimi mesiacmi roku 2011 tržby klesli o 0,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) nižšie v stálych cenách o 0,9 %. V novembri 2012 dosiahli objem 25,5 mil. Eur a oproti novembru 2011 klesli o 2 %. Od začiatku roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 tržby boli vyššie o 0,3 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) vzrástli v stálych cenách o 0,7 %. Medziročne boli nižšie o 1,1 % a dosiahli 71,7 mil. Eur. Za jedenásť mesiacov roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 tržby klesli o 0,8 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar boli v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) nižšie v bežných cenách o 0,5 %. V novembri 2012 dosiahli objem 598,8 mil. Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 boli vyššie o 10 %. Rast tržieb bol vo väčšine odvetví s výnimkou vodnej dopravy. Zvýšenie tržieb bolo najmä v skladových a po­mocných činnostiach v doprave o 19,4 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 5 % a v poštových službách a službách kuriérov o 3,3 %. Od začiatku roka 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 tržby vzrástli o 8,9 %.

V novembri 2012 sa nákladnou dopravou prepravilo 13,9 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2011 sa preprava tovaru znížila o 22,4 %. Vo verejnej doprave bola nižšia o 14,9 % a v cestnej neverejnej doprave o 43,2 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru vzrástol v porovnaní s novembrom 2011 o 7,1 p. b. (percentuálne body). Výkony v tonokilometroch boli me­dzi­ročne nižšie o 0,4 %, z toho v neverejnej doprave o 7,2 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 61,5 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb vyššia o 4,7 %, z toho v piatich podnikoch MHD o 14,8 %. Výkony v osobo­kilometroch vzrástli o 0,9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach  v novembri 2012 oproti októbru 2012 5) boli vyššie v bežných cenách o 1,2 %. Medziročne vzrástli o 9,9 % a dosiahli objem 451,6 mil. Eur. Tržby vzrástli vo všetkých činnostiach okrem činností pre rozhlasové a televízne vysielanie (pokles o 12,8 %). Rast spôsobili najmä vyššie tržby v informačných službách o 34 %, počí­tačovom programovaní o 17,4 % a vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 12,9 %. Za jedenásť mesiacov roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 boli tržby vyššie o 5,9 %.

Vo vybraných trhových službách  v novembri 2012 v porovnaní s októbrom 2012 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v bežných cenách o 0,3 %. V novembri 2012 dosiahli hodnotu 1 072,9 mil. Eur a oproti novembru 2011 boli vyššie o 12,2 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, od­bor­né a technické čin­nos­ti (57,4 %). Pokračoval rast tržieb vo všetkých sledovaných činnostiach. Vývoj ovplyvnili najmä vyššie tržby za činnosti v oblasti nehnuteľností o 21,7 %, architektonické a inžinierske činnosti o 21 %, bezpečnostné a pátracie služby o 15,5 % a za právne a účtovnícke činnosti o 8,6 %. V priemere za jedenásť mesiacov roka 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 tržby vzrástli o 15,7 %.

Zamestnanosť sa v novembri 2012 oproti novembru 2011 zvýšila vo vybraných trhových službách o 11,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 6,7 %, ubytovaní o 0,9 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %. Počet zamestnaných osôb bol nižší v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,7 %, stavebníctve o 5,6 %, priemysle o 2,6 %, maloobchode o 1,5 %, vo veľkoobchode o 0,7 %, v doprave a skladovaní o 0,5 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2012 najviac osôb pracovalo v priemysle 496,2 tis. (v priemy­selnej výrobe 450,2 tis.). Počet zamestnaných v stavebníctve dosiahol 165,7 tis., maloobchode 151,7 tis., vo vybra­ných trhových službách 140,3 tis., doprave a skladovaní 109,9 tis., veľkoobchode 94,1 tis., infor­mačných a komunikačných činnostiach 40 tis., činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 28,9 tis., predaji a oprave mo­torových vozidiel 20 tis. a v ubytovaní 9,6 tis. osôb.

V porovnaní s jedenástimi mesiacmi roku 2011 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových služ­bách o 10,4 %, v informač­ných a komunikačných činnostiach o 5,8 %, ubytovaní o 1,6 %, v činnos­tiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,8 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 5 %, sta­veb­níctve o 4,4 %, doprave a skladovaní o 2,1 %, maloobchode o 1,2 %, priemysle o 0,7 % a vo veľko­obchode o 0,6 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v novembri 2012 oproti novembru 2011 v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,2 %, vo veľkoobchode o 4,2 %, ubytovaní o 3,8 %, priemysle o 3,5 %, doprave a skladovaní o 0,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,8 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 %, stavebníctve o 1,8 %, vybraných trhových službách o 1,4 % a v maloobchode o 0,2 %.

Reálna mzda v novembri 2012 oproti novembru 2011 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 %, vo veľkoobchode o 0,8 %, ubytovaní o 0,4 % a v priemysle o 0,1 %. Znížila sa v infor­mačných a komunikačných činnostiach o 6,3 %, stavebníctve o 5 %, vo vybraných trhových službách o 4,6 %, maloobchode o 3,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, doprave a skladova­ní o 2,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roka 2012 mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 706 Eur. V priemysle mzda dosiahla 850 Eur, vo vybraných trhových službách 809 Eur, vo veľkoobchode 759 Eur, predaji a oprave moto­rových vozidiel 748 Eur, doprave a skladovaní 733 Eur, stavebníctve 599 Eur, ubytovaní 568 Eur, ma­lo­obchode 560 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 361 Eur.

Za jedenásť mesiacov roka 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 sa zvýšila mzda v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 %, priemysle o 3,8 %, vo veľ­koobchode a v ubytovaní zhodne o 3,1 %, doprave a skladovaní o 2,8 %, maloobchode o 1,6 %, v činnostiach reštaurácií a pohostin­stiev o 1,1 %, stavebníctve o 0,2 % a vo vy­bra­ných trhových službách o 0,1 %. Znížila sa iba v infor­mač­ných a komunikačných činnostiach o 0,5 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za jedenásť mesiacov roka 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011 vzrástla len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 % a v priemysle o 0,1 %. Klesla v infor­mačných a komunikačných činnostiach o 4,1 %, vo vybraných trhových službách o 3,5 %, stavebníc­tve o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, maloobchode o 2 %, doprave a skladova­ní o 0,9 %, vo veľkoobchode a v ubytovaní zhodne o 0,6 %.

Spotrebiteľské ceny  v novembri 2012 v porovnaní s októbrom 2012 sa nezmenili. Ceny priemysel­ných vý­rob­cov v úhrne klesli o 0,4 % (pre export klesli o 0,6 % a pre tuzemsko o 0,1 %). Ceny staveb­ných prác boli nižšie o 0,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 0,8 %.

V novembri 2012 oproti novembru 2011 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 3,4 % (pri raste jadrovej inflácie o 3,1 % a regulovaných cien o 3,7 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 1,9 % (pre tuzemsko vzrástli o 3,9 % a pre export o 0,8 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,6 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 21,4 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 32,7 % a živočíšnych produktov (vráta­ne rýb) o 5,3 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 3,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2 % (pri raste cien pre tuzemsko o 3,8 % a cien pre export o 0,8 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 0,6 % a ceny mate­riá­lov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,5 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli vyššie o 5,7 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 7,2 % a cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 3,9 %.

V zahranično-obchodnej činnosti  10) dosiahol v novembri 2012 celkový vývoz tovaru 5 760,9 mil. Eur, oproti novembru 2011 vzrástol o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 3,9 % na 5 466,7 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 294,2 mil. Eur (o 188,1 mil. Eur vyššie ako v novembri 2011).

Za január až november 2012 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 zvýšil celkový vývoz to­varu o 10,8 % na 58 169,8 mil. Eur a celkový dovoz o 6,4 % na 54 756,1 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3 413,7 mil. Eur (o 2 396,3 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie roka 2011).

_______________________
Poznámka: redbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle a stavebníctve sú počítané zo stálych cien na báze roku 2005, vo vybraných trhových službách na báze roku 2000. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 v novembri 2012 o 1 deň vyšší a od začiatku roka 2012 o 3 dni vyšší.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Šta­tistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS