ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roku 2017
18. júla 2017

Priemyselná produkcia (PP) 1) v máji oproti máju 2016 vzrástla o 5,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 15,8 % a v priemyselnej výrobe o 4,3 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 5,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 17,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,8 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 19,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 8,7 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11,7 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 29,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 0,5 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 5,4 % a v ťažbe a dobývaní o 5,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 11,5 %, výroba pre medzispotrebu o 10,3 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 8,3 % a produkcia investičných prostriedkov o 1,7 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 15,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji oproti aprílu zvýšila o 3,8 %.

Za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástla priemyselná produkcia o 4,9 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,4 %, priemyselnej výrobe o 4,6 % a v ťažbe a dobývaní o 2,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 3) v priemysle v máji v porovnaní s aprílom 4) vzrástli v stálych cenách o 1,6 %. V máji v porovnaní s májom 2016 boli vyššie o 2,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšili o 4,2 %.

Stavebná produkcia v máji dosiahla hodnotu 420,1 mil. eur a oproti máju 2016 sa znížila v stálych cenách o 2,1 %. Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku medziročne klesla o 1,7 % na 400,2 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii medziročne vzrástol o 0,4 p. b. (percentuálny bod) na 95,3 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2,8 % na 284,7 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 1,4 % na 109,1 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 71,2 % (o 1 p. b. menej ako vlani v máji), podiel prác na opravách a údržbe predstavoval 27,3 %. Priemerná denná produkcia vzrástla o 2,5 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách znížila o 9,9 % na 118,8 mil. eur, stavebné práce na budovách vzrástli o 2,2 % na 281,3 mil. eur. Produkcia v zahraničí klesla o 10,3 % a z celkového objemu produkcie tvorila 4,7 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v máji o 4,9 % nižšia ako v apríli.

Stavebná produkcia za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 klesla o 3,2 % na 1 641 mil. eur.

V stavebných podnikoch v máji oproti aprílu 4) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie v stálych cenách o 0,3 %. V máji v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 2,3 % a od začiatku roka klesli o 1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) v máji v porovnaní s aprílom 4) boli vyššie v stálych cenách o 6,6 %. V máji v porovnaní s májom 2016 vzrástli o 12,3 %. Tržby sa zvýšili v predaji motorových vozidiel o 9 %, oprave a údržbe motorových vozidiel o 36,4 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 9,5 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 9,2 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 4) vzrástli v bežných cenách o 1,8 %. Oproti máju 2016 boli vyššie o 6 %. Rast tržieb bol vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 24,2 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 15,8 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 9,8 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 6,5 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 4,8 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 0,2 %. Tržby sa medziročne znížili vo veľkoobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 7,6 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 6,3 %. Za päť mesiacov boli tržby medziročne vyššie o 4,8 %.

V máji v porovnaní s aprílom 4) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) v stálych cenách o 0,8 %. Medziročne boli vyššie o 7,8 %. Tržby vzrástli v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 25,8 %, maloobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 19 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 18,7 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 6 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 4,6 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 3,2 %, nešpecializovaných predajniach o 1,9 % a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 1,2 %. Nižšie tržby boli iba v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 4,1 %. V priemere za päť mesiacov v porovnaní s piatimi mesiacmi roku 2016 tržby vzrástli o 6,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní boli v máji oproti aprílu 4) vyššie v stálych cenách o 2,1 %. V máji oproti máju 2016 klesli o 0,7 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby zvýšili o 5,1 %.

činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 4) v stálych cenách zvýšili o 1,6 %. Medziročne vzrástli o 9,6 %. Za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 boli vyššie o 8,7 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 4)vzrástli v bežných cenách o 6,3 %. V máji v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 6,7 %. Rast tržieb bol v pozemnej doprave a doprave potrubím o 4,2 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,1 %, poštových službách a službách kuriérov o 5,8 % a v leteckej doprave o 35,3 %. Tržby klesli iba vo vodnej doprave o 30,8 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby boli vyššie o 7 %.

V máji sa nákladnou dopravou prepravilo 21,5 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 preprava tovaru vzrástla o 0,1 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s májom 2016 o 1,4 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 4,6 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 60,8 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 6,9 %. Výkony v osobokilometroch boli vyššie o 11,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v máji oproti aprílu 4) klesli v bežných cenách o 1,6 %. Medziročne sa zvýšili o 8,1 %. Najvýraznejšie sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (41,4 %) a v telekomunikáciách (36,3 %). Vývoj ovplyvnil rast tržieb vo všetkých sledovaných činnostiach, najmä v počítačovom programovaní o 9,7 %, telekomunikáciách o 2,8 %, nakladateľských činnostiach o 16,1 % a informačných službách o 12,7 %. Za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tržby vyššie o 5,9 %.

Vo vybraných trhových službách v máji oproti aprílu 4) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,4 %. V máji oproti máju 2016 boli vyššie o 1,7 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 54,8 %. Administratívne a podporné služby tvorili 26,2 %, umenie, zábava a rekreácia 14,6 %. Vývoj ovplyvnili najmä vyššie tržby za reklamu a prieskum trhu o 8,3 %, bezpečnostné a pátracie služby o 2,6 %, ostatné činnosti o 4 % a za vzdelávanie o 1,8 %. Nižšie tržby boli hlavne za administratívne a pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 6,7 %, právne a účtovnícke činnosti o 6,2 % a za činnosti herní a stávkových kancelárií o 2,7 %. V priemere za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 8,1 %.

Zamestnanosť v máji oproti máju 2016 vzrástla v ubytovaní o 11,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %,  informačných a komunikačných činnostiach o 5 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, maloobchode a veľkoobchode zhodne o 3,8 %, stavebníctve o 3,2 %, priemysle o 2,2 % a vo vybraných trhových službách o 1,4 %.

V porovnaní s piatimi mesiacmi roku 2016 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 9,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 7,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, vybraných trhových službách o 4,2 %, maloobchode o 3,8 %, veľkoobchode o 2,6 %, priemysle o 2,5 % a v stavebníctve o 0,7 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 8) sa zvýšila v máji oproti máju 2016 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,7 %, doprave a skladovaní o 8,4 %, maloobchode o 5,4 %, vybraných trhových službách o 5,1 %, stavebníctve o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 %, veľkoobchode o 3,5 %, priemysle o 3,1 % a v ubytovaní o 2,2 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %.

Reálna mzda v máji oproti máju 2016 vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 %, doprave a skladovaní o 7,2 %, maloobchode o 4,3 %, vybraných trhových službách o 4 %, stavebníctve o 3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,8 %, veľkoobchode o 2,4 %, priemysle o 2 % a v ubytovaní o 1,1 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 %.

V priemere za päť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 692 eur. V priemysle dosiahla 1 005 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 946 eur, veľkoobchode 883 eur, vybraných trhových službách 876 eur, doprave a skladovaní 875 eur, maloobchode 659 eur, ubytovaní 648 eur, stavebníctve 642 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 427 eur.

Za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 %, maloobchode o 7 %, doprave a skladovaní o 6,4 %, veľkoobchode a vybraných trhových službách zhodne o 4,3 %, priemysle o 3,9 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a stavebníctve zhodne o 3,4 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5 % a v ubytovaní o 1,5 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2016 vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 %, maloobchode o 6,1 %, doprave a skladovaní o 5,5 %, veľkoobchode a vybraných trhových službách zhodne o 3,4 %, priemysle o 3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a v stavebníctve zhodne o 2,5 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 % a v ubytovaní o 2,4 %.

Spotrebiteľské ceny v máji sa v porovnaní s aprílom zvýšili o 0,2 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,3 % (pre tuzemsko a pre export klesli zhodne o 0,3 %). Ceny stavebných prác vzrástli o 0,2 %, ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 0,3 %.

V máji oproti máju 2016 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 1,1 % (jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,9 % a regulované ceny -2,4 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 3 % (pre export boli vyššie o 3,7 % a pre tuzemsko o 1,9 %). Ceny stavebných prác vzrástli o 3,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 4,1 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby sa zvýšili o 1,9 % v dôsledku rastu cien živočíšnych produktov o 4,2 % a poklesu cien rastlinných produktov (vrátane rýb) o 3,4 %.

V priemere za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 0,9 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2,9 % (pri raste cien pre export o 3,4 % a pre tuzemsko o 2,1 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 2,4 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,3 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli nižšie o 3,1 % pri poklese cien rastlinných výrobkov o 10,4 % a raste cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 0,8 %.

zahranično-obchodnej činnosti 9) dosiahol v máji celkový vývoz tovaru 6 273 mil. eur, oproti máju 2016 vzrástol o 4,1 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 7,3 % na 6 008,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 264,8 mil. eur (o 159,1 mil. eur nižšie ako v máji 2016).

Za január až máj sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,2 % na 30 666,1 mil. eur a celkový dovoz o 9 % na 29 222,8 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 443,3 mil. eur (o 342,3 mil. eur nižšie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

 

Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 bol počet pracovných dní v máji 2017 a od začiatku roka nižší zhodne o 1 deň.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
4) zo sezónne očistených údajov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia “veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
7) plný názov odvetvia “maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
9) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli  počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS