ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roka 2013
17. júla 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v máji oproti máju 2012 vzrástol o 2,6 %. Vývoj ovplyvnil rast produkcie v ťažbe a dobývaní o 7,6 %, priemyselnej výrobe o 2,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 0,2 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 3 %, výrobe elektrických zariadení o 22 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 54,6 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 26,4 % a vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 2 %. Nižšia produkcia bola v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 17,1 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,1 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 52,5 % a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 2,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem produkcie predmetov dlhodobej spotreby o 12,1 %, výroby súvisiacej s energetikou o 7,5 %, produkcie pre medzispotrebu o 4,7 % a výroby predmetov krátkodobej spotreby o 2,9 %. Pokles bol v produkcii investičných prostriedkov o 1,3 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji oproti aprílu zvýšila o 0,2 %.

Za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 2,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,9 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 0,9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle sa v máji v porovnaní s aprílom 5) v stálych cenách nezmenili. V máji v porovnaní s májom 2012 boli nižšie o 0,8 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli o 1 %.

Stavebná produkcia v máji dosiahla hodnotu 374,5 mil. Eur a oproti máju 2012 klesla v stálych cenách o 14 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 358,1 mil. Eur bola v porovnaní s májom predchádzajúceho roka nižšia o 11,2 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný medziročný pokles novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 16,8 % na 256,8 mil. Eur. Opravy a údržba vzrástli o 9,1 % na 96,4 mil. Eur. Priemerná denná produkcia klesla o 14 %. Z pohľadu výrobného zamerania boli nižšie práce realizované na inžinierskych stavbách o 9,1 % a stavebné práce na budovách o 12 %. Produkcia v zahraničí klesla o 49 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v máji o 0,9 % nižšia ako v apríli.

Stavebná produkcia za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 klesla o 10,7 % na 1 440,6 mil. Eur.

V stavebných podnikoch boli tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 5) nižšie v stálych cenách o 1,8 %. V máji v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli v stálych cenách o 14,7 % a od začiatku roka o 11,3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v máji v porovnaní s aprílom 5) vzrástli v stálych cenách o 3 %. V máji v porovnaní s májom 2012 sa zvýšili o 15,3 %. Tržby vzrástli v predaji dielov, príslušenstva motorových vozidiel o 29,3 %, predaji motorových vozidiel o 16,1 %, v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2,4 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 7,5 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 5) v bežných cenách vzrástli o 1,1 %. Oproti máju 2012 boli vyššie o 1,4 %. Rast tržieb bol vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 5,5 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť a v sprostredkovaní veľkoobchodu zhodne o 2,9 %, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1,9 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 0,3 %. Nižšie tržby boli iba vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 1,8 % a vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 0,9 %. Za päť mesiacov boli tržby medziročne vyššie o 0,8 %.

V máji v porovnaní s aprílom 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách o 0,5 %. Medziročne boli vyššie o 1,8 %. Zvýšenie súviselo predovšetkým s rastom tržieb v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 6 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,6 %, maloobchode ostatného tovaru pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 2,3 % a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 2,2 %. Pokles tržieb bol len v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 1,7 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 0,6 %. V priemere za päť mesiacov v porovnaní s piatimi mesiacmi roku 2012 tržby klesli o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní sa v máji oproti aprílu 5) v stálych cenách nezmenili. V máji oproti máju 2012 klesli o 0,2 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tržby boli nižšie o 0,4 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  boli tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 5) vyššie v stálych cenách o 0,7 %. Medziročne vzrástli o 1,6 %. Za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 boli tržby vyššie o 0,6 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v máji oproti aprílu 5) vzrástli v bežných cenách o 1,5 %. V máji v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 10,7 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali najmä skladové a pomocné činnosti v doprave o 12,9 %, pozemná doprava a doprava potrubím o 10,3 %, letecká doprava o 7,1 % a poštové služby a služby kuriérov o 5,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 10,3 %.

V máji sa nákladnou dopravou prepravilo 18,8 mil. ton tovaru. Oproti máju 2012 preprava tovaru vzrástla o 1,3 %. Vo verejnej doprave bola vyššia o 2,9 % a v cestnej neverejnej doprave sa znížila o 1,5 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 1 percentuálny bod. Výkony v tonokilometroch medziročne klesli o 11,7 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 60,8 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 0,2 %. Výkony v osobokilometroch sa znížili o 0,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach  v máji oproti aprílu 5) klesli v bežných cenách o 1,9 %. Medziročne sa znížili o 1,7 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (42,7 %) a za počítačové programovanie (34,5 %). Rast tržieb bol iba v informačných službách o 26,2 % a v telekomunikáciách o 1,9 %. Pokles tržieb bol vo výrobe filmov, videozáznamov a TV programov o 48,7 %, v nakladateľských činnostiach o 23,4 % a v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 19,6 %. V počítačovom programovaní sa tržby nezmenili. Za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tržby vyššie o 1 %.

Vo vybraných trhových službách v máji v porovnaní s aprílom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 1,7 %. V máji oproti máju 2012 boli vyššie o 13,7 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 57,4 %. Administratívne a podporné služby tvorili 24,7 %, za umenie, zábavu a rekreáciu 12,6 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach okrem činnosti herní a stávkových kancelárií (pokles o 0,4 %). Vývoj ovplyvnili najmä vyššie tržby za architektonické a inžinierske činnosti o 25,3 %, bezpečnostné a pátracie služby o 15,9 %, činnosti cestovných agentúr a kancelárií o 15,4 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 15 % a za právne a účtovnícke činnosti o 12,8 %. V priemere za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13,2 %.

Zamestnanosť v máji oproti máju 2012 vzrástla vo vybraných trhových službách o 5,8 %, v doprave a skladovaní o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 % a v ubytovaní o 0,4 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v stavebníctve o 4,7 %, priemysle o 1,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a vo veľkoobchode zhodne o 0,4 %, a v maloobchode o 0,2 %.

V porovnaní s piatimi mesiacmi roku 2012 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 6,7 %, v doprave a skladovaní o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 % a v ubytovaní o 0,5 %. Zamestnanosť klesla v stavebníctve o 5 %, priemysle o 1,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %, vo veľkoobchode a v maloobchode zhodne o 0,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v máji oproti máju 2012 v informačných a komunikačných činnostiach o 7,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 7,3 %, priemysle o 4,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,1 %, ubytovaní o 3 %, maloobchode, doprave a skladovaní zhodne o 2,9 %, vo vybraných trhových službách o 2,8 % a vo veľkoobchode o 2,1 %. Nižšia mzda bola iba v stavebníctve o 0,8 %.

Reálna mzda v máji oproti máju 2012 vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,5 %, priemysle o 2,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 %, ubytovaní o 1,3 %, maloobchode, doprave a skladovaní zhodne o 1,2 %, vybraných trhových službách o 1,1 % a vo veľkoobchode o 0,4 %. Klesla iba v stavebníctve o 2,5 %.

V priemere za päť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 722 Eur. V priemysle dosiahla 859 Eur, vo vybraných trhových službách 821 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 778 Eur, vo veľkoobchode 758 Eur, doprave a skladovaní 731 Eur, stavebníctve 588 Eur, ubytovaní 577 Eur, maloobchode 562 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 369 Eur.

Za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa najviac zvýšila mzda v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,3 %. Vo vybraných trhových službách vzrástla o 3,7 %, v priemysle o 3,5 %, ubytovaní o 3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, maloobchode o 1,6 %, stavebníctve o 1,2 %, veľkoobchode o 1,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %, v doprave a skladovaní o 0,3 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za päť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,2 %, vo vybraných trhových službách o 1,7 %, v priemysle o 1,5 %, ubytovaní o 1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,5 %. Klesla v doprave a skladovaní o 1,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 %, vo veľkoobchode o 0,9 %, stavebníctve o 0,8 % a v maloobchode o 0,4 %.

Spotrebiteľské ceny  v máji v porovnaní s aprílom vzrástli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,4 % (pre tuzemsko klesli o 0,6 % a pre export o 0,3 %). Ceny stavebných prác sa zvýšili o 0,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %.

V máji oproti máju 2012 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 1,7 % (pri raste jadrovej inflácie o 1,8 % a regulovaných cien o 0,9 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 1 % (pre export o 1,4 % a pre tuzemsko o 0,3 %). Ceny stavebných prác boli nižšie o 0,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 4,1 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 14,4 % a poklesu cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 0,3 %.

V priemere za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2 %. Ceny priemyselných výrobcov sa v úhrne nezmenili (pri raste cien pre tuzemsko o 1,2 % a poklese cien pre export o 0,7 %). Ceny stavebných prác vzrástli o 0,3 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,2 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli vyššie o 7,9 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 23,7 % a poklese cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 0,6 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v máji celkový vývoz tovaru 5 645,4 mil. Eur, oproti máju 2012 vzrástol o 3,6 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne znížil o 1,1 % na 4 981,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 664,1 mil. Eur (o 251,7 mil. Eur vyššie ako v máji 2012).

Za január až máj sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 4,2 % na 26 468 mil. Eur a celkový dovoz o 0,3 % na 23 931,8 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 536,2 mil. Eur (o 998,6 mil. Eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

_______________________
Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v máji a aj od začiatku roka zhodný.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty.
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“.
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Šta tistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS