ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roka 2013
24. augusta 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v júni oproti júnu 2012 vzrástol o 2,7 %. Produkciu ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 3,3 %. Pokles bol v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 0,8 %, v ťažbe a dobývaní o 5 %.

Z odvetví priemyslu bol rast vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 11,8 %, výrobe elektrických zariadení o 14,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 23,3 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 9,7 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,3 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 49 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 4 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 2,1 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 2,5 % a vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 0,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem produkcie predmetov dlhodobej spotreby o 11,6 %, výroby pre medzispotrebu o 5,1 %, produkcie investičných prostriedkov o 1,9 % a výroby predmetov krátkodobej spotreby o 0,3 %. Klesla produkcia súvisiaca s energetikou o 1,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni oproti máju zvýšila o 0,3 %.

Za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 2,6 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,6 %. Znížila sa produkcia v ťažbe a dobývaní o 1,6 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle v júni v porovnaní s májom 5) klesli v stálych cenách o 0,9 %. V júni v porovnaní s júnom 2012 boli nižšie o 2,2 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku klesli o 1,2 %.

Stavebná produkcia v júni dosiahla hodnotu 415,5 mil. Eur a oproti júnu 2012 klesla v stálych cenách o 11,2 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 388 mil. Eur bola v porovnaní s júnom predchádzajúceho roka nižšia o 12,7 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 19,2 % na 275,2 mil. Eur. Opravy a údržba vzrástli o 10,6 % na 108,5 mil. Eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 70,9 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil na 28 %. Z pohľadu výrobného zamerania objem stavebných prác na inžinierskych stavbách klesol o 9,8 % na 111,6 mil. Eur, na budovách o 13,9 % na 276,4 mil. Eur. Priemerná denná produkcia v hodnote 20,8 mil. Eur sa znížila o 6,7 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 19,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v júni o 0,5 % nižšia ako v máji.

Stavebná produkcia za šesť mesiacovv porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 klesla o 10,8 % na 1 856,1 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v júni oproti máju 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie v stálych cenách o 0,3 %. V júni v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli o 11,5 % a od začiatku roka o 11,3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v  júni v porovnaní s májom 5) vzrástli v stálych cenách o 0,1 %. V júni v porovnaní s júnom 2012 sa zvýšili o 10,3 %. Tržby vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 18,2 % a v predaji motorových vozidiel o 11,8 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel sa tržby nezmenili. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 8 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) vzrástli v bežných cenách o 2 %. Oproti júnu 2012 boli vyššie o 3 %. Tržby boli vyššie vo všetkých sledovaných činnostiach okrem veľkoobchodu so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie (pokles o 0,4 %). Vzrástli vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 8,9 %, veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 5,1 %, veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 3,6 %, v sprostredkovaní veľkoobchodu o 2,9 %, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 2,4 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 0,8 %. Tržby v nešpecializovanom veľkoobchode sa nezmenili. Za šesť mesiacov tržby medziročne vzrástli o 1,2 %.

V júni v porovnaní s májom 5) boli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách nižšie o 0,5 %. Medziročne vzrástli o 0,9 %. Zvýšenie súviselo predovšetkým s rastom tržieb v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 3,3 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,9 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 1,3 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 1 %. Pokles tržieb bol najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakov o 1 %. V priemere za šesť mesiacov v porovnaní so šiestimi mesiacmi roku 2012 sa tržby nezmenili.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli v júni oproti máju 5) vyššie v stálych cenách o 1,1 %. V júni oproti júnu 2012 vzrástli o 1,5 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby znížili o 0,1 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) klesli v stálych cenách o 0,4 %. Medziročne boli vyššie o 2,2 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 tržby vzrástli o 0,8 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) vzrástli v bežných cenách o 1,6 %. V júni v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 9,4 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali najmä poštové služby a služby kuriérov o 13,2 %, pozemná doprava a doprava potrubím o 13,1 %, skladové a pomocné činnosti v doprave o 5,5 % a letecká doprava o 0,9 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 10,2 %.

V júni sa nákladnou dopravou prepravilo 19,3 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2012 sa preprava tovaru zvýšila o 7,3 %. Vo verejnej doprave vzrástla o 10,9 % a v cestnej neverejnej doprave o 1,4 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 2,1 percentuálne body. Výkony v tonokilometroch medziročne boli nižšie o 13,5 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 54,5 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb nižšia o 8,8 %. Výkony v osobokilometroch sa znížili o 8,8 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach  v júni oproti máju 5) vzrástli v bežných cenách o 1,6 %. Medziročne sa zvýšili o 1,8 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (39,6 %) a v telekomunikáciách (38,4 %). Rast tržieb bol v informačných službách o 11,7 % a v počítačovom programovaní o 9,2 %. Pokles tržieb bol najmä v nakladateľských činnostiach o 18,5 % a v telekomunikáciách o 2,1 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 boli tržby vyššie o 1,2 %.

Vo vybraných trhových službách  v júni v porovnaní s májom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,8 %. V júni oproti júnu 2012 boli vyššie o 13,1 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 57,2 %, administratívne a podporné služby 25,3 %, umenie, zábavu a rekreáciu 11,8 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou činnosti herní a stávkových kancelárií (pokles o 3,2 %). Vývoj ovplyvnil rast tržieb najmä za vzdelávanie o 20,4 %, bezpečnostné a pátracie služby o 18,5 %, právne a účtovnícke činnosti o 14,2 %, činnosti cestovných agentúr o 13,8 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 13,5 %. V priemere za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13,2 %.

Zamestnanosť v júni oproti júnu 2012 bola vyššia vo vybraných trhových službách o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 4,4 %, ubytovaní o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v stavebníctve o 5,2 %, priemysle o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a vo veľkoobchode zhodne o 0,3 % a v maloobchode o 0,2 %.

Zamestnanosť v júni oproti júnu 2012 bola vyššia vo vybraných trhových službách o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 4,4 %, ubytovaní o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v stavebníctve o 5,2 %, priemysle o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a vo veľkoobchode zhodne o 0,3 % a v maloobchode o 0,2 %.

V porovnaní so šiestimi mesiacmi roku 2012 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 6,4 %, v doprave a skladovaní o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 % a v ubytovaní o 1 %. Klesla v stavebníctve o 5 %, priemysle o 1,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 %, vo veľkoobchode a v maloobchode zhodne o 0,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v júni oproti júnu 2012 v doprave a skladovaní o 5,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 %, priemysle a v ubytovaní zhodne o 2,6 %, vo veľkoobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 1,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 % a v maloobchode o 0,5 %. Klesla v stavebníctve o 1,8 %.

Reálna mzda v júni oproti júnu 2012 vzrástla v doprave a skladovaní o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 %, priemysle a v ubytovaní zhodne o 1 %. Znížila sa v stavebníctve o 3,3 %, maloobchode o 1,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %, vo veľkoobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 0,2 %.

V priemere za šesť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 723 Eur. V priemysle dosiahla 865 Eur, vo vybraných trhových službách 821 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 780 Eur, vo veľkoobchode 761 Eur, doprave a skladovaní 740 Eur, stavebníctve 588 Eur, ubytovaní 579 Eur, maloobchode 562 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 369 Eur.

Za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 %, priemysle o 3,5 %, vo vybraných trhových službách o 3,3 %, ubytovaní o 3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 %, maloobchode o 1,4 %, vo veľkoobchode; doprave a skladovaní zhodne o 1,2 %, stavebníctve o 0,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2012 sa zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, priemysle o 1,6 %, vo vybraných trhových službách o 1,4 %, ubytovaní o 1,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 %, stavebníctve o 1,2 %, vo veľkoobchode; doprave a skladovaní zhodne o 0,7 % a v maloobchode o 0,5 %.

Spotrebiteľské ceny  v júni v porovnaní s májom vzrástli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,2 % (pre export klesli o 0,3 % a pre tuzemsko o 0,2 %). Ceny stavebných prác sa zvýšili o 0,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve sa znížili o 0,2 %.

V júni oproti júnu 2012 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 1,6 % (pri raste jadrovej inflácie o 1,7 % a regulovaných cien o 1 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 0,7 % (pre export sa znížili o 1 % a pre tuzemsko o 0,3 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 1,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 0,1 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 4,2 % v dôsledku vyšších cien rastlinných produktov o 10,2 % a cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 0,4 %.

V priemere za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 1,9 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,1 % (pri poklese cien pre export o 0,8 % a pri raste cien pre tuzemsko o 0,9 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 0,7 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,2 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 7,3 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 21,2 % a poklese cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 0,4 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v júni celkový vývoz tovaru 5 284,1 mil. Eur, oproti júnu 2012 klesol o 2,3 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne znížil o 3,6 % na 4 825,9 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 458,2 mil. Eur (o 55,8 mil. Eur vyššie ako v júni 2012).

Za január až jún sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,2 % na 31 800,5 mil. Eur a celkový dovoz znížil o 0,2 % na 28 808 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 992,4 mil. Eur (o 1 052,3 mil. Eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v júni a od začiatku roka zhodne nižší o 1 deň.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty.
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“.
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS