ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2012
21. septembra 2012

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v júli oproti júlu 2011 vzrástol o 18,5 %. Produkciu ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 22,6 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 8,2 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 2,8 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 83,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,4 %, výrobe elektrických zariadení o 16 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,9 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných pro­duktov o 4,6 %. Pokles produkcie bol hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 15,8 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 44,4 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem produkcie investič­ných prostriedkov o 46,7 %, výroby predmetov dlhodobej spotreby o 7,4 % a produkcie pre medzispotrebu o 4,3 %. Klesla produkcia súvisiaca s energetikou o 1,4 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli oproti júnu zvýšila o 1,5 %.

Za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej pro­dukcie o 12 %, z toho v priemyselnej výrobe o 14,9 %. Znížila sa produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 8,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle v júli v porovnaní s júnom 5) vzrástli v stálych cenách o 2,5 %. V júli v porovnaní s júlom 2011 boli vyššie o 16,9 % a dosiahli 6 510,2 mil. Eur. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku vzrástli o 9,4 %.

Stavebná produkcia v júli dosiahla hodnotu 459,9 mil. Eur a oproti júlu 2011 klesla v stálych cenách o 11,2 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 442,4 mil. Eur bola v porovnaní s júlom predchádzajúceho roka nižšia o 10,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 17,3 % a zvýšenie opráv a údržby o 23,6 %. Priemerná denná produkcia sa znížila o 15,4 %. Z pohľadu výrobného zamerania objem stavebných prác na inžinierskych stavbách klesol o 18,3 % na 119,2 mil. Eur, na bu­dovách bol pokles miernejší o 7,2 % na 323,2 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 25,9 % a pred­stavovala 3,8 % z celkového objemu produkcie.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v júli o 0,7 % nižšia ako v júni.

Stavebná produkcia za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 klesla o 11,1 % na 2 532,9 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v júli oproti júnu 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli nižšie v stálych cenách o 1,7 %. V júli dosiahli hodnotu 715,9 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchá­dza­júceho roka klesli v júli o 15,5 % a od začiatku roka o 13,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v júli v porovnaní s júnom 5) vzrástli v stálych cenách o 3 %. V júli v porovnaní s júlom 2011 sa zvýšili o 8,8 % a dosiahli 338 mil. Eur. Tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 13,5 %. Klesli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 4 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel sa nez­me­ni­li. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 11,1 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v júli oproti júnu 5) vzrástli v bežných cenách o 0,7 %. Oproti júlu 2011 boli vyššie o 4 % a dosiahli 1 947,1 mil. Eur. Tržby vzrástli vo väčšine odvetví, najmä vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 19,4 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 6,9 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 6 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 4,4 %. Nižšie tržby boli iba v nešpecializovanom veľ­ko­obchode o 0,4 %. Za sedem mesiacov sa tržby medziročne zvýšili o 5 %.

V júli v porovnaní s júnom 5) sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili v maloobchode 8) v stálych cenách o 0,7 %. Medziročne klesli o 2 % a dosiahli 1 500,2 mil. Eur. Zníženie súviselo predovšetkým s poklesom tržieb v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 7,2 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,9 % a v maloobchode mi­mo predajní, stánkov a trhov o 2,9 %. Rast tržieb bol iba v maloobchode s pohonnými látkami v špe­cializovaných predajniach o 2,2 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 0,6 %. V prie­mere za sedem mesiacov v porovnaní so siedmimi mesiacmi roku 2011 tržby klesli o 0,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli v júli oproti júnu 5) vyššie v stálych cenách o 2,1 %. V júli dosiahli objem 27,1 mil. Eur a oproti júlu 2011 klesli o 1 %. Od začiatku roka v porovnaní s rov­nakým obdobím minulého roka sa tržby zvýšili o 0,7 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v júli oproti júnu 5) vzrástli v stálych cenách o 0,3 %. Medziročne boli nižšie o 1,3 % a dosiahli 70,2 mil. Eur. Za sedem mesiacov v porovnaní s rov­na­kým obdobím roka 2011 tržby klesli o 1 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v júli oproti júnu 5) vzrástli v bežných cenách o 3,1 %. V júli dosiahli objem 607,8 mil. Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 17,5 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali najmä skladové a pomocné činnosti v doprave o 23,6 %, pozemná doprava a doprava po­tru­bím o 6,2 %, poštové služby a služby kuriérov o 2,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 7,1 %.

V júli sa nákladnou dopravou prepravilo 17,2 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2011 sa preprava tovaru znížila o 15,4 %.Vo verejnej doprave sa znížila o 6,1 % a v cestnej neverejnej doprave o 30,2 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 6,8 percentuálneho bodu. Výkony v tonokilometroch medziročne vzrástli o 10,4 %, z toho vo verejnej doprave o 10,5 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 46,8 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb niž­šia o 8 %, z toho v železničnej doprave o 3 % a v cestnej verejnej doprave o 8,6 %. V piatich pod­ni­koch MHD počet prepravených osôb klesol o 9 %. Výkony v osobo­kilometroch sa zvýšili o 39,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v júli oproti júnu 5) vzrástli v bežných cenách o 1,1 %. Medziročne sa zvýšili o 7,1 % a dosiahli hodnotu 407,4 mil. Eur. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (46,2 %) a za počítačové pro­gra­mo­vanie (32,5 %). Rast tržieb bol hlavne v počítačovom programovaní o 18,7 % a v nakladateľských čin­nostiach o 21,2 %. Tržby klesli hlavne v telekomunikáciách o 1,4 %. Za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 boli tržby vyššie o 6,8 %.

Vo vybraných trhových službách v júli v porovnaní s júnom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 2,3 %. V júli dosiahli hodnotu 1 006 mil. Eur a oproti júlu 2011 boli vyššie o 15,6 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 55,2 %, ad­mi­nistratívne a podporné služby 26,1 %, umenie, zábavu a rekreáciu 13,6 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach, najmä za činnosti v oblasti nehnuteľností o 23,7 %, reklamu a prieskum trhu o 15,4 %, prenájom a lízing o 14,9 %, architektonické a inžinierske činnosti o 14,7 %. V priemere za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 16,9 %.

Zamestnanosť v júli oproti júlu 2011 bola vyššia vo vybraných trhových službách o 11,3 %, v in­for­mačných a komunikačných činnostiach o 8,5 %, ubytovaní o 1,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohos­tinstiev o 0,9 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v predaji a oprave motorových vozidiel o 5 %, sta­vebníctve o 3,6 %, doprave a skladovaní o 1,6 %, maloobchode o 1,4 %, vo veľkoobchode a v prie­mysle zhodne o 0,8 %.

V priemere za sedem mesiacov najviac osôb pracovalo v priemysle 497,8 tis. (v priemyselnej výrobe 451,5 tis.). Počet zamestnaných osôb v stavebníctve dosiahol 165,8 tis., maloobchode 151,8 tis., vo vybra­ných trhových službách 139 tis., doprave a skladovaní 109,2 tis., veľkoobchode 94,2 tis., infor­mačných a komunikačných činnostiach 39,9 tis., činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 28,9 tis., pre­daji a oprave mo­torových vozidiel 20 tis. a v ubytovaní 9,6 tis. osôb.

V porovnaní so siedmimi mesiacmi roku 2011 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových služ­bách o 10 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %, ubytovaní o 1,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, sta­veb­níc­tve o 4,1 %, doprave a skladovaní o 3,2 %, maloobchode o 1,1 %, vo veľkoobchode o 0,5 % a v prie­mysle o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda9) sa zvýšila v júli oproti júlu 2011 v predaji a oprave mo­to­ro­vých vozidiel o 4,9 %, priemysle o 4,3 %, ubytovaní o 3,6 %, vo veľkoobchode o 3,5 %, stavebníctve o 2,8 %, doprave a skladovaní o 2,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,7 %, vybraných trhových službách o 1,5 % a v maloobchode o 0,7 %. Znížila sa iba v informačných a komunikačných čin­nostiach o 10,9 %.

Reálna mzda v júli oproti júlu 2011 vzrástla len v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,2 % a v priemysle o 0,6 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 14,1 %, maloobchode o 2,9 %, vo vybraných trhových službách o 2,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 %, doprave a skladovaní o 1,5 %, stavebníctve o 0,9 %, vo veľkoobchode o 0,2 % a v ubytovaní o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 705 Eur. V priemysle dosiahla mzda 838 Eur, vo vyb­raných trhových službách 797 Eur, vo veľkoobchode 753 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 743 Eur, doprave a skladovaní 724 Eur, stavebníctve 591 Eur, ubytovaní 563 Eur, maloobchode 555 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 360 Eur.

Za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v priemysle o 4,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,8 %, doprave a skladovaní o 3,4 %, vo veľkoob­cho­de o 2,9 %, ubytovaní o 2,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %, maloobchode o 2 %, stavebníctve o 1,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 %. Vo vybraných trhových službách sa znížila o 0,7 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2011 sa zvý­šila v priemysle o 0,5 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,1 %. Znížila sa vo vybraných trho­vých službách o 4,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, stavebníctve o 2,1 %, malo­ob­chode o 1,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 %, ubytovaní o 1,1 %, vo veľkoob­chode o 0,8 %, v doprave a skladovaní o 0,3 %.

Spotrebiteľské ceny  v júli v porovnaní s júnom sa nezmenili. Ceny priemyselných vý­rob­cov v úhrne boli nižšie o 0,4 % (pre export klesli o 0,5 % a pre tuzemsko o 0,3 %). Ceny stavebných prác sa zvýšili o 0,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve zostali na úrovni predchádzajúceho me­siaca.

V júli oproti júlu 2011 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 3,7 % (pri raste jadrovej inflácie o 2,8 % a re­gulovaných cien o 6,8 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 1,5 % (pre tuzemsko vzrástli o 3,6 % a pre export sa nezmenili). Ceny stavebných prác boli vyššie o 0,7 % a ceny ma­te­riá­lov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,5 %. Ceny produktov poľno­hospodárskej výroby vzrástli o 1,8 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 2,7 % a cien živočíšnych pro­duktov (vrá­ta­ne rýb) o 0,5 %.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 3,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2 % (pri raste cien pre tuzemsko o 3,7 % a pre export o 0,6 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 0,5 % a ceny mate­riá­lov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,9 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 0,2 % pri raste cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 4,9 % a poklese cien rastlinných výrobkov o 7,1 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v júli celkový vývoz tovaru 4 977,9 mil. Eur, oproti júlu 2011 vzrástol o 17,1 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 8,3 % na 4 578,9 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 399 mil. Eur.

Za január až jú lsa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,4 % na 35 549,2 mil. Eur a celkový dovoz o 8 % na 33 419,8 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 129,3 mil. Eur.

_______________________
Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle a stavebníctve sú počí­ta­né zo stálych cien na báze roku 2005, vo vybraných trhových službách na báze roku 2000. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v júli o 1 deň vyšší a od začiatku roka zhodný.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty.
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia !veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“.
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Šta­tistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS