ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v januári 2013
21. marca 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v januári medziročne vzrástol o 3,4 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 6,1 %, v priemyselnej výrobe o 2,9 %, v ťažbe a dobývaní o 0,3 %.

Na zvýšení celkovej produkcie sa najviac podieľal rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,3 %, výrobe drevených a papie­ro­vých výrobkov, tlači o 3,8 %, výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 3 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 3,6 %. Pokles produkcie bol vo výrobe počítačových, elektronických a optic­kých výrobkov o 20,9 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 12,1 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,6 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 26,2 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 10,6 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 4,3 % a výroba pre medzispotrebu o 3,1 %. Znížila sa produkcia predmetov dlhodobej spotreby o 31 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v januári 2013 oproti decembru 2012 vzrástla o 1,9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle sa v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 5) zvýšili o 4,1 %. V januári 2013 oproti januáru 2012 vzrástli v stálych cenách o 0,4 %.

Stavebná produkcia bola v januári medziročne nižšia v stálych cenách o 14,1 %. Priemerná denná produkcia v porovnaní s januárom 2012 klesla o 18 %.

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku dosiahla v januári 195,7 mil. Eur a v porovnaní s rovna­kým obdobím roka 2012 bola nižšia o 15,7 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil najmä výrazný medziročný pokles prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 24,1 %. Objem prác na opravách a údržbe bol vyšší o 12 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 69 % (o 7,6 p. b. menej ako v januári 2012), podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 7,3 p. b. na 29,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesli práce realizované na inžinierskych stavbách o 51 % a na budovách o 6,5 %. V rámci tuzemska 12,1 % tvorili práce na inžinierskych stavbách a práce na budovách sa na celkovom objeme podieľali 87,9 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v za­hraničí bola medziročne vyššia o 29 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 klesla o 3,3 %.

V stavebných podnikoch v januári 2013 oproti decembru 2012 5) boli tržby za vlastné výkony a tovar vyššie v stálych cenách o 0,4 %. V januári 2013 oproti rovnakému obdobiu roka 2012 klesli o 8,6 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 5) vzrástli v stálych cenách o 0,4 %. Medziročne boli vyššie o 1,1 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 14,1 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 0,1 %. Tržby v predaji motorových vozidiel sa nezmenili.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 5) klesli v bežných cenách o 0,1 %. Oproti januáru 2012 boli vyššie o 4,5 %. Vzrástli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 45,3 %, vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 18,7 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 13,7 %, v nešpeciali­zovanom veľkoobchode o 4,4 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 2,1 %. Tržby klesli v sprostredkovaní veľkoobchodu o 1 %, vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komu­ni­kačné technológie o 0,7 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 0,5 %.

V januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloob­chode 8) v stálych cenách o 0,4 %. Medziročne klesli o 1,3 %. Pokles tržieb bol v maloobchode os­tat­ného tovaru v špecializovaných predajniach o 2,9 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,1 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 0,3 %. Rast tržieb bol hlavne v maloobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 2,9 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 1,8 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 1,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  v januári 2013 oproti decembru 2012 5) boli vyššie v stálych cenách o 0,6 %. V januári 2013 oproti januáru 2012 boli nižšie o 0,9 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2013 oproti decembru 2012 5) vzrástli v stálych cenách o 0,9 %. Medziročne sa znížili o 0,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb ku­rié­rov, sa v januári 2013 oproti decembru 2012 5) zvýšili v bežných cenách o 3,8 %. V januári 2013 me­dziročne vzrástli o 14,1 % z dôvodu vyšších tržieb za poštové služby a služby kuriérov o 21,7 %, v le­teckej doprave o 18,9 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 13,5 %, v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 13,4 %. Tržby klesli iba vo vodnej doprave o 9 %.

V januári sa nákladnou dopravou prepravilo 16,5 mil. ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 sa preprava tovaru znížila o 2,9 %. Vo verejnej doprave preprava klesla o 8,9 %. V cestnej neverejnej doprave vzrástla o 8,8 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru sa znížil v porovnaní s januárom 2012 o 4,1 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 12,6 %, z toho v cestnej neverejnej doprave o 23,7 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 59,6 mil. osôb. Oproti januáru 2012 sa preprava osôb znížila o 8,1 %, z toho v piatich podnikoch MHD o 12,6 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 1,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach boli v januári 2013 oproti decembru 2012 5) nižšie v bežných cenách o 3,3 %. Medziročne klesli o 3,1 %. Pokles tržieb bol v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 32,6 %, vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 23,6 %, v telekomunikáciách o 11,3 % a v nakladateľských činnostiach o 8,4 %. Tržby vzrástli v informačných službách o 49 % a v počítačovom programovaní o 0,4 %.

Vo vybraných trhových službách v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 5) boli tržby za vlastné výkony a tovar vyššie v bežných cenách o 1,7 %. V januári medziročne vzrástli o 13 %. Naj­vyššou mierou sa na tržbách podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti (59,4 %). Administratívne a podporné služby tvorili 20,2 %, umenie, zábava a rekreácia 15,3 % a ostatné čin­nosti 3,8 %. Vývoj ovplyvnil najmä rast tržieb za bezpečnostné a pátracie služby o 19,7 %, za architek­tonické a inžinierske činnosti o 18,5 %, za činnosti v oblasti nehnuteľností o 18 %, za činnosti cestov­ných agentúr o 16,7 % a za vzdelávanie o 13,9 %.

V januári 2013 zamestnanosť medziročne klesla v stavebníctve o 5,3 %, priemysle o 2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,9 %, maloobchode o 0,5 % a vo veľkoobchode o 0,3 %. Počet za­mestnaných osôb vzrástol vo vybraných trhových službách o 10,3 %, doprave a skladovaní o 4,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,6 % a v ubytovaní o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa v januári 2013 oproti januáru 2012 zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,9 %, vo vybraných trhových službách o 5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,4 %, priemysle o 3,1 %, stavebníctve a ubytovaní zhodne o 2,5 %, maloobchode o 2 % a vo veľkoobchode o 1,5 %. Mzda klesla iba v doprave a skladovaní o 4,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %.   Reálna mzda v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 %, vo vybraných trhových službách o 2,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1 %, priemysle o 0,7 %, stavebníctve a ubytovaní zhodne o 0,1 %. Klesla v doprave a skladovaní o 7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, vo veľkoobchode o 0,9 % a v maloobcho­de o 0,4 %.

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 645 Eur. V priemysle dosiahla mzda 842 Eur, vo vybraných trhových službách 820 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 768 Eur, vo veľkoobchode 747 Eur, doprave a skladovaní 716 Eur, stavebníctve 581 Eur, ubytovaní 577 Eur, maloobchode 561 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 370 Eur.

Spotrebiteľské ceny v januári 2013 v porovnaní s decembrom 2012 boli vyššie o 0,6 %. Ceny prie­myselných vý­rob­cov v úhrne vzrástli o 0,3 % (pre tuzemsko o 0,4 % a pre export o 0,1 %). Ceny sta­vebných prác boli vyššie o 0,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,2 %.

V januári 2013 oproti januáru 2012 spotrebiteľské ceny vzrástli o 2,4 % (pri raste jadrovej inflácie o 2,8 % a regulovaných cien o 0,7 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 2 % (pre tuzemsko o 3,1 % a pre export o 1,4 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,3 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 17,2 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 26 % a živočíšnych pro­duktov (vrá­ta­ne rýb) o 6,6 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v januári 2013 celkový vývoz tovaru 4 972,5 mil. Eur, oproti januáru 2012 bol vyšší o 10,7 %. Celkový dovoz tovaru vzrástol o 9,9 % a dosiahol objem 4 609 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 363,5 mil. Eur (o 65,2 mil. Eur vyššie ako v januári 2012).

_______________________ Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle a stavebníctve sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010, vo vybraných trhových službách na báze roku 2010. Počet pracovných dní bol v januári 2013 o 1 deň vyšší ako v januári 2012. 1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní 2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu 3) inde neklasifikovaných 4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. 5) zo sezónne očistených údajov 6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode 7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“. 9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby. 10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Šta­tistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS