ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2012
22. októbra 2012

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v auguste oproti augustu 2011 vzrástol o 17 %. Produkciu ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 19,6 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 3,4 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 5,4 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 77,2 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovanej o 14 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,2 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 84,4 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3,8 %. Pokles produkcie bol vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 14 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 8,5 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,1 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 6,6 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem výroby investičných prostriedkov o 51,5 %, produkcie predmetov krátkodobej spotreby o 3,3 %, výroby predmetov dlhodobej spotreby o 0,6 % a produkcie pre medzispotrebu o 0,2 %. Znížila sa produkcia súvisiaca s energetikou o 1,9 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste oproti júlu zvýšila o 0,4 %.

Za osem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 12,6 %, z toho v priemyselnej výrobe o 15,4 %. Znížila sa produkcia v dodávke elektriny, plynu o 2,3 %, v ťažbe a dobývaní o 8,1 %.

V priemysle tržby za vlastné výkony a tovar 3) v auguste v porovnaní s júlom 4) klesli v stálych cenách o 0,6 %. V auguste v porovnaní s augustom 2011 boli vyššie o 7,1 % a dosiahli 6 443,4 mil. Eur. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku vzrástli o 9,2 %.

Stavebná produkcia v auguste dosiahla hodnotu 465,4 mil. Eur a oproti augustu 2011 klesla v stálych cenách o 13,7 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 444,7 mil. Eur bola v porovnaní s augustom predchádzajúceho roka nižšia o 15,2 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 23,4 % a rast prác na opravách a údržbe o 28,4 %. Priemerná denná produkcia sa znížila o 13,7 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách znížila o 27,2 % na 119,9 mil. Eur a objem stavebných prác na budovách klesol o 9,9 % na 324,7 mil. Eur. Produkcia v zahraničí vzrástla o 38,3 % a predstavovala 4,5 % z celkového objemu produkcie.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v auguste o 0,5 % nižšia ako v júli.

Stavebná produkcia za osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 klesla o 11,5 % na 2 998,3 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v auguste oproti júlu 4) tržby za vlastné výkony a tovar sa znížili o 1,5 %. V auguste dosiahli hodnotu 753,6 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli v auguste o 17,1 % a od začiatku roka o 14,3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) sa v auguste v porovnaní s júlom 4) znížili o 1,1 %. V auguste v porovnaní s augustom 2011 sa zvýšili o 3,4 % a dosiahli 308,7 mil. Eur. Tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 6,6 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 1,8 %. Klesli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 7,2 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 10,1 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v auguste oproti júlu 4) klesli v bežných cenách o 0,5 %. Oproti augustu 2011 boli vyššie o 1,6 % a dosiahli 2 005,9 mil. Eur. Tržby vzrástli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 19,9 %, v sprostredkovaní veľkoobchodu o 6,6 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 4,9 %, vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 4 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 3,2 %. Tržby sa medziročne znížili vo veľkoobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 20 %, v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,4 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 0,7 %. Za osem mesiacov sa tržby medziročne zvýšili o 4,6 %.

V auguste v porovnaní s júlom 4) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) v stálych cenách o 0,9 %. Medziročne klesli o 0,9 % a dosiahli 1 531,8 mil. Eur. Zníženie súviselo predovšetkým s poklesom tržieb v maloobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 8,9 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 8,7 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 7,9 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 3,1 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 1,9 %. Rast tržieb bol iba v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach a v maloobchode nešpecializovaných predajniach zhodne o 1,5 %. V priemere za osem mesiacov v porovnaní s ôsmimi mesiacmi roku 2011 tržby klesli o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli v auguste oproti júlu 4) vyššie v stálych cenách o 2 %. V auguste dosiahli objem 28,6 mil. Eur a oproti augustu 2011 vzrástli o 1,3 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby zvýšili o 0,7 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v auguste oproti júlu 4) vzrástli v stálych cenách o 1,1 %. Medziročne boli nižšie o 0,1 % a dosiahli 71,2 mil. Eur. Za osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 sa tržby znížili o 0,9 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v auguste oproti júlu 4) klesli v bežných cenách o 0,7 %. V auguste dosiahli objem 593,9 mil. Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 15,2 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali najmä skladové a pomocné činnosti v doprave o 23,7 %, pozemná doprava a doprava potrubím o 4 % a letecká doprava o 202,8 %. Pokles tržieb bol v poštových službách a službách kuriérov o 1,8 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 8,1 %.

V auguste sa nákladnou dopravou prepravilo 18,1 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2011 sa preprava tovaru znížila o 8,1 %. Vo verejnej doprave sa zvýšila o 1,5 % a v cestnej neverejnej doprave bola nižšia o 22,1 %. Podiel dopravných organizácií na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 6,2 percentuálneho bodu. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 5,9 %, z toho vo verejnej doprave o 5,3 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 47,1 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb nižšia o 6,4 %, z toho v železničnej doprave o 5,8 %. V cestnej verejnej doprave počet prepravených osôb klesol o 6,7 %, z toho v piatich podnikoch MHD o 7,3 %. Výkony v osobokilometroch sa zvýšili vplyvom leteckej dopravy o 32,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v auguste oproti júlu 4) vzrástli v bežných cenách o 1,2 %. Medziročne klesli o 5,6 % a dosiahli hodnotu 401 mil. Eur. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (42 %) a za počítačové programovanie (38,2 %). Tržby klesli najmä v počítačovom programovaní o 10,3 %, telekomunikáciách o 3,3 % a v nakladateľských činnostiach o 17,2 %. Rast tržieb bol v oblasti informačných služieb o 11,6 % a výroby filmov, videozáznamov a televíznych programov o 10,5 %. Za osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 boli tržby vyššie o 5,1 %.

Vo vybraných trhových službách  v auguste v porovnaní s júlom 4) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 1,4 %. V auguste dosiahli hodnotu 979,3 mil. Eur a oproti augustu 2011 boli vyššie o 15,8 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 54,4 %, administratívne a podporné služby 26,5 %, umenie, zábavu a rekreáciu 13,9 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach. Vyššie tržby boli najmä za činnosti v oblasti nehnuteľností o 24,8 %, architektonické a inžinierske činnosti o 19,6 %, reklamu a prieskum trhu o 14,7 %, právne a účtovnícke činnosti o 9,8 % a za činnosti herní a stávkových kancelárií o 6,3 %. V priemere za osem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 16,8 %.

Zamestnanosť v auguste oproti augustu 2011 bola vyššia vo vybraných trhových službách o 11 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 %, ubytovaní o 1,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 %, stavebníctve o 3,9 %, maloobchode o 1,4 %, priemysle o 1,2 %, vo veľkoobchode o 0,8 %, doprave a skladovaní o 0,2 %.

V priemere za osem mesiacov najviac osôb pracovalo v priemysle 497,4 tis. (v priemyselnej výrobe 451,2 tis.). Počet zamestnaných osôb v stavebníctve dosiahol 166 tis., maloobchode 151,8 tis., vo vybraných trhových službách 139,4 tis., doprave a skladovaní 109,5 tis., veľkoobchode 94,2 tis., informačných a komunikačných činnostiach 39,9 tis., činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 28,9 tis., predaji a oprave motorových vozidiel 20 tis. a v ubytovaní 9,6 tis. osôb.

V porovnaní s ôsmimi mesiacmi roku 2011 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 10,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 %, ubytovaní o 1,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, stavebníctve o 4,1 %, doprave a skladovaní o 2,8 %, maloobchode o 1,2 %, vo veľkoobchode o 0,5 % a v priemysle o 0,3 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 8) sa zvýšila v auguste oproti augustu 2011 v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,5 %, priemysle o 3,3 %, ubytovaní o 3 %, vo veľkoobchode o 2,9 %, doprave a skladovaní o 2,8 %, vo vybraných trhových službách o 2,7 %, maloobchode o 2,2 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 8,5 % a v stavebníctve o 3 %.

Reálna mzda v auguste oproti augustu 2011 vzrástla iba v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 11,8 %, stavebníctve o 6,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 %, maloobchode o 1,4 %, vo vybraných trhových službách o 1 %, v doprave a skladovaní o 0,9 %, vo veľkoobchode o 0,8 %, ubytovaní o 0,7 % a v priemysle o 0,4 %.

V priemere za osem mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 703 Eur. V priemysle dosiahla mzda 838 Eur, vo vybraných trhových službách 800 Eur, vo veľkoobchode 752 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 743 Eur, doprave a skladovaní 726 Eur, stavebníctve 592 Eur, ubytovaní 565 Eur, maloobchode 556 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 360 Eur.

Za osem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v priemysle o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 %, doprave a skladovaní o 3,3 %, vo veľkoobchode o 2,9 %, ubytovaní o 2,5 %, maloobchode o 2 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 %, stavebníctve o 1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. Znížila sa vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za osem mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2011 sa zvýšila iba v priemysle o 0,4 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %. Znížila sa vo vybraných trhových službách o 3,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 %, stavebníctve o 2,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, maloobchode o 1,6 %, ubytovaní o 1,2 %, vo veľkoobchode o 0,8 %, v doprave a skladovaní o 0,4 %.

Spotrebiteľské ceny  v auguste v porovnaní s júlom vzrástli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 0,9 % (pre export vzrástli o 1,1 % a pre tuzemsko o 0,6 %). Ceny stavebných prác sa nezmenili a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve sa znížili o 0,3 %.

V auguste oproti augustu 2011 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 3,7 % (pri raste jadrovej inflácie o 2,9 % a regulovaných cien o 5,9 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 1,9 % (pre tuzemsko vzrástli o 4,1 % a pre export o 0,4 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 0,8 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 1 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 4,3 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 6,2 % a poklesu cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 0,6 %.

V priemere za osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 3,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2 % (pri raste cien pre tuzemsko o 3,8 % a pre export o 0,6 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 0,5 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,8 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 1,1 % pri raste cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 4,3 % a poklese cien rastlinných výrobkov o 2,5 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 9) dosiahol v auguste celkový vývoz tovaru 4 912,5 mil. Eur, oproti augustu 2011 vzrástol o 9,8 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 10 % na 4 889,7 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 22,8 mil. Eur.

Za január až august sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,7 % na 40 543,2 mil. Eur a celkový dovoz o 5,7 % na 38 402,5 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 140,6 mil. Eur (o 1 849,4 mil. Eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

_______________________ Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle a stavebníctve sú počítané zo stálych cien na báze roku 2005, vo vybraných trhových službách na báze roku 2000. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v auguste a aj od začiatku roka zhodný. 1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní 2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu 3) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. 4) zo sezónne očistených údajov 5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode 6) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 7) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 8) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby. 9) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS