ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v apríli a za štyri mesiace roka 2013
21. júna 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v apríli oproti aprílu 2012 vzrástol o 2,2 %. Vývoj spôsobil rast produkcie v ťažbe a dobývaní o 2,6 %, priemyselnej výrobe o 2,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 1,6 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 4,7 %, výrobe elektrických zariadení o 32,8 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 27,1 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,4 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,3 %. Nižšia produkcia bola najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,1 %, vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 52 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 3,1 % a vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 2,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem výroby predmetov dlhodobej spotreby o 10,8 %, produkcie súvisiacej s energetikou o 3,3 %, výroby pre medzispotrebu o 2,3 % a produkcie investičných prostriedkov o 1,2 %. Znížila sa výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v apríli oproti marcu klesla o 1,9 %.

Za štyri mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 2,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,8 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,4 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní klesla o 3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle v apríli v porovnaní s marcom 5) vzrástli v stálych cenách o 1,4 %. V apríli v porovnaní s aprílom 2012 boli vyššie o 6 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 1,1 %.

Stavebná produkcia v apríli dosiahla hodnotu 342,1 mil. Eur a oproti aprílu 2012 klesla v stálych cenách o 4,6 %. Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa medziročne znížila o 7,6 % na 310,5 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii medziročne klesol o 2,9 p. b. (percentuálny bod) na 90,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil medziročný pokles novej výstavky vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 12,5 % na 222,1 mil. Eur a zvýšenie opráv a údržby o 8,8 % na 84,1 mil. Eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 71,5 % (o 4 p. b. menej ako vlani v apríli), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,1 %. Priemerná denná produkcia klesla o 13,7 %. Z pohľadu výrobného zamerania boli práce realizované na inžinierskych stavbách nižšie o 8,2 % a stavebné práce na budovách klesli o 7,5 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 40,3 % a z celkového objemu produkcie tvorila 9,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v apríli o 0,5 % nižšia ako v marci.

Stavebná produkcia za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 klesla o 9,5 % na 1 066,2 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v apríli oproti marcu 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie v stálych cenách o 1,7 %. V apríli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli nižšie v apríli o 10,8 % a od začiatku roka o 10 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6 ) sa v apríli v porovnaní s marcom 5) nezmenili. V apríli v porovnaní s aprílom 2012 vzrástli o 19,4 %. Tržby sa zvýšili v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 30,8 %, predaji motorových vozidiel o 21,4 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 3,5 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 5,5 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v apríli oproti marcu 5) klesli v bežných cenách o 2,2 %. Oproti aprílu 2012 boli vyššie o 1,8 %. Tržby vzrástli najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,7 %, vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 3,4 %, v sprostredkovaní veľkoobchodu o 2,4 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 1,7 %, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1,2 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 0,8 %. Nižšie tržby boli iba vo veľkoobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 1,3 %. Za štyri mesiace boli tržby medziročne vyššie o 0,6 %.

V apríli v porovnaní s marcom 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách o 0,4 %. Medziročne boli vyššie o 1,1 %. Tržby vzrástli v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,9 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,2 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,4 % a v maloobchode s ostatným tovarom pred domácnosť v špecializovaných predajniach o 0,1 %. Nižšie tržby boli hlavne v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov zhodne o 0,3 %. V priemere za štyri mesiace v porovnaní so štyrmi mesiacmi roku 2012 tržby klesli o 0,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní boli v apríli oproti marcu 5) vyššie v stálych cenách o 1,3 %. V apríli oproti aprílu 2012 vzrástli o 0,2 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby znížili o 0,5 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v apríli oproti marcu 5) v stálych cenách klesli o 1,5 %. Medziročne vzrástli o 1,5 %. Za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 boli vyššie o 0,3 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v apríli oproti marcu 5) klesli v bežných cenách o 1,2 %. V apríli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 9,6 %. Rast tržieb bol v poštových službách a službách kuriérov o 29,5 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 9 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 8,5 % a v leteckej doprave o 2,2 %. Tržby klesli vo vodnej doprave o 38,4 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 10,2 %.

V apríli sa nákladnou dopravou prepravilo 19,5 mil. ton tovaru. Oproti aprílu 2012 sa preprava tovaru znížila o 2,2 %. Vo verejnej doprave klesla o 4,6 % a v cestnej neverejnej doprave vzrástla o 1,8 %. Podiel dopravných organizácií na celkovej preprave tovaru klesol medziročne o 1,5 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 12,5 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 60,8 mil. osôb. Medziročne sa preprava osôb znížila o 10,7 %. Výkony v osobokilometroch boli vyššie o 2,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach  v apríli oproti marcu 5) klesli v bežných cenách o 1,3 %. Medziročne sa zvýšili o 1,7 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (43,4 %) a za počítačové programovanie (36 %). Vývoj ovplyvnil najmä rast tržieb v počítačovom programovaní o 13,9 %, informačných službách o 10,8 % a v telekomunikáciách o 0,8 %. Pokles tržieb bol vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 34,1 %, v nakladateľských činnostiach o 27,4 %, v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 17,1 %. Za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tržby vyššie o 1,7 %.

Vo vybraných trhových službách  v apríli v porovnaní s marcom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,2 %. V apríli oproti aprílu 2012 boli vyššie o 13,4 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 57,6 %. Administratívne a podporné služby tvorili 24,7 %, za umenie, zábavu a rekreáciu 12,5 %. Vývoj ovplyvnili najmä vyššie tržby za architektonické a inžinierske činnosti o 23,2 %, za právne a účtovnícke činnosti o 20,2 %, za činnosti cestovných agentúr a kancelárií o 18,1 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 15,4 %. V priemere za štyri mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13 %.   Zamestnanosť v apríli oproti aprílu 2012 vzrástla vo vybraných trhových službách o 5,8 %, v doprave a skladovaní o 2,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 % a v ubytovaní o 0,6 %. Počet zamestnaných osôb bol nižší v stavebníctve o 5,2 %, priemysle o 1,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 %, vo veľkoobchode o 0,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel, v maloobchode zhodne o 0,3 %.

V porovnaní so štyrmi mesiacmi roku 2012 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 7 %, v doprave a skladovaní o 4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 % a v ubytovaní o 0,5 %. Zamestnanosť klesla v stavebníctve o 5 %, priemysle o 1,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 %, vo veľkoobchode o 0,5 % a v maloobchode o 0,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v apríli oproti aprílu 2012 v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, priemysle o 4,5 %, vo vybraných trhových službách o 4,3 %, ubytovaní o 3,4 %, stavebníctve, vo veľkoobchode, doprave a skladovaní zhodne o 2,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 % a v maloobchode o 1,1 %.

Reálna mzda v apríli oproti aprílu 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 %, priemysle o 2,8 %, vo vybraných trhových službách o 2,6 %, ubytovaní o 1,7 %, stavebníctve, vo veľkoobchode, doprave a skladovaní zhodne o 0,6 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 %. Klesla iba v maloobchode o 0,6 %.

V priemere za štyri mesiace mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 726 Eur. V priemysle dosiahla 842 Eur, vo vybraných trhových službách 823 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 774 Eur, vo veľkoobchode 757 Eur, doprave a skladovaní 726 Eur, ubytovaní 576 Eur, stavebníctve 586 Eur, maloobchode 559 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 369 Eur.

Za štyri mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda predaji a oprave motorových vozidiel o 4,9 %, vo vybraných trhových službách o 3,9 %, priemysle o 3,3 %, ubytovaní o 2,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, stavebníctve o 1,6 %, maloobchode o 1,3 % a vo veľkoobchode o 0,8 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %,%, v doprave a skladovaní o 0,4 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za štyri mesiace oproti rovnakému obdobiu roka 2012 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,8 %, vo vybraných trhových službách o 1,9 %, priemysle o 1,3 %, ubytovaní o 0,9 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,5 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3 %, doprave a skladovaní o 2,4 %, vo veľkoobchode o 1,2 %, maloobchode o 0,7 % a v stavebníctve o 0,4 %.

Spotrebiteľské ceny  v apríli v porovnaní s marcom sa nezmenili. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 0,1 % (pre tuzemsko vzrástli o 0,2 % a pre export o 0,1 %). Ceny stavebných prác sa znížili o 0,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,3 %.

V apríli oproti aprílu 2012 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 1,7 % (pri raste jadrovej inflácie o 1,8 % a regulovaných cien o 0,8 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 0,5 % (pre export boli nižšie o 1,2 % a pre tuzemsko vyššie o 0,9 %). Ceny stavebných prác klesli o 0,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,2 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 2,8 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 17,1 % a poklesu cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 2,6 %.

V priemere za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 0,3 % (pri raste cien pre tuzemsko o 1,5 % a poklese cien pre export o 0,5 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 0,5 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli vyššie o 8,6 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 25,4 % a poklese cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 0,6 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v apríli celkový vývoz tovaru 5 571,2 mil. Eur, oproti aprílu 2012 vzrástol o 9,2 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 3,6 % na 5 007,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 563,9 mil. Eur (o 297,8 mil. Eur vyššie ako v apríli 2012).

Za január až apríl sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 4,1 % na 20 753,9 mil. Eur a celkový dovoz o 0,4 % na 18 890,4 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 863,5 mil. Eur (o 738,3 mil. Eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

_______________________
Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010. Počet pracovných dní bol v apríli v porovnaní s aprílom 2012 o 2 dni vyšší a od začiatku roka zhodný. 1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní 2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu 3) inde neklasifikovaných 4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. 5) zo sezónne očistených údajov 6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode 7) plný názov odvetvia „veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“ 8) plný názov odvetvia „maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“. 9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby. 10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS