ČLÁNOK
Výrok o ratingu – mesto PREŠOV
14. decembra 2001

VÝROK O RATINGU

Slovenská ratingová agentúra priraďuje mestu Prešov nasledovné ratingové hodnotenie :
Dlhodobý korunový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB+ (stabilný výhľad) je o 1 stupeň nižšie ako ratingové hodnotenie štátu ( A – stabilný výhľad).V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Prešov priradené ratingové hodnotenie BB+ (stabilný výhľad), čo je o 1 stupeň pod úrovňou rizika Slovenskej republiky (BBB- stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Prešov je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB+.

Zdôvodnenie:

– Mesto Prešov leží v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti Košickej kotliny, 15 km od metropoly východného Slovenska Košice) a je centrom tzv. Karpatského Euroregiónu, avšak s nedostatočne vybudovanou technickou infraštruktúrou. Z politicko-správneho hľadiska je Prešov sídlom Prešovského kraja a okresu Prešov, ktorý združuje 91 obcí. Rozlohou 73,14 km2 je Prešov tretím najväčším mestom Slovenska. Počtom obyvateľov 95 760 k 31.12.1999 je mesto tretím najľudnatejším mestom SR. Zastúpenie priemyslu je diverzifikované, ale predstavované hlavne stredne veľkými a malými podnikmi a vysokým počtom podnikateľov – fyzických osôb, pričom tieto podniky nevytvárajú dostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta a priľahlého regiónu. Časť obyvateľov nachádza pracovné príležitosti v Košiciach. Napriek tomu je miera nezamestnanosti k 31.12.2000 veľmi vysoká a v okrese Prešov dosahuje 21,2 %, čo je síce menej ako miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji 22,1 %, ale podstatne viac ako celoštátna miera nezamestnanosti 17,9 %.

– Vo finančnej oblasti je pomerne silnou stránkou mesta definovaná koncepcia v kľúčových oblastiach hospodárenia mesta. V rámci základnej koncepcie je stanovená aj jasná filozofia pri nakladaní s majetkom mesta, prípadný predaj majetku je cieleným procesom. Mesto má presne definované riadiace štruktúry, zodpovednosť jednotlivých stupňov riadenia, ako aj povinnosti členov vedenia mesta. Podporným nástrojom v riadení je jednak informačný systém mesta, ktorý umožňuje zautomatizovanie rôznych kontrolných mechanizmov, napr. cez rôzne zadefinované prístupové práva a oprávnenia vstupovania do systému. Ďalším nástrojom riadenia a jeho súčasti kontroly je dobre vybudovaný systém interných predpisov mesta.

– Vysoko hodnotíme vybudovaný systém vnútorných smerníc, Smerníc primátora a iných predpisov, ktorými sa riadia základné funkcie mesta a nakladanie s jeho majetkom, ich verejné sprístupnenie, čo je významný krok v budovaní transparentnosti v hospodárení mesta. Taktiež vytvára predpoklady zabezpečenia rovnakých obchodných podmienok pre všetkých potenciálnych klientov mesta.

– Celkovú likviditu mesta Prešov hodnotíme pozitívne. Disponibilný objem peňažných prostriedkov k 30.6.2001 predstavoval 97,090 mil. Sk, čím sú záväzky mesta (krátkodobé záväzky a dlhová služba mesta) kryté na 67,88 % a krátkodobé záväzky sú 5 krát nižšie ako uvedený objem rýchlo likvidných prostriedkov.

– Pozitívne vnímame úspech mesta Prešov vo výberovom konaní pre spoluprácu s Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID, ktorá realizuje na Slovensku projekt „Slovakia Local Economic Development“. V rámci tohoto projektu majú byť vytvorené pre štyri mestá na Slovensku (Prešov, Humenné, Trnava, Šaľa) strategické plány ekonomického rozvoja. Spracovateľom projektu je Česko-americká spoločnosť Berman Group etablovaná na trhu poradenstva v ekonomickom rozvoji miest ako líder v oblasti strategického plánovania a má poskytnúť predmetným mestám poradenskú podporu. Formulácia strategického plánu má podporiť ekonomické príležitosti spojené s rastúcim trhom mobilných zahraničných investícií, ktoré smerujú do krajín Strednej a Východnej Európy a s integráciou Slovenskej republiky do euro-atlantických štruktúr a súvisia s prípravami na Slovensku na implementáciu štrukturálnej politiky Európskej únie. Ukončenie projektu sa predpokladá v decembri 2002.

Neistotu vonkajšieho prostredia vytvára neschválený štátny rozpočet SR na rok 2002, nakoľko nie je zrejmá výška a spôsob prerozdeľovania decentralizačných dotácií pre mestá a výška prerozdeľovaných podielových daní pre 2002. Mesto Prešov začne rozpočtový rok 2002 s rozpočtovým provizóriom, je však predpoklad, že v čase jeho schvaľovania bude odsúhlasený aj štátny rozpočet pre rok 2002 ako jeden z východiskových predpokladov pre kvalitné plánovanie rozpočtu mesta na nasledujúce obdobie.

STATEMENT ON RATING

The Slovak Rating Agency grants to the City of Prešov the following rating :
Long-term local currency rating BBB+ (stable outlook)
Long-term foreign currency rating BB+ (stable outlook)
Short-term rating S2

The granted long-term rating in the category of transactions in Slovak crowns BBB+ (stable outlook) is one degree below the sovereign rating of the Slovak republic (A – stable outlook). In the category of foreign currency transactions the City of Prešov was granted rating BB+ (stable outlook), which is one degree below the sovereign rating of the Slovak republic (BBB – stable outlook). The short-term rating of the City of Prešov is S2, which is the best possible short-term rating for entities reaching long-term rating BBB+.

Rationale:

– Prešov (City of) is situated in the central part of East Slovakia, in the northern part of the basin of Košice, 15 km from the metropolis of East Slovakia Košice). Prešov is the centre of so-called Carpathian Euroregion with underdeveloped technical infrastructure. From the political and administrative point of view is Prešov the seat of the region of Prešov and the district of Prešov which associates 91 municipalities. With the area of 73.14 km2 Prešov is the third biggest Slovak city. With the population of 95 760 inhabitants (as at 31 December 1999) Prešov is the third most populated Slovak city. The representation of industry is diversified, but medium and small enterprises and a large number of entrepreneurs – individuals whereby these enterprises don´t create enough job opportunities for inhabitants of the city and adjacent region, mostly represent it. A part of population finds job opportunities in Košice. Nevertheless, the rate of unemployment as at 31 December 2000 is very high and in the district of Prešov reached 21.2 %, which is less than the rate of unemployment in the region of Prešov (22.1 %), but much more than the average rate of unemployment in the Slovak republic (17.9 %).

– In the financial area a relative strength of the city is a clearly defined concept in the key areas of local management. In the framework of the basic concept a clear philosophy in handling municipal property is also laid down, whereby eventual sale of property is a targeted process. The city has exactly defined managing structures, responsibilities of the different levels of management, as well as obligations of the municipality members. A supporting management tool consists partly of the urban information system, which allows the automation of different control mechanisms, e.g. through various defined access rights and authorizations for the access to the system. Another tool of management and its integral part – control is the well-developed system of internal regulations of the municipality.

– We highly appreciate the developed system of internal directives, Directives of the Mayor and other regulations governing the primary functions of the city and the utilization of its property, their availability to the public, which is an important step in building transparency in local management. It also creates conditions for the assurance of equal business conditions for all potential clients of the city.

– We positively evaluate total liquidity of the City of Prešov. The available volume of financial means (cash) as at 30 June 2001 represented SK 97.090 mil., by which liabilities of the city (short-term liabilities and debt service of the city) are covered to 67.88% and short-term liabilities are 5-times lower than the said volume of high liquidity assets.

– We positively perceive the success of the City of Prešov in the tender for cooperation with the US Agency for International Development (USAID) which implements the project „Slovakia Local Economic Development“ in the Slovak Republic. In the framework of this project strategical plans of economic development should be worked out for four Slovak cities (Prešov, Humenné, Trnava and Šaľa). The project manager is the Czech/American company Berman Group established in the market of consultancy in economic development of cities as leader on the field of strategical planning and it will provide the affected cities with consulting support. The formulation of the strategical plan should support economic opportunities related to the growing market of mobile foreign investments directed to the Central and East European countries and the integration of the Slovak Republic to the Euro-Atlantic structures and connected with the preparations to the implementation of structural policy of the European Union in Slovakia. The completion of the project is expected in December 2002.

– The uncertainty of external environment is created by unapproved state budget of the Slovak Republic for the year 2002 because the amount and the way of redistribution of decentralization subsidies for cities and the amount of redistributed shared taxes for the year 2002 are not obvious. The City of Prešov will start the budget year 2002 with a provisional budget but it is assumed that at the time of its adoption the state budget for the year 2002 as one of basic prerequisites for quality planning of municipal budget for the following year will be approved as well.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS