ČLÁNOK
Vyhlásili štvrtý rocník sútaže Najlepšia rocná správa
15. apríla 2003

Po troch predchádzajúcich úspešných rocníkoch sútaže Najlepšia výrocná správa roka bol vyhlásený už štvrtý rocník tejto prestížnej sútaže. Jej cielom je, podla slov organizátorov, každorocne prispievat k transparentnej komunikácii medzi podnikatelskými subjektami a zainteresovanou verejnostou. Organizátori sútaže za tých niekolko rokov jej konania vnímajú najmä kvalitatívny posun v tvorbe firemných správ, co je nosným poslaním a úlohou sútaže. „Našim zámerom je podporit nielen kultúru publikovania rocných správ firiem, ale aj ich cítania,“ uviedol predseda hodnotiacej komisie E. Jurzyca (INEKO).

Nielen v súvislosti so zvyšovaním kvality firemných správ, ale aj s vývojom trendov pri ich príprave a zostavovaní, pristúpili organizátori sútaže k niektorým zmenám. Jednou z hlavných je zrovnoprávnenie printových a elektronických rocných správ, ale napr. aj zmena názvu sútaže – oznacenie výrocná správa nahradil termín rocná správa. „Napriek tomu, že legislatíva hovorí o výrocných správach, coraz castejšie sa v odborných kruhoch používa logickejšie oznacenie rocná správa. To vystihuje aj podstatu zostavovania firemných správ – poskytnút spätný rocný pohlad na cinnost a hospodárenie podnikatelského subjektu,“ vysvetluje E. Jurzyca. Preto sa zmenil i oficiálny názov sútaže na NAJLEPŠIA ROCNÁ SPRÁVA a jej webová stránka: www.RocnaSprava.sk.

Dalšou významnou zmenou je, že zaniklo rozdelenie sútažných kategórií – tak ako tomu bolo doteraz – zvlášt pre financné a osobitne pre nefinancné organizácie, kedže kvalitatívne rozdiely medzi týmito kategóriami sú už zanedbatelné. Zaniklo tiež viazanie úcasti v kategórii elektronických rocných správ na úcast v kategórii printových verzií.

SÚTAŽNÉ KATEGÓRIE

V aktuálnom štvrtom rocníku sútaže sú vyhlásené dve sútažné kategórie:

– NAJLEPŠIA PRINTOVÁ ROCNÁ SPRÁVA

– NAJLEPŠIA ELEKTRONICKÁ ROCNÁ SPRÁVA (dostupná v internete)

V obidvoch kategóriách budú ocenené tri najlepšie rocné správy. Ocenenie „Kvalitná rocná správa“ získajú správy spolocností za rok 2002, ktoré sa v celkovom hodnotení umiestnia na 4.-10. mieste.

PODMIENKY ÚCASTI

Záujemcovia o úcast v sútaži môžu od dnešného dna až do 30. septembra 2003 posielat svoje rocné firemné správy za rok 2002 spolu s prihláškou na sekretariát sútaže: INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212.

ORGANIZÁTORI A PARTNERI SÚTAŽE

Pri organizovaní sútaže firemných rocných správ svoje sily opät spojili Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, Public Relations a reklamná spolocnost SK-media a týždenník o hospodárstve a podnikaní TREND. Štvrtý rocník sútaže vyhlasujú spolocne s ODBORNÝMI GARANTMI – audítorskou spolocnostou KPMG Slovensko, ktorá bude hodnotit financnú cast rocných správ za rok 2002 a poradenskou spolocnostou Cap Gemini Ernst & Young Slovensko, odborným garantom kategórie „Elektronické správy“ – a MEDIÁLNYMI PARTNERMI (aurius media studio, denník Hospodárske noviny, Rádio Rock FM, Rádio Slovensko, SITA Slovenská tlacová agentúra, televízia STV a televízia TA3).

Z HISTÓRIE SÚTAZE:

– Prvého rocníka sútaže výrocných správ (za rok 1999) sa zúcastnilo 67 podnikatelských subjektov a organizácií pôsobiacich na Slovensku. V kategórii financné inštitúcie zvítazila Prvá stavebná sporitelna, v kategórii nefinancné inštitúcie Slovakofarma Hlohovec a za najlepšiu výrocnú správu roka v elektronickej podobe bola vyhlásená výrocná správa Slovenského plynárenského priemyslu.

– V druhom rocníku sútažilo 76 subjektov, v kategórii o najlepšiu elektronickú verziu výrocnej správy sa pocet sútažiacich vyšplhal na 28. Vítazom v kategórii financných organizácií sa stala Slovenská sporitelna. V kategórii nefinancných organizácií si trofej prvého miesta odniesla spolocnost Globtel. Vítazstvo v kategórii najlepšia elektronická verzia výrocnej správy získala Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica.

– Do tretieho rocníka sútaže výrocných správ (za rok 2001) prihlásilo svoje tlacené verzie firemných správ 64 subjektov a do kategórie o najlepšiu elektronickú verziu 23 subjektov. Prvé miesto v kategórii nefinancných organizácií získala spolocnost Matador Púchov. V kategórii financných inštitúcií prvú priecku obsadila Slovenská zárucná s rozvojová banka Bratislava, ktorá si odniesla aj titul najlepšej výrocnej správy v elektronickej verzii.

Bližšie informácie o podmienkach sútaže sú uverejnené na internetovej adrese:

www.RocnaSprava.sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS