ČLÁNOK
Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky
29. mája 2003

Včera sa v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie (VZ) akcionárov Tatra banky, a.s., ktoré schválilo riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov (SAS), konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IRFS), návrh na rozdelenie zisku a výplatu dividend. Z dôvodu záujmu klientov o využívanie nástrojov kapitálového trhu a väčšej flexibility v riadení financovania banky akcionári schválili návrh na vydanie emisií dlhopisov a taktiež odsúhlasili vydanie emisií hypotekárnych záložných listov do výšky 5 mld. Sk, pripravoaných z dôvodu rýchleho rastu objemu hypotekárnych úverov a väčšej flexibilite v riadení ich financovania. Akcionári taktiež bez pripomienok odsúhlasili záložné právo k vlastným akciám ako aj výročnú správu o činnosti banky za rok 2002. Akcionári banky na dnešnom VZ rozhodli, že vyše 45% z dosiahnutého čistého zisku banky za rok 2002 v hodnote 2, 56 mld. Sk bude vyplatených formou dividendy.

Skupina Tatra banka si v roku 2002 na slovenskom trhu upevnila pozície vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobí. Bilančnou sumou 121 mld. Sk je Tatra banka treťou najväčšou bankou na Slovensku. Vklady od klientov zaznamenali medziročný rast o 16%, úvery o 18%. Finančný magazín Euromoney jej za úverovú politiku a výsledky za rok 2002 udelil ocenenia The Best Bank a The Best Debt House in Slovakia. V minulom roku otvorila banka ďalších 15 pobočiek a k záveru roka 2002 mala celkovo otvorených 94 obchodných miest. K 31. decembru 2002 sa o potreby vyše 460 tisíc klientov Tatra banky staralo 2 720 zamestnancov.

Hospodárske výsledky banky za rok 2002, prezentované vedením banky na VZ, potvrdili úspešnosť ambícií, strategického smerovania a riadenia banky. Ako akcionárov informoval prvý podpredseda predstavenstva banky Ing. Miroslav Uličný: „Banka je pripravená využiť dosiahnuté výsledky a pozíciu na slovenskom bankovom trhu na ďalšie presadzovanie svojej stratégie. Silnejšia orientácia na retailovú klientelu odzrkadľuje snahu banky o efektívne zníženie nákladov na distribúciu retailových produktov, na druhej strane dáva priestor a dôraz na ďalšie zvýšenie úrovne poskytovaných služieb klientom podľa jednotlivých segmentov. Pred vstupom SR do EÚ na budúci rok bude nevyhnutné podniknúť dôležité opatrenia smerujúce k pripravenosti fungovania na otvorenom trhu s viac než 455 miliónmi spotrebiteľov. Je to výzva nielen pre slovenské bankovníctvo vo všeobecnosti, ale aj pre Tatra banku.“

Vedenie banky deklarovalo snahu pokračovať v uskutočňovaní konzervatívnej stratégii rizika a na zabezpečenie trvalého rozvoja banky plánuje uplatňovať dynamickejší marketingový prístup, využívajúci široké možnosti distribučných kanálov banky. Akcionári svojím hlasovaním o jednotlivých bodoch programu Valného zhromaždenia potvrdili svoju podporu dozornej rade i predstavenstvu Tatra banky, v ktorých do budúceho obdobia neboli odhlasované žiadne zmeny a tým vyjadrili svoju spokojnosť s dosiahnutou pozíciou banky na trhu, výsledkami za rok 2002 a jej ďalším strategickým smerovaním.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS