ČLÁNOK
V Tatra banke začínajú pôsobiť osobní finanční poradcovia
31. januára 2003

Tatra banka začína implementovať nový koncept starostlivosti na svojich pobočkách prostredníctvom osobných finančných poradcov. Banka špeciálne vyškolila a umiestnila na svojich obchodných miestach vyše 100 osobných finančných poradcov, ktorá budú zabezpečovať nadviazanie, profesionálne budovanie, riadenie a udržanie partnerského vzťahu s bonitnými klientami z dlhodobého hľadiska vzhľadom na profil jeho konkrétnych potrieb.

„Naším jednoznačným cieľom je zvyšovanie spokojnosti klientov so službami Tatra banky a predovšetkým individuálny prístup k rôznym segmentom klientov v závislosti od ich potrieb. Od nového konceptu očakávame zvyšovanie pohodlia a rozširovanie počtu existujúcich klientov, najmä prostredníctvom akvizícií nových klientov z radov súčasných neklientov, resp. klientov konkurencie ponukou služieb, ktoré sú na trhu jedinečné. Po identifikácii rozdielnych potreib retailovej a korporátnej siete a následnom vzniku obchodných centier a siete retailových pobočiek v roku 2002, je implementácia tohto konceptu ďalším krokom k cielenejšej starostlivosti o reálne potreby klientov.“ vyjadril sa zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda predstavenstva Tatra banky, Ing. Igor Vida.

Osobný finančný poradca je prioritne poradcom bonitných klientov to znamená, že nebude poskytovať klientele štandardné bankové služby, ktoré sú predmetom náplne práce prepážkových pracovníkov. Jeho úlohou je najmä predávať sofistikované produkty individuálnej klientele – fyzickým osobám a zvyšovať klientom komfort pri narábaní s ich osobnými financiami, poskytovať kvalifikované poradenstvo, a takýmto spôsobom šetriť ich čas a optimalizovať finančné toky v spolupráci s prepážkovými pracovníkmi. Ide najmä o Balíky služieb, prioritne TatraPremiumTB, investičné balíky TB, platobné karty (predaj orientovaný na aktívnu ponuku kreditných kariet), hypotekárne úvery, doplnkové dôchodkové poistenie Pokoj, a ďalšie sofistikované produkty. V roku 2002 prejavilo záujem o balíky služieb Tatra banky, za necelých 6 mesiacov viac ako 130 000 klientov, banka vydala 220 000 platobných kariet a schválila 2,6 mld. SK na hypotekárne úvery pre 3102 záujemcov.

„Ide nám o detailnejšiu identifikáciu potrieb tohto segmentu klientely, pre ktorú máme pripravenú ponuku produktov a služieb tak, aby boli klientsky atraktívne, ziskové pre banku a najlepšie na retailovom trhu. Máme záujem vytvoriť určitý štandard a neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom tímu skúsených osobných finančných poradcov a riaditeľov pobočiek z dôrazom na vytváranie a udržanie vzťahov klientov s banku z dlhodobého hľadiska.“ dodal Vida.

V roku 2002 Tatra banka ešte viac zamerala svoju pozornosť na retailové bankovníctvo, čo sa prejavilo v ďalšom rozšírení siete obchodných zastúpení (v roku 2002 pribudlo 15 pobočiek a expozitúr), portfólia produktov najmä v oblasti elektronického bankovníctva, retailových úverov a možností zhodnocovania finančných prostriedkov. Tatra banka upravila svoju organizačnú štruktúru v zmysle jednoznačne definovanej retailovej stratégie a vytvorila obchodné centrá, ktoré poskytujú starostlivosť firemným klientom. Zároveň banka upravila cenovú politiku a implementovala novú produktovú a ponuku, rozšírenú najmä o balíky služieb, ktoré majú priniesť vyšší komfort klientom. Ponuka osobitného spôsobu starostlivosti o tento a ďalšie segmenty klientov, spolu s ponukou produktov a služieb budú podľa názoru banky rozhodujúcim faktorom pre upevnenie pozície Tatra banky na slovenskom bankovom trhu, umožnia zvyšovanie primárnych depozít daného segmentu nad 100 mld. Sk v roku 2003 a celkovo prispejú k efektívnemu prístupu banky ku klientom. Podľa predbežných výsledkov pred ukončením auditu, banka očakáva nárast bilančnej sumy nad 121 mld. Sk. Vklady od klientov stúpli za posledný štvrťrok 2002 o 6,5 mld. Sk a ku koncu roka dosiahli hodnotu 95,9 mld. Sk, čo predstavuje vyše 16% medziročný nárast. Objem úverov za posledný štvrťrok stúpol o 3,4 mld. Sk a dosiahol úroveň 51,6 mld. Sk, čo predstavuje medziročne nárast o 17%. Celkový predpokladaný čistý zisk banka očakáva cca. na úrovni 2,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS