ČLÁNOK
V návrhu Programového vyhlásenia vlády dominujú reformy
5. novembra 2002

EKONOMICKÁ POLITIKA

Makroekonomika a verejné financie

Vláda bude presadzovať takú makroekonomickú politiku, ktorá sa zameria na dlhodobo udržateľný ekonomický rast najmä rastom produktivity práce, prílevom zahraničných investícií, vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia pre rozvoj podnikateľskej sféry, podporou stabilného kurzu koruny, primeranými úrokovými sadzami a prehľadnými daňovými zákonmi. Prirodzeným krokom v napĺňaní integračných ambícií Slovenska je vstup krajiny do Európskej menovej únie. Vláda v úzkej spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripraví stratégiu nevyhnutných krokov vedúcich k dosiahnutiu tohto cieľa. Vláda zároveň uskutoční všetky potrebné opatrenia, aby Slovensko v prípade priaznivého vonkajšieho ekonomického prostredia plnilo podmienky pre vstup do EMÚ do roku 2006.

Zodpovedná makroekonomická politika sa bude opierať o pokračovanie vyváženej spolupráce medzi vládou a NBS. Vláda bude i naďalej podporovať nezávislosť NBS a bude sa zasadzovať o intenzívnu komunikáciu s centrálnou bankou pri formulovaní hospodárskej politiky.

Vláda sprísni pravidlá obstarania a nakladania s majetkom štátu s cieľom uplatniť transparentné kritéria pri obstarávaní, užívaní aj pri predaji tohto majetku. Vláda prehodnotí doterajší systém správy majetku štátu a zavedie taký model jeho správy, ktorý bude pre štát ako vlastníka tohto majetku efektívnejší a hospodárnejší.

Reforma verejných financií

Jednou z najvýznamnejších úloh vlády bude reforma verejných financií. Vláda pripraví komplexnú analýzu zadlženosti verejného sektora. Cieľom fiškálnej politiky vlády bude zníženie podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte počas volebného obdobia.

Vláda bude realizovať opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov. V prvej časti volebného obdobia sa bude sústreďovať na zníženie deficitu verejných financií tak, aby táto oblasť nebola prekážkou pre vstup Slovenska do eurozóny. Politika zameraná na zníženie deficitnosti verejných financií vytvorí spolu s reformami v najvýznamnejších výdavkových rezortoch priestor na zníženie odvodov a priamych daní. Vláda bude pokračovať v znižovaní miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií. Vláda bude analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane.

Základným prvkom reformy verejných financií bude zavedenie tvrdého rozpočtového obmedzenia v celom okruhu verejných financií. Výsledkom bude, že v nijakej oblasti sa nespotrebuje viac zdrojov, ako na ňu bude vyčlenených v rozpočtoch, ktoré schváli NR SR, resp. jednotlivé samosprávne orgány. Zavedením tvrdého rozpočtového obmedzenia dôjde k zastaveniu zadlžovania rôznych inštitúcií verejného sektora, ako sú napríklad železnice, zdravotníctvo, či STV a SRo. Vláda bude hľadať spôsoby legislatívnej úpravy, aby v Národnej rade SR neboli prijímané zákony s nekrytými rozpočtovými dôsledkami. Podstatným posilnením úlohy programového rozpočtovania a jednoznačným definovaním väzieb medzi cieľmi jednotlivých programov a ich nákladmi sa zvýši transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov. Programové rozpočtovanie zároveň umožní kvalitnejšie hodnotenie výsledkov vládnej politiky v jednotlivých oblastiach. Vláda bude pri riadení verejných financií postupne posilňovať význam strednodobého rozpočtového výhľadu. Rozpočet celého okruhu verejných financií bude zostavovaný v metodike Európskej únie.

Vláda vytvorí legislatívne, administratívne a kontrolné mechanizmy pre efektívne čerpanie zdrojov z fondov EÚ. Tie budú súčasťou rozpočtu verejných financií SR. Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovedností, pričom objem vlastných zdrojov má byť úmerný pôsobnosti. V súvislosti s týmto vláda posilní postavenie, ale aj zodpovednosť územnej samosprávy pri poskytnutí služieb občanovi decentralizáciou verejných financií. Posilní vlastné daňové príjmy obcí a stanoví vlastné daňové príjmy vyšších územných celkov, pričom bude dbať na to, aby z tohto dôvodu neprišlo k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov. Naplnenie cieľa vláda uskutoční predložením osobitného predpisu (zákona) obsahujúceho vymedzenie a štruktúru daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a kritériá ich prerozdeľovania do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Zákon prispeje k stabilizácii príjmov územnej samosprávy. Vyrovnávanie rozdielov vlastných daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov, ktoré sa prejavia v rôznej daňovej sile obcí a vyšších územných celkov, bude vláda riešiť novým systémom horizontálneho finančného vyrovnávania. Tento systém rešpektujúci princípy spravodlivosti, solidarity a motivácie bude upravený osobitným zákonom, ktorý vláda predloží NR SR po rozhodnutí o rozsahu presunu kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány obcí a vyšších územných celkov.

Vláda SR predloží nový zákon o rozpočtových pravidlách a pravidlách rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy. Jeho cieľom bude úprava postavenia a obsahu rozpočtov územnej samosprávy, ich zostavovanie, pravidlá hospodárenia s

rozpočtovými prostriedkami, úprava zriaďovania a zakladania právnických osôb a hospodárenie združení územnej samosprávy. Zákon sprehľadní pravidlá pre plnenie

úloh prenesených zo štátnej správy na územnú samosprávu a doplní sústavu zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy.

Súčasťou reformy riadenia verejných financií bude aj zefektívnenie vzťahov medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných financií, ako sú Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce či zdravotné poisťovne. Vláda bude riadiť verejné financie ako jeden celok, s akceptovaním špecifického postavenia miestnej a regionálnej samosprávy, ktorých predstavitelia boli zvolení v demokratických voľbách. S cieľom zefektívnenia správy rozpočtových prostriedkov a správy finančných prostriedkov štátu vláda uskutoční kroky na urýchlené dobudovanie systému štátnej pokladnice.

Súčasťou reformy verejných financií bude aj zásadné sprísnenie poskytovania štátnych záruk. Vláda bude využívať štátne záruky iba v nevyhnutných prípadoch na prefinancovanie splatných úverov so štátnymi zárukami, ak to umožní zákon o štátnej pomoci a ak hrozí realizácia záruk z prostriedkov verejných financií. V nevyhnutnom rozsahu vláda umožní prevzatie štátnych záruk na financovanie projektov, ak sa tým súčasne zabezpečí využitie zahraničných grantov a zdrojov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie. Vláda tiež zabezpečí, aby úvermi a dlhopismi so štátnymi zárukami neboli nahradzované priame výdavky štátneho rozpočtu. Výsledkom tejto zásadnej zmeny v poskytovaní štátnych záruk bude postupné znižovanie objemu rizík vyplývajúcich zo štátnych záruk. Obozretný prístup bude vláda realizovať aj v oblasti využívania príjmov z privatizácie, ktoré budú využívané len na zníženie verejného dlhu alebo na reformy dôchodkového systému a školstva.

Vláda vytvorí systémové legislatívne a inštitucionálne predpoklady pre riešenie medzipodnikovej zadlženosti a s ňou súvisiacich pohľadávok štátu a verejných inštitúcií.

Vláda pripraví stratégiu riadenia štátneho dlhu, ktorej realizáciou príde k zníženiu nákladov štátneho rozpočtu.

Za účelom efektívnejšieho vynakladania verejných prostriedkov bude vláda naďalej skvalitňovať a zlepšovať systém verejného obstarávania uplatňovaním nových foriem, ako je spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov a elektronické obstarávanie. Uplatňovaním týchto foriem je predpoklad nielen zvýšiť úspory nákladov obstarávateľa na proces verejného obstarávania, ale aj zvýšenie priehľadnosti vynakladania finančných prostriedkov a súčasne obmedzenie možnosti korupcie.

Vláda zabezpečí dobudovanie systému finančnej kontroly v štátnej správe v súlade so zákonom o finančnej kontrole s patričným dôrazom na kontrolu ex ante ako systému na predchádzanie porušovania finančnej disciplíny zo strany štátnych orgánov.

Dane a odvody

Vláda bude presadzovať zvýšenie efektívnosti výberu daní a odvodov. Prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov bude jedným zo základných predpokladov znižovania ich sadzieb. Vláda sa zameria na obmedzenie daňových únikov, najmä v oblasti DPH a spotrebnej dane z liehu. K zvýšeniu výberu daní prispeje aj zjednodušenie daňovej legislatívy a najmä novelizácia tých častí daňových zákonov, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad. Vláda vytvorí podmienky pre využívanie informačných technológií a postupný prechod na podávanie daňových priznaní, hlásení a majetkových priznaní prostredníctvom internetu.

Vláda pripraví legislatívne opatrenia, ktoré zjednodušia sankčný systém v daňovej oblasti. Na zvýšenie účinnosti a disciplíny pri správe daní a s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a zúžiť priestor na korupciu v daňovej správe, vláda zabezpečí úpravu daňovej legislatívy v oblasti daňových informácií a daňového poradenstva.

Vláda zabezpečí dobudovanie a prepojenie slovenských informačných systémov v oblasti správy daní a ciel so systémami používanými v EÚ.

Vláda zabezpečí dodatočné zdanenie prírastkov majetku, ak sa preukáže, že tento pochádza z iných ako zo zdanených a legálnych príjmov.

Vláda zváži možnosti zjednotenia sadzieb dane z príjmov, ktoré plynú z rovnakej alebo obdobnej činnosti, najmä ak ide o príjmy z podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb.

Daňové zaťaženie sa bude presúvať z priamych daní na dane nepriame. Vláda zjednotí sadzby DPH pred vstupom do EÚ.

V závislosti od zreálnenia cien nehnuteľného majetku, ktorý tvorí základ majetkových daní pri transferoch tohto majetku, vláda prehodnotí súčasne uplatňované sadzby majetkových daní a prijme zodpovedajúce riešenia s cieľom ich ujednotenia.

Finančný trh

Vláda zabezpečí nezávislý dohľad nad všetkými oblasťami finančného trhu, vrátane subjektov druhého a tretieho piliera dôchodkového poistenia, čím vytvorí podmienky pre rozvoj finančného trhu, pre efektívnu ochranu jeho účastníkov, ako aj pre zabezpečenie jeho integrity.

Vláda bude pokračovať v skvalitňovaní legislatívy pre jednotlivé oblasti finančného trhu s cieľom pokračovať v zabezpečovaní predpokladov pre stabilitu finančného systému a optimálnu ochranu klientov finančných inštitúcií.

Podpora podnikania a konkurencieschopnosti ekonomiky

Vláda bude podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie. Cieľom

vlády je zjednodušiť vstup do podnikania, najmä zjednodušením jeho administratívneho procesu. Vláda podporí prílev investícií, a tým aj konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

Vláda je odhodlaná zásadne znížiť mieru korporativizmu a v tejto súvislosti bude najmä analyzovať opodstatnenosť existencie komôr s povinným členstvom a redukovať ich tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu konkurencie, najmä obmedzovaním vstupu do podnikania.

Vláda sprehľadní pravidlá dotačnej politiky a zároveň dokončí realizáciu schválenej licenčnej politiky. Jej výsledkom bude sprehľadnenie procesu udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného prideľovania licencií.

Vláda prehodnotí doterajší spôsob podpory malého a stredného podnikania s akcentom na územnú samosprávu a prihraničnú spoluprácu. Vláda zabezpečí zlepšenie koordinácie podporných programov a inštitúcií.

Vláda prehodnotí doterajší spôsob aplikovaného výskumu s cieľom zvýšiť účelnosť, návratnosť a transparentnosť použitých prostriedkov.

Vláda pripraví a realizuje novú koncepciu rozvoja cestovného ruchu, s ťažiskom na podporu aktívneho cestovného ruchu so zameraním najmä na ekoturizmus, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, agroturistiku a vidiecky cestovný ruch, a to v silnej väzbe na participáciu územnej samosprávy.

Vláda vyhodnotí systém podpory exportu a investícií a navrhne zmeny v súlade s pravidlami EÚ.

Vláda bude podporovať dobrovoľné mechanizmy ochrany životného prostredia, ktoré predchádzajú následným investíciám na odstránenie škôd, najmä zavedenie systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu, systémov noriem ISO 14000 a environmentálneho označovania výrobkov.

Vláda zabezpečí zavedenie elektronického podpisu. Vytvorí podmienky pre elektronický obchod a bude posilňovať dôveru verejnosti k elektronickému obchodovaniu.

Vláda vykoná revíziu opodstatnenosti kompetencií vo vzťahu k pripravovaným reformám hospodárstva s osobitným zameraním na efektívne fungovanie štátneho aparátu pri podpore podnikania, investovania a v podmienkach začlenenia SR do EÚ.

Vláda navrhne efektívne prerozdelenie kompetencií medzi orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy a taký model organizačnej štruktúry, ktorý bude schopný zabezpečovať potreby slovenského hospodárstva a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ.

Príprava na členstvo v EÚ

Vláda pripraví program zameraný na ekonomický rozvoj, v rámci tohto programu vypracuje podprogramy pre jednotlivé sektory. Cieľom bude plné využitie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov na podporu ekonomiky krajiny. Vláda zabezpečí ďalšiu harmonizáciu legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblastiach ochrany spotrebiteľa, priemyselnej politiky, malého a stredného podnikania, energetiky.

Vláda pripraví spoločnú obchodnú politiku SR ako budúceho člena EÚ, vrátane nástrojov na realizáciu a koordináciu vonkajších obchodných pozícií SR, ako aj pozície SR na vnútornom trhu v rámci EÚ.

Vláda pripraví liberalizačnú stratégiu SR vo vzťahu k WTO v rámci nového kola mnohostranných obchodných rokovaní v záujme rozširovania obchodných príležitostí SR na trhoch nových členských krajín EÚ.

Vláda zlepší súčasný stav nedostatočnej ochrany slovenského spotrebiteľa a výrobkov vyrábaných na území SR. U dovážaných produktov zabezpečí elimináciu tých, ktoré nespĺňajú kritériá kvality a ktoré neprešli colným a daňovým vysporiadaním. Vláda pripraví a realizuje systém ochrany slovenského spotrebiteľa a prostredníctvom legislatívy ho prispôsobí stavu, ktorý bude zodpovedať legislatíve EÚ.

Boj proti hospodárskej korupcii

Vláda prijme opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku korupcie a dopracuje systém kontroly zameraný na kontrolu použitia verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov plynúcich z EÚ.

Vláda prijme opatrenia, ktoré zabránia možnosti subjektívneho rozhodovania štátneho zamestnanca vo všetkých oblastiach podnikania. Tieto opatrenia sa budú týkať najmä zmeny systému prideľovania licencií na dovoz a vývoz, vrátane jej administrácie a zabezpečenia princípu transparentnosti a verejnej kontroly pri uplatňovaní licenčných postupov, a to zjednodušením administratívneho procesu a zavedením povinností zverejňovať informácie o licenčnom konaní a zavedením registrov o udelených licenciách.

Vláda uplatní rovnaký postup pri priznávaní štátnej pomoci a zriadi register prijímateľov štátnej pomoci a register prijímateľov iných investičných stimulov. Vláda zabezpečí plnú implementáciu príslušných nariadení EÚ pri využívaní predvstupových, ako aj štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na princíp oddelenia projektovania od implementácie a implementáciu od financovania.

Sieťové odvetvia

Vláda urýchli liberalizáciu trhu a vytvorí konkurenčné prostredie v energetike. Vláda vytvorí podmienky pre zriadenie operátora trhu pri obchodovaní s elektrinou, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok na trhu.

Vláda ukončí dereguláciu energetického trhu (vrátane cenovej oblasti) a vytvorí

podmienky pre prispôsobenie sa energetického sektoru novým podmienkam vnútorného

trhu EÚ. Zváži motivačné pravidlá pre využívanie domácich primárnych energetických zdrojov, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Správa a privatizácia národného majetku

V súlade s politikou vlády orientovanou na zoštíhľovanie štátnej správy ministerstvo hospodárstva preberie agendu ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

Vláda dokončí proces privatizácie za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát a dodržania transparentnosti a pravidiel hospodárskej súťaže. Vláda zabezpečí presadzovanie záujmov štátu v už sprivatizovaných podnikoch s účasťou štátu a dokončí druhú etapu privatizácie v zdravotníctve.

Doprava, pošta, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti

Vláda vytvorí podmienky pre racionalizáciu a zefektívnenie informačných systémov, rozhodovacích a riadiacich procesov tak, aby viedli k znižovaniu administratívnej náročnosti rušením nepotrebných a viacnásobne vykonávaných neefektívnych riadiacich a správnych činností.

Zámerom vlády je eliminácia podmienok a činností rizikových pre pôsobenie korupcie v oblasti udeľovania licencií. Vláda vytvorí efektívny systém založený na dôslednej realizácií Plánu implementácie licenčnej politiky SR v rezorte dopravy, pošty a telekomunikácií. V súlade s doterajšími poznatkami z čerpania predvstupových fondov a očakávaným čerpaním štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vláda vytvorí efektívny a účinný systém vnútornej finančnej kontroly zameraný na odstránenie podmienok a činností umožňujúcich korupciu, najmä pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ na rozvojové programy v tomto sektore.

Vláda bude venovať náležitú pozornosť procesom európskej integrácie v odvetviach dopravy, pošty a telekomunikácií a vytvorí zodpovedajúce administratívne a riadiace štruktúry s cieľom ukončiť proces aproximácie právnych predpisov a technických noriem SR s EÚ. Vláda pripraví a zabezpečí inštitucionálne podmienky pre efektívne pôsobenie SR ako členského štátu EÚ v európskych inštitúciách a zabezpečí aktívne pôsobenie SR v oblasti dopravy, pošty a telekomunikácií vo vrcholových a pracovných orgánoch medzinárodných vládnych organizácií.

Informačná spoločnosť

Vláda si uvedomuje výzvy informačného veku. Vláda prijme účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti doriešením inštitucionálnej podpory na odbornej a administratívno-legislatívnej úrovni, v rámci ktorých sa zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií a dôsledná koordinácia domácich a medzinárodných aktivít.

Vláda bude presadzovať čo najširšie informovanie verejnosti o činnosti orgánov štátnej správy prostredníctvom internetu.

Vláda pripraví zákon o elektronických komunikáciách transponujúci nový regulačný rámec EÚ tak, aby mohol byť schválený ešte pred prijatím SR do EÚ. Vláda zabezpečí harmonizáciu a štandardizáciu informačných technológií a dátových štruktúr s cieľom vytvorenia podmienok pre prepojenie informačných systémov dopravy, pôšt a telekomunikácií s EÚ V oblasti podpory prístupu k širokopásmovým elektronickým komunikačným službám bude vláda venovať pozornosť zníženiu bariér tohto prístupu predovšetkým podporou rozvoja súťaže, efektívnemu využitiu frekvenčného spektra a podpore službieb informačnej spoločnosti aj vo vidieckych regiónoch. Uvedomujeme si, že pre rozvoj služieb informačnej spoločnosti a modernej komunikačnej infraštruktúry je dôležitá úzka spolupráca štátu so súkromným sektorom, pričom štát bude tento proces monitorovať a v nevyhnutných prípadoch ho regulačnými zásahmi usmerňovať a stimulovať.

Vláda pripraví podmienky pre sústredenie kompetencií v oblasti regulácie a koordinácie elektronickej komunikácie a rozvoja informačnej spoločnosti z rôznych orgánov na jeden regulačný orgán.

Doprava

Vláda bude klásť dôraz na racionalizáciu nákladov spojených s realizáciou výkonov vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a verejnej autobusovej doprave. Vláda bude požadovať zvýšenie finančnej disciplíny a tvrdé rozpočtové

obmedzenie. Vláda sa každoročne zaviaže na krytie zmluvne dohodnutých výkonov vo verejnom záujme v plnej miere.

V oblasti železničnej dopravy vláda podporí uplatnenie smerníc EÚ a podporí vytvorenie nezávislého Regulačného úradu a Notifikačného úradu s cieľom uľahčenia vstupu aj iných dopravcov na železničný dopravný trh, zvýšenia konkurenčného prostredia a rozvoja železničnej dopravy. Vláda bude pokračovať v transformácii železníc.

V oblasti výstavby, rekonštrukcie, obnovy a údržby ciest a diaľnic vláda zavedie nové prísne pravidlá, ktoré zamedzia neopodstatnenému nárastu nákladov, neefektívnosti a netransparentnosti.

V súlade s prijatou európskou dopravnou politikou vláda zabezpečí realizáciu zámerov Aktualizovaných zásad štátnej dopravnej politiky SR najmä v oblasti zreálnenia tempa modernizácie a rozvoja dopravnej infraštruktúry v trasách multimodálnych dopravných koridorov IV, V, VI a podporí rozvoj dopravnej infraštruktúry menej rozvinutých regiónov SR.

Vláda vytvorí inštitucionálne podmienky pre realizáciu rozvojových infraštrukturálnych projektov vyplývajúcich zo Sektorového operačného programu Doprava s cieľom zabezpečiť absorbovanie pomoci EÚ v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Bude pokračovať v realizácii projektov v rámci predvstupových fondov na základe už podpísaných finančných memoránd. S cieľom urýchliť tempo a efektívnosť výstavby diaľnic vláda navrhne mechanizmus a podmienky vstupu neverejných zdrojov a investícií do tohto procesu súťažným transparentným spôsobom.

Vláda posilní postavenie samosprávnych krajov uskutočnením prevodu ciest II. a III. triedy do ich vlastníctva a zároveň vykoná transformáciu Slovenskej správy ciest, s cieľom zefektívniť proces starostlivosti o dopravnú infraštruktúru na regionálnej úrovni.

Vláda podporí proces zvýšenia prevádzkovej spôsobilosti dopravnej infraštruktúry postupne na štandard EÚ a príjme potrebné programy na zabezpečenie opráv a údržby dopravnej infraštruktúry.

Pri územno-plánovacích a urbanistických riešeniach rozvoja dopravnej infraštruktúry SR bude vláda klásť osobitný dôraz na intermodalitu a podporu environmentálne najvýhodnejších druhov dopravy s prijatím efektívneho programu podpory rozvoja kombinovanej dopravy ako súčasti intermodálnej dopravy. Vláda pripraví jednotný systém financovania cestnej infraštruktúry platný v EÚ pri zaistení mobility a zlepšenia ochrany životného prostredia, pričom v prvom kroku sa zavedie spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel. V oblasti prepravných povolení v cestnej doprave sa realizuje nový transparentný systém založený na princípe nárokovosti pri splnení požadovaných kritérií a podmienok S cieľom zefektívnenia dopravnej obslužnosti územia vláda postupne vytvorí na celoštátnej a regionálnej úrovni právny, ekonomický a inštitucionálny rámec, ktorý umožní integráciu a užšiu spoluprácu jednotlivých druhov verejnej osobnej dopravy (mestská hromadná doprava, verejná autobusová doprava a osobná železničná doprava) pre zachovanie a zvýšenie jej atraktívnosti ako základnej súčasti rozvoja regiónov, pričom osobitnú pozornosť bude venovať riešeniu problémov dopravy v mestách a prímestskej dopravy s cieľom ochrany životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi individuálneho motorizmu. Vláda bude pokračovať v podpore rozvoja a liberalizácie civilného letectva vytvorením obdobného prostredia pre leteckých dopravcov, aké majú dopravcovia v EÚ, a vytvorí podmienky pre úspešnú reštrukturalizáciu a transformáciu správy letísk.

Vo vnútrozemskej plavbe vláda bude pokračovať v realizácií prijatých medzinárodných dohovorov v oblasti zvyšovania plavebnej bezpečnosti, ako aj v harmonizácií podmienok podnikania vo vnútrozemskej a medzinárodnej plavbe vrátane rozvoja dopravných a prístavných kapacít.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS