ČLÁNOK
V júni bude odborná skúška sprostredkovatelov investicných služieb
7. mája 2003

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi na základe poverenia Úradu pre financný trh oznamuje, že odborná skúška sprostredkovatelov investicných služieb na preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu v súlade s § 61 ods. 10 zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investicných službách v znení zák. c 510/2002 Z. z. sa uskutocní v dnoch 11. – 12.júna 2003

Obsahom skúšky bude preverenie vedomostí žiadatela o:

a) právnych predpisoch upravujúcich

1. nakladanie a obchodovanie s investicnými nástrojmi,

2. cinnosti subjektov podla §61 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch,

3. zdanovanie v oblasti investicných nástrojov,

b) slovenskom financnom trhu.

Uchádzaci o vykonanie uvedenej skúšky sú povinní sa zaregistrovat v Asociácii obchodníkov s cennými papiermi, Radlinského 13, 811 07 Bratislava, tel. 02/529 68 268 najneskôr do 30. mája 2003 osobne, poštou, resp. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: aocp@napri.sk a zaplatit úhradu za vykonanie skúšky vo výške 7.000,- Sk na úcet organizátora skúšky c. úctu 1100260007/8130 (pri úhrade je potrebné uviest svoje rodne císlo ako variabilný symbol).

Registrovaným úcastníkom bude vcas pred skúškou zaslaná pozvánka na skúšku s upresnením termínu, casu a miesta konania skúšky.

Z kapacitných dôvodov si organizátor skúšky vyhradzuje právo akceptovat len obmedzený pocet uchádzacov o vykonanie skúšky. V prípade zvýšeného záujmu o vykonanie skúšky zo strany uchádzacov budú urcené náhradné termíny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS