ČLÁNOK
V dlhopisovom korunovom fonde VÚB AM prekročil je už viac ako 1 mld. Sk
11. februára 2003

Trh otvorených podielových fondov na Slovensku medziročne vzrástol zo 6,11 mld. Sk na 12,7 mld., t. j. o 108 %. Výrazný podiel na tomto zvýšení mali aktíva pod správou VÚB Asset Management, ktoré narástli dokonca až o 451 %. Celkový objem majetku spravovaného v šiestich fondoch VÚB AM vzrástol počas roku 2002 viac ako štvornásobne, z hodnoty 388 mil. Sk na 1,75 mld. Sk. Ešte výraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný v počte nových klientov, keď sa počet podielnikov VÚB AM medziročne zvýšil z 1 575 na 8 329.

Podielnici fondov v roku 2002 profitovali najmä z poklesu úrokových sadzieb na trhu. Investíciou do podielových listov totiž dosiahli veľmi zaujímavé zhodnotenie v porovnaní s úročením na termínových vkladoch. Okrem toho v rámci investície vo VÚB AM bezplatne získali dodatočné služby, vrátane poistenia pre prípad smrti následkom úrazu a to až do výšky 1 mil. Sk.

Minulý rok bol v doterajšej krátkej trojročnej histórii spoločnosti VÚB Asset Management najúspešnejším. „To, že sme dokázali rásť rýchlejšie ako naša konkurencia, spôsobila aj skutočnosť, že sme pre našich predajcov dokázali zabezpečiť kvalitný systém školení, kaučingu a hmotnej zainteresovanosti pri predaji podielových listov,“ uviedol Marián Matušovič, predseda predstavenstva VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.

V druhej polovici roku 2002 získal VÚB AM na základe vlastnej žiadosti, zatiaľ ako jediná správcovská spoločnosť v SR, rating od Slovenskej ratingovej agentúry (SRA). O rating požiadal okrem iného aj kvôli snahe jednoznačne deklarovať potrebu zvyšovania transparentnosti v oblasti kolektívneho investovania na Slovensku. SRA priradila VÚB AM dlhodobý rating BB+ so stabilným výhľadom a rating mananažmentu kvality Q3+, čo znamená nadpriemernú úroveň riadenia procesov, manažmentu portfólia a zhodnotenia vplyvov vonkajšieho prostredia.

„Medzi ciele VÚB AM pre rok 2003 bude aj naďalej patriť skvalitňovanie produktov a služieb a rast rýchlejší ako rast trhu,“ dodal Marián Matušovič.

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., je 100%-nou dcérskou spoločnosťou Všeobecnej úverovej banky, člena finančnej skupiny IntesaBci. Vo svojich šiestich podielových fondoch spravuje majetok v objeme viac ako 2,3 mld. takmer 10000 podielnikom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS