ČLÁNOK
Úroky na anonymných vkladoch v Slovenskej sporiteľni sa znižujú
27. januára 2003

S platnosťou od 1. 1. 2003 Slovenská sporiteľňa pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb na anonymných vkladoch. Zníženie predstavuje 0,5% oproti pôvodným úrokovým sadzbám. Anonymné vkladné knižky so zostatkom do 100 Sk sa neúročia. Všetky vklady, ktorých priemerný zostatok k obdobiu bilancie bude nižší ako 500 Sk, sa úročia len vo výške 0,1% z priemerného ročného zostatku vkladu.

Po 31. decembri 2003 banka prestáva anonymné vklady úročiť. Slovenská sporiteľňa takto postupuje podľa novely Občianskeho zákonníka, ktorý jej udeľuje povinnosť ukončiť vkladový vzťah pri vkladoch na doručiteľa k 31. 12. 2003. Novela zákona anonymné vklady ruší z dôvodu aproximácie s legislatívou Európskej únie, ktorá tieto vklady neuznáva z dôvodu ich možného zneužitia. V rámci trojročnej premlčacej lehoty, ktorá začína plynúť od 1. 1. 2004, si klienti môžu vybrať zostatok zo svojho anonymného vkladu. Po termíne 1. 1. 2007 prostriedky uložené na anonymných vkladných knižkách zostanú vlastníctvom banky.

Vkladnou knižkou na doručiteľa môže disponovať každý, kto ju predloží, v prípade, že pozná heslo. Vkladná knižka na meno je charakteristická údajmi v nej uvedenými: text na meno (je rozhodujúcim znakom, uvedený na prvej dvojstrane vkladnej knižky) alebo uvedenie textu: „Vklad podliehajúci ochrane vkladov v súlade so zákonom“, meno a priezvisko majiteľa, adresa, rodné číslo, resp. dátum narodenia majiteľa. Ak jeden z uvedených údajov chýba, ide o vkladnú knižku na doručiteľa, teda anonymnú vkladnú knižku.

Všetky obchodné miesta Slovenskej sporiteľňe ponúkajú zmenu anonymnej vkladnej knižky na vkladnú knižku na meno zdarma. Klient si môže vybrať aj z iných produktov, ktoré zhodnotia jeho vklady. Vkladné knižky na meno predstavujú bezpečnú formu sporenia a podliehajú zákonu o ochrane vkladov. Na rozdiel od vkladných knižiek na doručiteľa ich Slovenská sporiteľňa úročí výhodnejšie. Disponovať ňou môže len jej majiteľ alebo osoba splnomocnená týmto majiteľom.

Slovenská sporiteľňa upozorňuje svojich klientov, aby si nenechávali prevod anonymných vkladných knižiek na poslednú chvíľu. Postupné odanonymňovanie umožňuje uskutočniť prevod pohodlne, bez zbytočného stresu a s dostatočným časovým priestorom rozhodnúť sa pre iný vhodný produkt, ktorý banka ponúka.

K 31. decembru 2002 Slovenská sporiteľňa eviduje približne 1 575 000 anonymných vkladov, čo v objeme predstavuje cca 14,6 mld. Sk. Priemerne mesačne sa v rámci banky odanonymní okolo 30 000 vkladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS