ČLÁNOK
Úrad pre finančný trh odňal povolenie na obchodovanie s cennými papiermi Devín banke
15. novembra 2001

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. b/ zákona č. 600/1992 o cenných papieroch Úrad pre finančný trh odňal povolenia na obchodovanie s cennými papiermi udelené spoločnosti DEVÍN BANKA a.s., IČO : 31 326 331, Františkánske námestie 8, 813 10 Bratislava (ďalej „DEVÍN BANKA“)

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 24.8.2001 bola v Devín banke zavedená nútená správa, banke bol vydaný zákaz vykonávania platobného styku a zúčtovania, zákaz vykonávania aktívnych a pasívnych obchodov s nebankovými subjektami. Bol pozastavený výkon funkcie všetkých orgánov banky a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady banky prešla na správcu. Dňa 21.9.2001 vydala Národná banka Slovenska vyhlásenie o neschopnosti Devín banky vyplácať vklady. Tým došlo k závažným zmenám v skutočnostiach uvedených v § 45 ods. 3 zákona o cenných papieroch, na základe ktorých bolo Devín banke udelené povolenie podľa § 45 zákona o cenných papieroch.

Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.9.2001 bol vyhlásený na majetok Devín banky konkurz. V súlade s ustanovením § 48 ods. 1 písm. b/ zákona o cenných papieroch úrad odníme povolenie udelené podľa § 45 ak bol na majetok obchodníka s cennými papiermi vyhlásený konkurz.

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh o odňatí povolenia na obchodovanie s cennými papiermi DEVÍN BANKE nadobudlo právoplatnosť 6. 11. 2001 a bolo dané na vedomie Národnej banke Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS