ČLÁNOK
UFT vydal rozhodnutia o uložení sankcií spoločnosti CAPITAL INVESTMENT, a.s., o.c.p.
21. septembra 2001

Úrad pre finančný trh vydal dňa 16.8.2001 rozhodnutie, ktorým spoločnosti CAPITAL INVESTMENT, a.s., o.c.p., Kašmírska 7, Bratislava (ďalej len „CI“) v zmysle ustanovenia § 86 ods. 2 písm. d) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) odňal povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi a zároveň uložil spoločnosti CI v zmysle ustanovenia § 86 ods. 2 písm. b) zákona pokutu vo výške 1.000.000,- Sk . Uvedené sankcie boli uložené na základe kontrolných zistení, podľa ktorých spoločnosť CI v období od 3.7.2000 do 14.7.2000 bez uzatvorenia písomných zmlúv o obstaraní predaja cenných papierov prostredníctvom on-line stanice, pomocou ktorej obchodníci s cennými papiermi zasielajú pokyny organizátorovi verejného trhu spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. (ďalej len „RMS“), zadala obchodné pokyny na predaj väčšieho množstva dlhopisov Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „dlhopis“) z účtov majiteľov cenných papierov viacerých fyzických osôb a na základe týchto pokynov následne došlo v Stredisku cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „SCP“) k zmene osôb majiteľov cenných papierov v rozpore so zákonom.

Úrad pri preverovaní skutočností, za akých došlo k zmene osoby majiteľov predmetných cenných papierov – dlhopisov dospel k záveru, že zo strany spoločnosti CI došlo k veľmi závažnému porušeniu zákona. Podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona obstarať kúpu alebo predaj cenného papiera môže len osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa tohto zákona a zmluvy o obstaraní kúpy a predaja cenného papiera musia mať vždy písomnú formu. Spoločnosť CI s uvedenými fyzickými osobami nemala uzatvorené písomné zmluvy, ktoré by ju oprávňovali k obstaraniu prevodu dlhopisov a tieto dlhopisy previedla bez vedomia ich majiteľov a bez ich súhlasu. Spoločnosť CI konala pri zadaní obchodných pokynov na prevod dlhopisov iba na základe informácií a údajov, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou Dirman, spol. s r. o. bez toho, aby si overila skutočnosť, či vôbec došlo k uzatvoreniu zmlúv o obstaraní predaja cenných papierov. Medzi základné povinnosti obchodníka s cennými papiermi pri zabezpečovaní obstarania predaja cenných papierov patrí overenie právoplatnosti a všetkých náležitostí príslušných dokladov (zmluvy, pokyny, splnomocnenia a pod.), ktoré oprávňujú obchodníka s cennými papiermi zastupovať klienta pri obstaraní predaja. Bez toho, aby si obchodník s cennými papiermi pri zabezpečovaní obstarávania predaja cenných papierov pre klienta overil príslušné doklady oprávňujúceho zastupovať klienta, nemôže uskutočniť žiadnu činnosť, na základe ktorej by mohlo dôjsť k prevodu cenných papierov. Obchodník s cennými papiermi obstaranie predaja nemôže v žiadnom prípade uskutočniť iba na základe informácií tretej osoby. Tým, že spoločnosť CI previedla dlhopisy z účtov majiteľov cenných papierov uvedených fyzických osôb bez toho, aby s týmito fyzickými osobami mala uzatvorené písomné zmluvy o obstaraní predaja cenného papiera, bez ich vedomia a bez ich súhlasu, spoločnosť CI uvedeným konaním ako obchodník s cennými papiermi zneužila svoje postavenie osobitného zákazníka RMS a porušila ustanovenie § 8 ods. 4 zákona v spojení s § 7 zákona, v ktorých je ustanovené, že „Obstarať kúpu alebo predaj cenného papiera môže len osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa tohto zákona. Zmluvy o obstaraní kúpy a predaja cenného papiera musia mať vždy písomnú formu.“ a ďalej, že k prevodu cenného papiera, pri ktorom dochádza k zmene osoby oprávnenej z tohto cenného papiera dochádza len na základe písomnej zmluvy. Na základe horeuvedených obchodných pokynov boli realizované v SCP zmeny osôb majiteľov cenných papierov v rozpore so zákonom. Úrad na základe uvedených skutočností a s prihliadnutím na spôsob porušenia zákona, povahu, dobu trvania a závažnosť zisteného porušenia zákona, hodnotí toto porušenie ako veľmi závažné, a preto rozhodol o uvedených sankciách.

Spoločnosť CI sa v tomto správnom konaní nechala zastupovať v zmysle jej splnomocnenia advokátom. Z uvedeného dôvodu úrad v zmysle ustanovenia § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) zaslal predmetné rozhodnutie na adresu uvedenú advokátom ako zástupcom splnomocneným pre toto správne konanie spoločnosťou CI. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie nebolo prevzaté pri riadnom doručovaní, ani pri opakovanom doručovaní a ani nebolo vyzdvihnuté v určenej odbernej lehote, počas ktorej bolo uložené na príslušnej pošte, toto rozhodnutie je v zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 Správneho poriadku považované dňom 24.8.2001 za doručené a nadobudlo právoplatnosť dňa 10.9.2001. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia spoločnosť CI nie je oprávnená vykonávať činnosť obchodníka, na vykonávanie ktorej je potrebné platné povolenie dozorného orgánu a zároveň taktiež spoločnosť CI nie je oprávnená používať označenie „o.c.p.“ resp. „obchodník s cennými papiermi“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS