ČLÁNOK


,

ÚFT nariadil Dopravnej poisťovni prevod poistného kmeňa
3. decembra 2001

Úrad pre finančný trh (ďalej ÚFT) rozhodnutím zo dňa uložil spoločnosti Dopravná poisťovňa a.s (DP) povinnosť previesť poistný kmeň. DP podala voči tomuto rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktoré bolo doručené na ÚFT dňa 30.10.2001. V konaní o odvolaní Rada ÚFT rozhodnutím zo dňa 27.11. 2001 potvrdila prvostupňové rozhodnutie zo dňa 12.10. 2001 a odvolanie zamietla. Rozhodnutie ÚFT nadobudlo právoplatnosť 29. 11. 2001. Finančné noviny o tom informoval hovorca UFT Marek Kačmár.

Previesť poistný kmeň alebo jeho časť môže nariadiť dozorný orgán v súvislosti s ohrozením schopnosti poisťovne splniť prevzaté záväzky alebo v súvislosti so zavedením nútenej správy, alebo v súvislosti s pozastavením oprávnenia na uzatváranie zmlúv alebo s odňatím povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve. Poisťovňa je povinná v lehote, ktorú určil dozorný orgán, najneskôr však v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým dozorný orgán nariadil poisťovni vykonať prevod poistného kmeňa, predložiť dozornému orgánu na schválenie návrh postupu prevodu na preberajúcu poisťovňu. Súčasťou návrhu musí byť vyjadrenie preberajúcej poisťovne, že s prevodom poistného kmeňa súhlasí. Ak z predloženého návrhu vyplýva, že sa účel prevodu poistného kmeňa nedosiahne, dozorný orgán rozhodne o ďalšom postupe.

ÚFT vykonal v čase od 20.2. 2001 do 20.4. 2001 v zmysle zákona o Úrade pre finančný trh, kontrolu dodržiavania ustanovení zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poisťovníctvo. Kontrola v Dopravnej poisťovni bola vykonaná za obdobie od vzniku spoločnosti do dňa 30. 3. 2001.

ÚFT rozhodnutím zo dňa 4.6.2001 uložil Dopravnej poisťovni opatrenie na zosúladenie umiestnenia prostriedkov rezerv s vyhláškou Ministerstva financií SR, ktorou sa určuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“), v termíne do 30.9.2001. Zároveň ÚFT uložil spoločnosti DP pokutu vo výške 100 000,- Sk.

Dopravná poisťovňa sa v zákonom stanovenej lehote odvolala voči tomuto rozhodnutiu ÚFT. V konaní o odvolaní Rada ÚFT rozhodnutím zo dňa 19.10.2001 potvrdila prvostupňové rozhodnutie a predmetné rozhodnutie sa 6.11.2001 stalo právoplatným.

ÚFT dňa 5.6.2001 nariadil Dopravnej poisťovni povinnosť predkladať pravidelné mesačné finančné výkazy. Úrad, vychádzajúc z predkladaných mesačných výkazov na základe dôvodného predpokladu priameho ohrozenia splniteľnosti záväzkov Dopravnej poisťovne vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv a možného poškodenia záujmov poistených a poistníkov, začal v Dopravnej poisťovni druhú kontrolu zameranú na preverenie aktuálnej finančnej situácie.

Kontrolou bolo zistené, že v dôsledku zhoršujúcej sa finančnej situácie sa Dopravná poisťovňa dostala do stavu, kedy nie je schopná plniť v stanovených lehotách svoje záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv ako aj z ostatných zmlúv.

Na základe výsledkov kontroly ÚFT vydal dňa 10.8. 2001 rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým bolo DP uložené zdržať sa uzatvárania nových poistných zmlúv a predlžovania platnosti uzatvorených poistných zmlúv. Predbežné opatrenie bolo vydané z dôvodu, že na základe pravidelného monitoringu úrad zistil ďalšie závažné nedostatky v činnosti DP, ktoré zakladali dôvodný predpoklad možného ohrozenia záujmov poistených. Doručením horeuvedeného predbežného opatrenia sa v súlade s § 22 ods. 3 zákona o úrade začalo konanie vo veci. Dopravná poisťovňa sa listom zo dňa 20.8.2001, doručeným na úrad dňa 27.8.2001 odvolala voči predmetnému predbežnému opatreniu.

Na základe výzvy ÚFT zo dňa 2.10.2001 k písomnému preukázaniu splnenia Opatrenia, Dopravná poisťovňa dňa 10.10.2001 listom doručila na úrad správu o plnení Opatrenia.

Po analýze uvedeného písomného vyjadrenia k preukázaniu splnenia Opatrenia a po analýze pravidelných mesačných údajov predkladaných Dopravnou poisťovňou týkajúcich sa stavu technických rezerv, štruktúry pohľadávok a záväzkov a kontroly umiestnenia aktív použitých na krytie rezerv Dopravnej poisťovne ÚFT konštatoval, že Dopravná poisťovňa nesplnila Opatrenie tým, že k 30.9.2001 nedisponovala aktívami potrebnými na krytie rezerv poisťovne, čím došlo k priamemu ohrozeniu splniteľnosti záväzkov poisťovne vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv.

Už spomenutým rozhodnutím zo dňa 12.10. 2001 ÚFT nariadil Dopravnej poisťovni povinnosť previesť poistný kmeň. Dopravná poisťovňa sa v zákonom stanovenej lehote odvolala voči tomuto rozhodnutiu úradu, pričom v konaní o odvolaní Rada ÚFT rozhodnutím zo dňa 27.11.2001 potvrdila prvostupňové rozhodnutie, ktoré sa stalo dňa 29.11.2001 právoplatným. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia zo dňa 27.11.2001 zaniklo predbežné opatrenie vydané rozhodnutím zo dňa 10.8.2001.

ÚFT dňa 29.11.2001 oznámil Dopravnej poisťovni rozhodnutie o predbežnom opatrení zo dňa 28.11.2001, ktorým opätovne Dopravnej poisťovni uložil Dopravnej poisťovni odo dňa doručenia tohto rozhodnutia až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci uloženia sankcie zdržať sa nakladania so svojimi aktívami bez súhlasu úradu a zdržať sa uzatvárania nových poistných zmlúv a predlžovania platnosti uzatvorených poistných zmlúv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS