ČLÁNOK
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2013
11. júla 2013

Vývoj v máji 2013 v porovnaní s aprílom 2013 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili vo vybraných trhových službách o 1,7 %, v doprave a skladovaní o 1,5 %. V priemysle sa nezmenili. Nižšie tržby boli v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 % a v stavebníctve o 1,8 %.

Vývoj v máji 2013 v porovnaní s májom 2012

Tržby v priemysle sa znížili o 0,8 %. Vývoj ovplyvnil pokles tržieb v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12 %, v ťažbe a dobývaní o 5,9 % a rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 5 %, v priemyselnej výrobe o 1 %. Z odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 18,1 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,6 %, výroba dopravných prostriedkov o 1,2 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 6,5 %. Tržby vzrástli predovšetkým vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 70,6 % a vo výrobe elektrických zariadení o 12,1 %.

V stavebníctve sa tržby znížili o 14,7 %.

Tržby v doprave a skladovaní 2) sa zvýšili o 10,7 %. Vzrástli v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,9 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 10,3 %, leteckej doprave o 7,1 %, v poštových službách a službách kuriérov o 5,1 %. Nižšie tržby boli len vo vodnej doprave o 5,2 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3) sa po troch mesiacoch medziročného rastu znova znížili. V porovnaní s májom 2012 klesli o 1,7 %. Celkový pokles ovplyvnili nižšie tržby vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 48,7 %, v nakladateľských činnostiach o 23,4 %, v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 19,6 %. Tržby vzrástli v informačných službách o 26,2 % a v telekomunikáciách o 1,9 %. V počítačovom programovaní sa nezmenili.

Tržby vo vybraných trhových službách naďalej výrazne medziročne rástli. 4) Oproti máju 2012 sa zvýšili o 13,7 %, pričom boli vyššie vo všetkých činnostiach. Vývoj ovplyvnil rast tržieb najmä za architektonické a inžinierske činnosti o 25,3 %, za vzdelávanie o 17,4 %, za bezpečnostné a pátracie služby o 15,9 %, za činnosti cestovných agentúr o 15,4 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 15 %.

Vývoj za päť mesiacov roku 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku

Tržby v priemysle medziročne klesli o 1 %. Znížili sa hlavne tržby vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 21,7 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 13 %, vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,6 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,4 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,6 %. Vyššie tržby boli najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 10 % a vo výrobe elektrických zariadení o 9,6 %.

Tržby stavebných subjektov sa znížili o 11,3 %.

V doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 10,3 %. Zvýšili sa v poštových službách a službách kuriérov o 15 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 10,9 %, v pozemnej doprave a doprave potrubím o 9,8 %. Klesli vo vodnej doprave o 8,3 % a v leteckej doprave o 2,1 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 1 %. Rast tržieb bol len v informačných službách o 37,5 % a v činnostiach v oblasti počítačového programovania o 6,9 %. V ostatných činnostiach tržby klesli, z toho v nakladateľských činnostiach o 19 % a v telekomunikáciách o 2,1 %.

Vo vybraných trhových službách tržby medziročne vzrástli o 13,2 % a to vo všetkých činnostiach. Vývoj ovplyvnil predovšetkým rast tržieb za architektonické a inžinierske činnosti o 22,5 %, činnosti cestovných agentúr o 17,6 %, za vzdelávanie o 17,1 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 16,9 %.

_______________________________________________
Poznámka: z mesačného zisťovania; od januára 2013 sú indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách počítané zo stálych cien na báze roku 2010; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych pro­gramov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS