ČLÁNOK


,

Teoreticko-metodologické aspekty boja s hospodárskou kriminalitou
22. septembra 2009

Súčasná finančná kríza a jej ťažko odhadnuteľné dôsledky zasahujú celosvetové ekonomické prostredie. Štúdium zdrojov a faktorov, ktoré vyvolali túto zložitú situáciu, podnecuje rozvoj a aplikácie náročnejších matematicko-štatistických  metód pre skúmanie týchto javov. Osobitnú pozornosť si vyžaduje štúdium zdrojov a foriem podvodného konania v oblasti ekonomického a finančného reportingu v najširšom zmysle slova. Kríza odhalila a odhaľuje široké  možnosti podvodného konania na úrovni jednotlivých firiem, ale aj v globálnom priestore. Možnosť podvodného konania sa zvyšuje aj v dôsledku zlyhávania audítorských a ratingových agentúr. Možno očakávať, že dopady hospodárskej krízy zvýšia frekvenciu výskytu podvodov a hospodárska prax musí byť na takéto konanie a boj s nim pripravená. Toto nebezpečie je to väčšie, že globálny trhový priestor je liberalizovaný a široko otvorený pre účastníkov s rôznymi  podnikateľskými cieľmi a s rôznym stupňom spoločenskej a etickej zodpovednosti za svoje konanie k maximalizácii zisku.

Ladislav Kabát, Prof. Ing., CSc.
Beáta Stehlíková, Prof., RNDr., PhD.

Bratislavská vysoká škola práva
Fakulta ekonómie a podnikania

celý príspevok


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS