ČLÁNOK
Štúdia o bankovníctve SVE 2010
30. januára 2011

Obchodný model sa mení, ale bankovníctvo SVE ostáva naďalej príležitosťou
• V post-krízovom prostredí si vysoké náklady na likviditu a riziko vyžadujú zmenu formy bankového modelu, smerom k diverzifikovaným úverovým stratégiám a zameraniu na udržateľný rast
• Témy „ekonomickej konvergencie“ a „medzery finančnej penetrácie“ stále platia a ostávajú hlavnými hnacími motormi rastového potenciálu pre bankovníctvo SVE
• Prístup ku kapitálu a financovaniu, dobrá pozícia a rizikový apetít sú pre úspech v bankovníctve SVE rozhodujúce. UniCredit potvrdzuje svoje zameranie na tento región, ktorý je motorom rastu pre Skupinu

Hoci bola stredná a východná Európa ťažko zasiahnutá krízou, bankovníctvo v regióne SVE ostáva naďalej dobrou príležitosťou. To je jedno z hlavných zistení poslednej Štúdie o bankovníctve SVE, ktorú viedlo oddelenie Strategických analýz SVE UniCredit. Témy „medzery finančnej penetrácie“ a „ekonomickej konvergencie“ ostávajú nezmenené zo stredne a dlhodobej perspektívy, pričom poskytujú základ pre rast bankovníctva v regióne SVE. Avšak, bankový priemysel, ktorý bol v minulosti do veľkej miery financovaný externe, sa musí transformovať. Ohnisko sa postupne posúva smerom k dlhodobejšie udržateľnému rastu, kým v centre záujmu ostáva kontrola rizika a efektívnosť. Riziká ostávajú, vrátane výziev vyplývajúcich zo strany regulátorov.

Témy ekonomickej konvergencie a medzery finančnej penetrácie stále platia
Po očakávanom priemernom raste 3,6 percenta za región SVE v roku 2010, predpokladajú výskumní pracovníci UniCredit v roku 2011 zvýšenie rastu asi na 3,8 percenta. Zároveň sa vyhliadky na rast budú podstatne líšiť, pričom stredná Európa, Turecko a SNŠ sa dostávajú postupne späť do hry, kým juhovýchodná Európa stále zaostáva a čelí niektorým nevyhnutným problémom reštrukturalizácie.
„Kríza neovplyvnila dlhodobý potenciál regiónu SVE v súvislosti s „témou konvergencie“, povedal Gianni Franco Papa, nový riaditeľ Divízie SVE UniCredit, „regionálny model rastu, založený na príleve kapitálu, rastúcej konkurencieschopnosti a zlepšujúcej sa životnej úrovne ostáva nedotknutý. A to isté platí aj pre medzeru v penetrácii bankových služieb.“ Napríklad, penetrácia hypotekárneho financovania vo vzťahu k HDP by sa mala v roku 2010 podľa očakávania priblížiť k úrovni 8 percent. Ak to porovnáme s mierou 40 percent v Eurozóne, naznačuje to, že trhový potenciál stále existuje. Potenciál dobiehania je tak isto evidentný vo firemnej oblasti, kde sú úvery pre firemný sektor na úrovni 26 percent HDP v regióne SVE, v porovnaní s 52 percentami v Eurozóne, a ponuka finančných služieb firemným klientom je ešte stále menej hlboká a diverzifikovaná ako ponuka bežná na zrelších trhoch.
Témy konvergencie aj medzery finančnej penetrácie poskytujú základ pre očakávaný rast v bankovom priemysle regiónu SVE zo stredne a dlhodobého hľadiska. Bankovníctvo SVE bude naďalej rásť rýchlejšie ako na zrelších trhoch, avšak potenciálny rast ešte ostane pod úrovňou spred krízy, keďže všetky činitele konvergencie budú mať nižší vplyv ako v minulosti.
„Opätovné vyvažovanie makroekonomického modelu naznačuje zmeny v modeli bankovníctva,“ uviedla Debora Revoltella, riaditeľka Strategických analýz SVE UniCredit Bank Austria, „Bankovníctvo SVE pred krízou bolo založené na rýchlom raste úverov, ktorý bol do veľkej miery financovaný externe.“ Pri reinvestovaní hojnej medzinárodnej likvidity a nízkych nákladoch na riziko krajiny, boli lokálne banky schopné podporovať rast financovaním domácich úverov prostredníctvom prílivu medzinárodného kapitálu v kontexte nízkych domácich mier úspor. Retailové aj devízové úverovanie prekvitalo. „Pri dnešných vyšších nákladoch na financovanie a zvýšených nákladoch na riziko krajiny, je potrebné sa viac zamerať na domáce financovanie. Navyše, úverové stratégie by mohli byť diverzifikovanejšie a mohli by lepšie podporovať dlhodobý ekonomický rast v budúcnosti, čo znamená menej spotrebných úverov aspoň v prebiehajúcej fáze obnovy a viac firemných úverov, najmä pre výrobné sektory – orientované na export“ povedala Revoltella. Vzhľadom na tieto okolnosti by sa firemné úverovanie malo stať motorom pre dlhodobú konkurencieschopnosť a rast v regióne.

Krátkodobé vyhliadky sa zlepšujú, ale riziká pretrvávajú
Ekonomická kríza sa najprv odrazila v tiesni likvidity, po ktorej nasledovali rýchlo rastúce problémy s kvalitou úverov. V súlade s ekonomickou obnovou znamenala druhá polovica roku 2010 stabilizáciu v dynamike problematických aktív, čo podporilo náznaky, že vrchol v zmysle nesplácaných úverov by sa mohol dosiahnuť medzi koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011. „Z hľadiska bankovej ziskovosti sa rok 2010 ukázal byť tak isto náročný ako rok 2009, keďže niektoré mierne nižšie požiadavky na opravné položky boli kompenzované nižšou kapacitou tvorby výnosov“, odhadovala ekonómka Debora Revoltella. „Predtým, ako uvidíme rast úverovej aktivity a bankových obchodov vo všeobecnosti, bude najdôležitejšia plná obnova z hľadiska dopytu.“ Očakáva posilnenie v schopnosti bánk tvoriť výnosy v roku 2011, v rámci celého regiónu, ale poznamenáva, že tempo obnovy ostane mierne.

Výzvy pred nami
Ruku v ruke so zmenami v konkurenčnom prostredí globálneho bankovníctva môže náročnejšie post-krízové bankové prostredie v regióne SVE priniesť ďalšie zmeny. Kým medzinárodní investori, ktorí boli v regióne aktívni za poslednú dekádu znovu potvrdzujú svoj silný záujem o SVE, hľadanie optimálnej pozície môže vyústiť do aktivít fúzií a akvizícií alebo swapu aktív, pričom nováčikovia na špecifických trhoch a na regionálnej úrovni už tiež naznačujú svoj záujem.
„V tomto kontexte, ak rozlišujeme medzi medzinárodnými hráčmi aktívnymi v regióne, budú kľúčové faktory úspechu stále viac zahŕňať schopnosť pôsobiť na solídnom finančnom základe, dobrý prístup na medzinárodné trhy a výhodnú pozícia,“ povedal manažér UniCredit, Gianni Franco Papa. Ako už uviedli ekonómovia UniCredit minulý rok, zásadný je aj rizikový apetít, ktorý rozhoduje medzi víťazmi a porazenými. Papa považuje pozíciu Skupiny UniCredit za dostatočne dobrú na to, aby využila ďalší proces obnovy regiónu. Dostupnosť kapitálu a financovania (vrátane zámeru Skupiny alokovať viac kapitálu do regiónu SVE), čo najširšia sieť so silnou pozíciou na tých najdynamickejších trhoch v regióne a dobrá schopnosť využívať kompetencie Skupiny sú základom budúceho úspechu.
Výzvy, ktoré stoja pred bankovým priemyslom regiónu zahŕňajú rastúce národné a medzinárodné regulačné tlaky. Z krátkodobého hľadiska sa obavy týkajú silného zamerania na reguláciu devízového obchodu, ako aj implementácie príliš náročných odvodov pre banky. Zo strednodobého hľadiska je výzvou implementácia Bazileja III. „Kým regulácia je pri následkoch krízy vítaná, existujú obavy, že môže skončiť penalizáciou s prílišným obmedzením cezhraničného bankového modelu, ktorý bol základom ekonomickej a finančnej konvergencie v regióne SVE,“ povedala Revoltella.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS