ČLÁNOK
“Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v SR za rok 2013”
14. januára 2015

Publikácia sa vydáva ako informačná podpora rozhodovacích procesov tak vo finančných ako aj v nefinančných inštitúciách usilujúcich sa  o riadenie svojich strategických, finančných, operatívnych  a iných druhov podnikateľského rizika.

Táto odborná publikácia, ktorá sa za vyše 20 rokov svojej existencie stala nevyhnutnou pomôckou  slovenských finančných a strategických manažérov, obsahuje hodnoty ukazovateľov finančnej analýzy za roky 2010 až 2013.

Údajovú základňu komparatívnej bázy tvorí anonymná databáza údajov účtovných závierok podnikateľských subjektov, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré tvoria prílohu k daňovým priznaniam. Počet subjektov zaradených do spracovania sa pohybuje za tieto roky cca vyše 140 tisíc.

Publikácia obsahuje hodnoty vybraných pomerových ukazovateľov charakterizujúcich stav a vývoj finančnej situácie jednotlivých odvetví, resp. tiež podľa vybraných právnych foriem  a  územno-krajského členenia SR, z hľadiska likvidity, rentability, zadlženosti a aktivity.

V rámci triedenia subjektov podľa odvetvového princípu sú publikované hodnoty ukazovateľov vo vyčlenených divíziách a skupinách SK NACE (v minulosti dvojmiestnych a trojmiestnych OKEČ), ako aj kumulatívne za SR, kraje a právnu formu. Veľkostná štruktúra v rámci daného odvetvia je riešená stanovením intervalových rozpätí majetku a obratu.

Hodnoty pomerových ukazovateľov finančnej analýzy sú určené kvartilmi, ktoré umožňujú stanoviť pozíciu hodnoteného subjektu a tým určiť jeho “stupeň rizikovosti“. Spôsob určenia týchto hodnôt zodpovedá tzv. „štandardom“ ukazovateľov vo vyspelých ekonomikách.

Výsledky finančnej analýzy jednotlivých odvetví za posledné štyri roky vytvárajú časový rad umožňujúci pracovať tiež s parametrom predikcie vývoja v jednotlivých ukazovateľoch.

Súčasťou publikácie je bezplatný prístup k elektronickej verzii publikácie, ktorá Vám umožňuje následné jednoduché pracovanie s údajmi napr. v excel-i.

Taktiež si touto cestou dovoľujeme osloviť záujemcov o individuálne spracovanie finančných analýz podľa Vami zvolených kritérií (metóda spracovania, výber ukazovateľov, algoritmus ukazovateľov…). 

Ing. Viera Bakošová
Project manager

Kontakt:

Telefón: (02) 59207581, 0905624570
e-mail: v.bakosova@crif.com


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS