ČLÁNOK
Strategickým cieľom PB je zvyšovať bilančnú sumu, mieru zisku a predajnosť produktov
4. novembra 1998

V súlade s týmito cieľmi vzrástla suma aktív banky za prvých deväť mesiacov na 17,8 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 3,48 mld. Sk. Kapitálová primeranosť PB bola k 30. septembru 10,63 % pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 9,98 %. Zisk tak v porovnaní s ultimom minulého roka zaznamenal 1,66 násobný nárast a dosiahol 58,8 mil. Sk. Na dnešnej tlačovej besede PB o tom informoval prezident banky Milan Lônčik. Ako ďalej dodal, plánovaný zisk na konci roka by mal dosiahnuť 75 mil. Sk. Objem primárnych vkladov dosiahol k ultimu septembra 13,843 mld. Sk, čo predstavuje od začiatku roka nárast o 2,148 mld. Sk (18,37%). Pritom najväčšiu časť zdrojov tvoria vklady obyvateľstva vo výške 10,2 mld. Sk. Objem vkladov a pôžičiek od peňažných ústavov dosiahol 1,614 mld. Sk, z čoho 215,44 mil. Sk tvorili vklady a pôžičky v cudzej mene. Naopak, banka eviduje vklady a pôžičky v peňažných ústavoch vo výške 2,078 mld. Sk. Priemerný objem úložiek na medzibankovom trhu depozít bol 1,920 mld. Sk, pričom plán uvažoval s 1,625 mld. Sk. Objem úverov (brutto) dosiahol k ultimu septembra stav 8,604 mld. Sk, z čoho 338,7 mil. Sk boli úvery v cudzej mene. Za prvých deväť mesiacov PB poskytla nové úvery v objeme 5,230 mil. Sk a výška splatených úverov predstavuje 4,204 mld. Sk. V štruktúre úverov dominujú 50 % krátkodobé úvery, 35 % strednodobé a zvyšnú časť tvoria dlhodobé. „Pritom 30 % z tohto objemu poskytujeme veľkým klientom a zvyšok malým a stredným podnikateľom aj v rámci spolupráce so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou,“ skonštatoval prezident banky. Ako ďalej dodal, objem klasifikovaných pohľadávok dosahuje približne 13,7 % z celkového objemu poskytnutých úverov. Z toho približne 8 % je podľa M. Lônčika ešte vymožiteľných. Prezident banky informoval na dnešnej tlačovej besede aj o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia PB, ktoré sa konalo 30. októbra. „MVZ bolo zvolané na podnet akcionára vlastniaceho viac ako 10 % akcií a na programe boli jeho požiadavky na zastúpenie v najvyšších orgánoch spoločnosti. Jeho výsledkom bolo schválenie zvýšenia počtu členov predstavenstva z doterajších 6 na 7 a členov dozornej rady z 9 na 10,“ skonštatoval. Ako ďalej dodal, na MVZ sa akcionári dohodli na sformovaní samostatného oddelenia treasury. Momentálne však PB čaká na schválenie týchto zmien Národnou bankou Slovenska (NBS) a následné zapísanie do Obchodného registra. Na margo prevodu 7,33 % akcií Slovenskej poisťovne, a.s., Bratislava (SP) do portfólia Poštovej banky M. Lônčik uviedol: „V rámci zmenkových obchodov došlo k výmene akcií nášho klienta za akcie SP. Nepovažujeme to za výnimočný krok ale bežnú operáciu, ktorá len zlepšila kvalitu portfólia našej banky,“ zdôraznil. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenské telekomunikácie (25,58 %), Slovenská pošta (17,04 %), Tradetrans Rail Košice, Tectum Banská Bystrica a Kinex Bytča, každý po 14,98 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS