ČLÁNOK
Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
15. apríla 2013

Škola je určená pre pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o využitie kvantitatívnych metód a softvérových produktov na podporu rozhodovania v každodennej praxi.

Obsahová náplň: Oboznámenie sa s vybranými metódami a výsledkami matematickej a ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz a spracovania údajov pre potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov,  riadenia kvality a  ich softvérového spracovania v praxi, analýz rozličných činnosti a iných oblastí. Dôležitou súčasťou je možnosť vzájomných konzultácií s prítomnými odborníkmi. Výklad jednotlivých metód je prezentovaný na praktických príkladoch. Časť programu je vyčlenená pre krátke seminárne vystúpenia účastníkov.

 Na záver školy dostanú účastníci osvedčenie SŠDS o jej absolvovaní.

Termín
: 19. máj  – 24. máj 2013

Miesto: Trenčianske Teplice, Domov SZSU

Rozvrh prednášok:

Pondelok (20.5.2013)

9,00 ÚVOD    – doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. (predseda SŠDS, Bratislava)

9,00-12,00  Intervaly spoľahlivosti pre podiely
–          úvod, definície,
–          metódy výpočtov,
–          ilustračné príklady z oblasti výskumov verejnej mienky
–          ilustračné príklady z medicínskeho výskumu
RNDr. Ján Luha, CSc. (Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

16,00 – 17,30
Hodnotenie efektívnosti nemocničných zariadení na Slovensku
Ing. Beáta Gavurová, PhD, MBA – TU EkF Košice
Relatívne ukazovatele
RNDr.Samuel Koróny, PhD, UMB Banská Bystrica
Ekonomický informačný systém Slovensko
– analýza aktuálneho vývojavybraných makroekonomických ukazovateľov do apríla 2013.
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. (ÚM STU, Bratislava)
Ing. Branislav Mišota, PhD. (ÚM STU Bratislava)
Ing. Beáta Gavurová, PhD, MBA – TU EkF Košice; Ing. Adela Klepáková, EU PHF Košice

 20,00 – 22,00 Panelová diskusia.

Utorok (21.5.2013)

8,00 – 12,00    RNDr.V.Páleník, PhD. ( EÚ SAV Bratislava)
                        Tomáš Domonkoš, ( EÚ SAV Bratislava)
                        Ing. Ivan Lichner, ( EÚ SAVBratislava)
                        Ing.Tomáš Miklošovič ( EÚ SAV Bratislava)
Ing. Miroslav Štefánik, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
Ing .M.Radvanský ( EÚ SAV Bratislava)
Ing.Peter Horvát, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
Ing.Kristína Petríková,Ekonomický ústav SAV, Bratislava

16,00 – 17,30 Rýchle odhady vývoja zamestnanosti.
Ing. Ján Haluška, PhD. (Infostat Bratislava)

19,30 – 22,00 Panelová diskusia.

 Streda (22. 5. 2013)

8,00 – 12,00    Prednášky
Doc. RNDr.V.Páleník, PhD. ( EÚ SAV Bratislava)
                        Tomáš Domonkoš, ( EÚ SAV Bratislava)
                         Ing. Ivan Lichner, ( EÚ SAVBratislava)
                        Ing.Tomáš Miklošovič ( EÚ SAV Bratislava)
Ing. Miroslav Štefánik, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
Ing .M.Radvanský ( EÚ SAV Bratislava)
Ing.Peter Horvát, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
Ing.Kristína Petríková,Ekonomický ústav SAV, Bratislava

 Štvrtok (23. 5. 2013)

8,00 – 12,00 16.00 – 17.30 Prednášky

Metódy prípravy a spracovania dotazníkov
Dotazník – zásady tvorby a typy otázok
Tvorba databázy pre spracovanie v SPSS
Deskriptívne charakteristiky podľa typu premenných
Overenie reprezentatívnosti výberu
Parametrické a neparametrické testy
Ing. Alena Kaščáková, PhD., RNDr. Gabriela Nedelová, PhD. Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Kalibrácia váh štatistických zisťovaní
–          výberové zisťovania a ich váhy,
–          výpočet viazaných extrémov pre nájdenie minimálnej vzdialenosti od prvotných váh,
–          vzdialenostné funkcie, ich derivácie, inverzie
–          príklady kalibrácie váh (výber bez stratifikácie, so stratifikáciou, približné riešenia; program v R), zisťovanie o inováciách
Mgr. Boris Frankovič – (Štatistický úrad SR, Bratislava)

            Mapa úspešnosti ako nástroj merania konkurencieschopnosti firiem
                - Špirálový manažment,
                -technický a sociálny subsystém firmy,
                -meranie internej a externej entropie,
                -potenciál firmy ako vyjadrenie jej konkurencieschopnosti,
                -mapa úspešnosti
Ing. Jana Plchová, PhD. ÚM STU v Bratslave

Piatok (24. 5. 2013)

8,00 – 12,00. Prednášky
Objem tržieb – východiskový cieľ ekonomiky firmy
            Prehľad tržieb (tržby za vlastné výkony a služby; tržby za predaný tovar;    ďalšie druhy tržieb; tržby; tržby spolu)
Štruktúra tržieb, Paretova analýza štruktúry tržieb
Objem tržieb (Q) ako výsledok  cien (p) a predaných naturálny množstiev (q)
Rovnorodá a rôznorodá produkcie
Vplyv zmeny cien a naturálnych množstiev na zmenu objemu tržieb (súhrnné indexy)
Model produkčnej funkcie objemu tržieb
Q = f(SVPF), Q = f(MZD, ODP)
Špecifikácia premenných MZD (spotreba pracovnej sily) a ODP (spotreba    majetku firmy; (SVPZ = MZD+ODP) (priestorový pohľad; pohľad cez časový rad
odhad parametrov modelu a analýza vypočítaných hodnôt
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. (ÚM STU Bratislava)

 Model ekonomiky firmy (viazané výrobné faktory, spotreba  viazaných výrobných  faktorov, tržby, efekt ekonomického procesu)
Odhad budúceho vývoja tržieb nástrojom Regresia
–          špecifikácia  premenných (čas, sezónnosť)
–          použitie excelovského nástroja Regresia,
–          interpretácia výsledkov,
–          grafická prezentácia výsledkov,
–          formulácia záverov.

Odhad budúceho vývoja  pridanej hodnoty ako výsledku vývoja čiastkových ukazovateľov (mzdové náklady, odpisy, ostatné náklady):
–          výber čiastkových ukazovateľov,
–          metóda viacnásobnej regresie, odhad pridanej hodnoty

12.00 ZÁVER –  Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. (predseda SŠDS, Bratislava)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS