ČLÁNOK
Správa Úradu pre finančný trh k predaju akcií spoločnosti VSŽ, a.s. Košice z majetku spoločnosti Transpetrol, a.s.
7. februára 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva začal preverovať v rámci svojich právomocí okolnosti, za ktorých došlo v decembri 2001 k niektorým burzovým obchodom s akciami emitenta VSŽ, a.s. Košice (akcie VSŽ) na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB). Na základe výkonu vlastnej monitorovacej činnosti ÚFT ako aj na základe prijatých podnetov fyzických a právnických osôb dospel ÚFT k podozreniu, že vykonaním niektorých burzových obchodov mohlo dôjsť k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť kapitálového trhu alebo burzových pravidiel BCPB. V tejto správe poskytuje ÚFT k predmetným burzovým obchodom nasledujúce vyhlásenie: Kurz akcií VSŽ zaznamenal značné pohyby v priebehu celého roka 2001, možno ich však uspokojivo vysvetliť obvyklými metódami. Najväčšou mierou pritom ovplyvnili kurz akcií VSŽ očakávania trhu v súvislosti s vyhlásenou výplatou dividendy vo výške 170 Sk na akciu ku dňu 17.10.2001. V období od 3.12.2001 do 17.12.2001 boli na trhu BCPB uskutočnené burzové obchody, ktorých realizáciou došlo k postupnému neobvykle rýchlemu poklesu kurzov akcií VSŽ z hodnoty 255 Sk za jednu akciu na hodnotu 100 Sk za jednu akciu. Tento neobvyklý vývoj kurzu akcií VSŽ na BCPB a okolnosti uzatvorenia kurzotvorných obchodov vyvolali podozrenie, že niektoré burzové obchody mohli byť uzavreté s cieľom manipulácie kurzu príslušného cenného papiera. Preverovanie obchodov s cennými papiermi, pri ktorých je podozrenie z manipulácie s kurzom akcií vzhľadom na ich neobvyklú veľkosť alebo neobvyklý cenový pohyb je v činnosti ÚFT obvyklé. Preto na základe spomínaných skutočností už v druhej polovici decembra 2001 ohlásil ÚFT začiatok preverovania jednotlivých burzových obchodov s akciami VSŽ na BCPB, pri ktorom došlo k prešetreniu činnosti viacerých obchodníkov s cennými papiermi a ich vzťahu k ich klientom, v súvislosti s predmetnými obchodmi. Samostatným predmetom prešetrovania je kurzotvorný burzový obchod uzavretý na BCPB dňa 21.12.2001, pri ktorom malo dôjsť k prevodu 3 494 017 kusov akcií VSŽ z majetku spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava (Transpetrol) prostredníctvom spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava (Slovenská sporiteľňa) ako obchodníka s cennými papiermi – člena BCPB, konajúceho na základe komisionárskej zmluvy s Transpetrolom. Uvedený počet akcií VSŽ predstavuje 21,24 % podiel na základnom imaní emitenta. Burzový obchod bol nahlásený pri cene 160 Sk za jednu akciu v rámci cenového pásma platného dňa 21.12.2001, stanoveného na základe obchodov vykonaných v treťom decembrovom týždni.

Okolnosti, pri ktorých došlo k uzatvoreniu kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ dňa 21.12.2001 ako aj už spomínaný neobvyklý pohyb kurzu akcií VSŽ v predchádzajúcich dňoch, ktorý vyvolal podozrenie z manipulovania kurzu akcií VSŽ, naznačovali, že cieľom uvažovanej manipulácie mohlo byť získanie neoprávneného majetkového prospechu alebo neprimeraného zisku, resp. poškodenie tretích osôb. Preto ÚFT začal prešetrovať burzové obchody s akciami VSŽ zo dňa 21.12.2001 a ich súvislosti s predchádzajúcimi burzovými obchodmi s týmto cenným papierom. V súlade s podmienkami obchodovania na BCPB a vzhľadom na technologickú odstávku Strediska cenných papierov SR, a.s. (SCP SR) malo dôjsť k vysporiadaniu obchodov z 21.12.2001 dňa 9.1.2002. Údaje a informácie získané v rámci preverovacej činnosti ÚFT do dňa predchádzajúceho vysporiadaniu obchodov neboli dostatočné na vydanie rozhodnutia úradu vo veci samej, resp. na uloženie potrebných opatrení na nápravu. Na základe týchto skutočností a s cieľom zachovania faktického stavu a včasného zabezpečenia podkladov na výkon dokazovania ako aj v záujme ochrany investorov, rozhodol sa ÚFT dňa 8.1.2002 vydať predbežné opatrenie, ktorým došlo k pozastaveniu vyrovnania všetkých kurzotvorných obchodov, ktoré boli dňa 21.12.2001 uzavreté na BCPB. Rozhodnutím ÚFT o predbežnom opatrení zo dňa 8.1.2002, ktoré ÚFT vydal podľa § 22 od. 1 písm. a) zákona č. 329/2000 Z.z. o Úrade pre finančný trh (zákon o úrade) v spojení s § 32 ods. 7-9 zákona o burze, ÚFT okrem iného uložil BCPB, aby sa po dobu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (9.1.2002) zdržala úkonov zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ uzatvorených dňa 21.12.2001. ÚFT súčasne začal správne konanie voči BCPB a šiestim obchodníkom s cennými papiermi – členom BCPB. Zákon ukladá ÚFT, aby pri svojom rozhodovaní vždy vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu. ÚFT sa rozhodol stav preveriť v dvoch okruhoch problémov. V prvom rade bolo cieľom ÚFT posúdiť všetky známe okolnosti predaja 3 494 017 kusov akcií VSŽ z majetku spoločnosti Transpetrol, v druhom rade ÚFT preveroval dôvody, ktoré viedli preverovaných obchodníkov s cennými papiermi – členov BCPB, v období predchádzajúcemu obchodu Transpetrolu, k predaju akcií VSŽ za výrazne nízke ceny, následkom čoho bolo možné na trhu BCPB zaznamenať zníženie cien v priebehu príslušného obchodného dňa, pričom ÚFT tiež zisťoval, či následkom takejto činnosti nemohlo dôjsť k poškodeniu tretích osôb. Aj keď ani Slovenská sporiteľňa ako obchodník s cennými papiermi, ani Transpetrol ako klient sa na obchodoch, po ktorých bolo možné pozorovať pokles cien akcií VSŽ, priamo nezúčastnili, ÚFT vychádzal z predpokladu možnej vzájomnej súvislosti všetkých, prípadne väčšiny kurzotovorných obchodov s akciami VSŽ na BCPB v mesiaci december 2001. Pri svojej činnosti môže ÚFT konať len s oprávneniami a v rozsahu danom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predmetom dozoru vykonávaného ÚFT je pritom dodržiavanie podmienok ustanovených povoleniami udeľovanými ÚFT a dodržiavanie zákonov platných pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie. V rámci začatého správneho konania po predchádzajúcom vyhodnotení prvotných údajov z BCPB a SCP SR začal ÚFT dňa 15.1.2002 výkon kontroly na mieste. Pri kontrole na mieste preveroval ÚFT postup Slovenskej sporiteľne ako právnickej osoby s povolením na obchodovanie s cennými papiermi podľa predpisov platných v čase vykonania preverovaného burzového obchodu, a to z hľadiska dodržania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre oblasť kapitálového trhu. Osobitnú pozornosť venoval ÚFT tomu, či boli dodržané zásady čestnosti obchodu s cennými papiermi a či Slovenská sporiteľňa vykonala príkaz svojho klienta – Transpetrolu s odbornou starostlivosťou.

ÚFT sa sústredil na preverenie toho, či Slovenská sporiteľňa pri uzatváraní komisionárskej zmluvy s Transpetrolom a pri následnom zadaní pokynu na predaj cenných papierov zo strany Transpetrolu informovala svojho klienta o aktuálnej situácii na trhu a o všetkých známych okolnostiach, ktoré by mohli mať na vykonanie burzového obchodu, najmä na dosiahnutie najvýhodnejšej ceny, vplyv. ÚFT sa ďalej sústredil na analýzu všetkých pokynov na kúpu a predaj, ktoré sa v obchodnom systéme BCPB nachádzali dňa 21.12.2001. Pri posudzovaní okolností, pri ktorých došlo k uzatvoreniu preverovaného burzového obchodu, najmä pri preverovaní toho, či bolo možné v čase uzavretia tohto obchodu dosiahnuť na rovnakom trhu pre Transpetrol výhodnejšie podmienky, ÚFT vychádzal z toho, že všetkým účastníkom trhu boli v rovnakom čase všeobecne známe dve informácie s možným významným vplyvom na správanie účastníkov trhu:
a) informácia o vývoji kurzu akcií VSŽ na BCPB v mesiaci december 2001,
b) vyhlásenie verejného činiteľa na tlačovej besede po rokovaní vlády SR dňa 19.12.2001, podľa ktorého je predaj akcií VSŽ z majetku Transpetrolu pozastavený.

Je pravdepodobné, že najmä druhá spomenutá informácia mohla pôsobiť zavádzajúco pri rozhodnutiach všetkých potenciálnych investorov, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že vyhlásenia dobre informovaných predstaviteľov rešpektovaných inštitúcií majú aj na vyspelých kapitálových trhoch svoju významnú váhu.

Podľa § 81 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný v čase, keď sa preverovaný burzový obchod mal vykonať, osoba, ktorá má zo svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie oprávnenie získať dôvernú informáciu o hospodárskej a finančnej situácii emitenta alebo o iných skutočnostiach významných pre vývoj finančného trhu a kurzov cenných papierov, nesmie uzavierať obchody s týmito cennými papiermi alebo svoje informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb, a to dovtedy, než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.

ÚFT sa nepodarilo zistiť ani preukázať, že sa informácia, ktorá by menila alebo rušila vyhlásenie verejného činiteľa z 19.12.2001 o pozastavení predaja akcií VSŽ z majetku Transpetrolu, stala do zadania pokynu na vykonanie preverovaného burzového obchodu všeobecne známou. V takýchto súvislostiach nemožno vylúčiť podozrenie, že nejaká osoba alebo skupina osôb mohla využiť vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb dôvernú informáciu o spôsobe a možnom termíne predaja akcií VSŽ z majetku Transpetrolu. ÚFT však nemá potrebné právomoci na preverenie potrebných skutočností.

Podľa časti V. čl. 23 ods. 1 Burzových pravidiel BCPB burza môže uzavretý obchod zrušiť, pokiaľ už nedošlo k vyrovnaniu obchodu, okrem iného ak zistí, že uzavretím obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis alebo burzové pravidlá alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že obchod bol uzavretý za účelom manipulácie kurzu. V rámci začatého správneho konania preveroval ÚFT tiež konanie Transpetrolu pri podpise komisionárskej zmluvy a pri podaní pokynu na predaj predmetných cenných papierov. Je potrebné poznamenať, že Transpetrol nie je spoločnosťou, nad ktorou by vo všeobecnosti mohol ÚFT vykonávať dozor (resp. dohľad), keďže doteraz nevykonávala žiadnu z činností burzy cenných papierov, obchodníka s cennými papiermi, strediska cenných papierov, správcovskej spoločnosti, makléra, poisťovne a ani nebola emitentom verejne obchodovateľného cenného papiera. ÚFT vykonával v minulosti dozor len nad jednou z dcérskych spoločností Transpetrol Tranzit, o.c.p., a.s., ktorá však požiadala o odňatie povolenia na obchodovanie s cennými papiermi. Rozhodnutie ÚFT o odňatí povolenia na obchodovanie sa stalo právoplatným dňa 6.3.2001. ÚFT po analýze všetkých jemu dostupných údajov dospel k záveru, že Transpetrol, v majetku ktorého sa nachádzali okrem iného aj verejne obchodovateľné (dnes kótované) akcie VSŽ v cene obstarania viac ako 700 mil. Sk, a ktorej vedúci predstaviteľ bol v čase predaja členom dozornej rady spoločnosti VSŽ, a.s. Košice, nemožno považovať za účastníka trhu bez dostatočných skúseností na finančnom trhu a potrebných informácií pre obchodovanie s cennými papiermi, a teda na túto spoločnosť nemusel obchodník s cennými papiermi hľadieť ako na klienta bez dostatočných zručností a znalostí produktov finančného trhu. Po preverení všetkých známych okolností, preskúmaní a overení dostupných informácií a podkladov a vykonaní potrebných krokov na objasnenie veci ÚFT konštatuje, že odborná starostlivosť, ktorú vynaložila Slovenská sporiteľňa pri realizovaní pokynu na predaj 3 494 017 kusov akcií VSŽ na anonymnom trhu BCPB bola primerane vynaložená vzhľadom na charakter klienta. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nie je v právomoci ÚFT posudzovať oprávnenosť a samotnú činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti Transpetrol pri nakladaní s jej majetkom, nakoľko táto spoločnosť nepatrí medzi osoby, nad ktorými ÚFT vykonáva dozor (dohľad). ÚFT ďalej konštatuje, že po vykonanom prešetrovaní dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ, uzatvorenými dňa 21.12.2001, pominuli. ÚFT súčasne oznamuje, že prešetrovanie burzových obchodov s akciami VSŽ na trhu BCPB v mesiaci december 2001 a okolností, pri ktorých boli uzatvorené, naďalej pokračuje a v tomto štádiu prešetrovania ÚFT nemôže zverejniť všetky závery a zistenia, ku ktorým doposiaľ dospel. Charakter, rozsah a spôsob ďalšieho preverovania však už nie je podmienený nevyrovnaním kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ zo dňa 21.12.2001. ÚFT naďalej nevylučuje, že môže existovať súvislosť medzi konaním niektorých účastníkov obchodov s akciami VSŽ realizovanými na BCPB pred 21.12.2001 a konaním účastníkov obchodov s akciami VSŽ na BCPB zo dňa 21.12.2001. Preverenie niektorých dôležitých skutočností, ktoré by mohli takéto podozrenie potvrdiť alebo vyvrátiť presahuje právomoci ÚFT. Preto ÚFT podal oznámenie o zistených skutočnostiach Úradu finančnej polície a v rovnakom rozsahu informoval aj Generálnu prokuratúru SR. Záverom UFT oznamuje, že hneď ako bude vyšetrovanie obchodov s akciami VSŽ, ktoré predchádzali predaju 3 494 017 kusov akcii VSŹ z majetku spoločnosti Transpetrol ukončené, ÚFT poskytne všetky potrebné informácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS