ČLÁNOK
Správa o menovom vývoji za prvý polrok 1997
5. septembra 1997

Podľa neho bol vývoj základných menových agregátov v tomto období v súlade s menovým programom NBS na rok 1997 a dáva predpoklad na splnenie ku koncu roka. »Pokračovanie negatívneho trendu nenaplňovania príjmovej stránky štátneho rozpočtu môže pri absencii výraznejšieho krátenia výdavkov spôsobiť ťažkosti nielen s jeho prefinancovaním, ale v prostredí usilujúcom sa o dlhodobú vnútornú a vonkajšiu stabilitu meny znamená vytláčanie súkromných investícií rozpočtovými, s negatívnymi dopadmi na proces reštrukturalizácie mikrosféry a jej ďalší rozvoj. V súvislosti s prezentáciou Správy o menovom vývoji v SR za 1. polrok 1997 to včera (4.9.) povedal guvernér NBS Vladimír Masár. Podľa neho bol vývoj základných menových agregátov v tomto období v súlade s menovým programom NBS na rok 1997 a dáva predpoklad na splneie ku koncu roka. Medziročný nárast peňažnej masy dosiahol k ultimu júla 13,4%, čo sa podľa guvernéra NBS približuje programovým menovým cieľom na tento rok. Prírastok peňažnej zásoby bol výrazne nižší ako vlani, čo sa odrazilo i v zmiernení dynamiky rastu deficitu obchodnej bilancie. Výška čistých domácich aktív zaznamenala počas prvých 7 mesiacov t.r. medziročný nárast o 12,2%, pričom najväčší podiel na jej vývoji mala zhoršujúca sa čistá pozícia vládneho sektora voči bankovej sústave. V dôsledku toho došlo k očakávanému vytláčaniu podnikateľských aktivít rozpočtovými tak, ako centrálna banka avizovala. Vysoká úroveň a volatilita úrokových sadzieb na medzibankovom trhu boli podľa V. Masára negatívom menového vývoja, ktoré v konečnom dôsledku zdražili finančné zdroje tak pre podnikateľskú sféru, ako aj pre vládu. „Táto situácia bola v máji a júni ešte výraznejšia vzhľadom na kurzové špekulácie voči slovenskej korune. Dôsledkom kurzových špekulácií bolo i výrazné napätie na peňažnom trhu, neplnenie povinných minimálnych rezerv bankového sektora a problémy s refinancovaním deficitu štátneho rozpočtu,“ povedal V. Masár. Za prejav stabilizácie bankového sektora považuje aj plnenie predpísaných povinných minimálnych rezerv zo strany komerčných bánk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS