ČLÁNOK
Správa o deficite a dlhu SR
22. apríla 2013

V súlade s článkom 4 Nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 1)z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, je Slovenská republika povinná vykazovať údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu.

V nadväznosti na to Slovenská republika zostavuje správu, ktorú pravidelne dvakrát ročne zasiela Eurostatu, a to k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy.

Údaje za sektor verejnej správy boli zostavené v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ 95), ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Deficit a dlh za roky 2009 – 2013 v mil. Eur

2009 2010 2011 2012 2013 (1)
Deficit -5 039,91 -5 046,45 -3 497,69 -3 106,86 -2 186,53
Deficit / HDP   v % -8,03% -7,66% -5,06% -4,35% -2,94%
Dlh 22 331,29 26 998,38 29 911,26 37 244,52 40 431,00
Dlh / HDP v % 35,56% 40,99% 43,28% 52,12% 54,36%
HDP 62 794,39 65 869,49 69 108,28 71 463,03 74 371,81

2009 a 2010 – definitívne údaje, 2011, 2012 polodefinitívne údaje (1) plán pre rok 2013 zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V údajoch za roky 2009-2011 sme v porovnaní so správou predloženou k 30.9.2012 na základe dodatočných informácií uskutočnili zmenu týkajúcu sa záväzkov obcí s vplyvom na výšku deficitu a dlhu. Okrem toho sme v roku 2011 na základe presnejších údajov revidovali hodnoty akruálnych daní s negatívnym vplyvom na deficit sektora verejnej správy. Údaje za rok 2012 boli vypočítané konzistentne s rokmi 2009-2011 na základe účtovných výkazov subjektov klasifikovaných v sektore verejnej správy a ostatných informácií, týkajúcich sa akrualizácie daní a sociálnych príspevkov, pohľadávok a záväzkov a ostatných úprav. Pri výpočte deficitu a dlhu za rok 2012 sme vychádzali z najaktuálnejších dostupných údajov za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy a odporúčaní Eurostatu.

Poznámka: 1) Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 bolo rekodifikované Nariadením Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009

detailnejšie údaje

 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS