ČLÁNOK
Slovenské elektrárne bez štátnej záruky
10. januára 2002

Úrad pre štátnu pomoc Slovenským elektrárňam, a.s., štátnu záruku neposkytol. Vláda SR uznesením č. 1175 zo dňa 13.12.2001 súhlasila v bode A.1 „s prevzatím štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenskými elektrárňami, a.s. v objeme 2,9 mld. Sk, ktorých emisiu organizuje Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava a z ktorých získané prostriedky budú použité na záchranu Slovenských elektrární, a.s. v súlade s rozvojovým programom schváleným vládou SR a za podmienok stanovených v stanovisku Úradu pre štátnu pomoc.“

Vláda SR dňa 19.12.2001 prijala uznesenie č. 1222, ktorým sa mení uznesenie vlády SR č. 1175 zo dňa 13.12.2001 v bode A.1 nasledovne: „vláda SR súhlasí s prevzatím štátnej záruky za dlhopisy emitované spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., ktorých získané prostriedky budú použité na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva v súlade s rozvojovým programom schváleným vládou SR.“ a súčasne sa dopĺňa bod D., ktorý „odporúča predsedovi Úradu pre štátnu pomoc udeliť neodkladne súhlas s poskytnutím nepriamej štátnej pomoci s prevzatím štátnej záruky.“

.

Žiadosť MF SR na Úrad pre štátnu pomoc o schválenie poskytnutia štátnej záruky pre Slovenské elektrárne, a.s., vychádzala zo skutočnosti, že úvery poskytnuté SE, a.s., na výstavbu JE Mochovce v r. 1996 neboli v svojom časovom horizonte splatnosti adekvátne objemu vynaložených nákladov. Rovnako neboli splnené všetky podmienky, ktoré boli deklarované pri prijatí úverov so štátnou zárukou v r. 1996 – napr. neposkytnutie daňovej úľavy Slovenským elektrárňam. a.s., postupné zvyšovanie cien elektrickej energie.

Chceme tiež pripomenúť, že sa nejedná o poskytnutie novej pomoci, ale o opakovanú pomoc pre SE, a.s. . Nedostatok zdrojov, ktorý sa u SE, a.s. prejavil najmä v prevádzkovej oblasti, bol riešený v rokoch 1999-2000 z vyššie uvedených dôvodov postupnou reštrukturalizáciou úverového portfólia spoločnosti SE, a.s., prijatím ďalších štátnych záruk. Vláda SR svojím uznesením č. 1222 z 19.12.2001 na návrh Ministerstva hospodárstva SR konštatovala, že prostriedky získané za dlhopisy emitované spoločnosťou SE, a.s. budú použité s odvolaním na vyššie uvedené na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva ako to stanovujú rozvojové programy schválené vládou SR.

Externé zdroje financovania Slovenské elektrárne, a. s. zaobstarávali za účelom zabezpečenia splácania dlhovej služby (najmä istín a úrokov z úverov so štátnou zárukou) pre nedostatok vlastných zdrojov v záujme zabezpečenia stability spoločnosti SE, a.s., a odvrátenia možného cross defaultu, ktorý v tomto prípade môže ohroziť ďalšie úverové vzťahy Slovenskej republiky. Napriek schváleniu štátnej záruky vládou SR, nebola ručiteľská zmluva zo strany MF SR podpísaná a Slovenským elektrárňam, a.s., sa podarilo získať prekleňovacie prostriedky na najbližšie obdobie od tuzemských bánk bez štátnej záruky.

MF SR má k poskytnutiu štátnej pomoci SE, a.s. rozdielny názor ako Úrad pre štátnu pomoc, ktorý problematiku zužuje na štátnu pomoc podniku v ťažkostiach a neberie do úvahy ustanovenia zákona, ktoré umožňujú poskytnutie štátnej pomoci na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva. FINI informoval hovorca MF SR Peter Papánek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS