ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa dosiahla za tri mesiace zisk 0,325 mld.
2. mája 2002

– Bilančná suma k 31. 3. 2002 dosiahla objem 215,3 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast o 12,4 mld. Sk (+6,1 %), ktorý bol ovplyvnený na strane zdrojov hlavne zvýšením vkladov.

– Vklady klientov zaznamenali nárast o 11,4 mld. Sk a dosiahli výšku 171,7 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená zvýšenie o 7,2 %. Podiel primárnych vkladov na úhrne pasív dosiahol 79,7 % a je o 0,8 % vyšší ako v marci minulého roku. Z hľadiska štruktúry vkladov najvyšší nárast zaznamenali kapitálové vkladné knižky a sporožírové účty.

– Na strane aktív, najvyššiu dynamiku rastu zaznamenali cenné papiere zvýšením o 13,5 mld. Sk na objem 115,1 mld. Sk.

– Pohľadávky voči klientom dosiahli ku koncu marca stav takmer 28 mld. Sk, čo je o 2,9 mld. Sk viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Najväčšiu dynamiku rastu zaznamenali hypotekárne úvery obyvateľstvu, ktoré oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástli o 0,8 mld. Sk na 1,9 mld. Sk. Z hľadiska menovej štruktúry úverov, mierne vzrástol podiel korunových úverov, ktoré objemom 27,4 mld. Sk dosiahli 82,4 % z celkového objemu úverov, čo znamená nárast o 2,4 %.

– Pohľadávky voči bankám ku koncu marca predstavovali objem 35,6 mld. Sk, čo je mierny pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

– K 31. 3. 2002 banka dosiahla zisk vo výške 0,325 mld. Sk. Tento výsledok nie je porovnateľný so ziskom k 31. 3. 2001, ktorý bol tvorený prevažne rozpúšťaním opravných položiek.

– Čistý úrokový výnos v objeme 1,5 mld. Sk medziročne vzrástol o 26,6 %, čo predstavuje nárast o 0,3 mld. Sk. Súvisí to na jednej strane s aktívnou politikou banky v oblasti alokácie zdrojov a riadenia úrokových sadzieb a na druhej strane s vyšším objemom bilančnej sumy ( priemerný stav aktív v 1. štvrťroku bol o 18,9 mld. Sk vyšší než v porovnateľnom období minulého roku).

– Prevádzkové náklady sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2001 zvýšili len nepatrne, o 2,4 %. Zvýšené náklady súvisia s vyšším odvodom do Fondu ochrany vkladov v súvislosti s novelou zákona a prebiehajúcim transformačným procesom banky.

– Kapitálová primeranosť dosiahla k ultimu 1. štvrťroka 19,25%, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 7,47% nárast. Z hľadiska rozhodujúcich faktorov bolo zaznamenané zvýšenie predovšetkým v dôsledku nárastu kapitálu a rezerv (ktoré sú vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,0 mld. Sk), vplyvom zúčtovania zisku za rok 2000 do vlastných zdrojov banky.

– Sporo Korunový peňažný fond sa v prvom štvrťroku 2002 stal najpredávanejším otvoreným peňažným fondom na Slovensku. Čisté predaje dosiahli objem 0,22 mld. Sk. Tým sa zvýšil aj trhový podiel na správe čistých aktív tohto fondu v segmente korunových peňažných fondov na 35,6 %.

Transformačný proces Slovenskej sporiteľne

Transformačný proces Slovenskej sporiteľne zameraný na dosiahnutie medzinárodných štandardov kvality v oblasti poskytovania služieb klientom, bol zahájený v minulom roku. V prvom štvrťroku 2002 prišlo k niekoľkým kľúčovým zmenám, a to predovšetkým v oblasti retailového bankovníctva a ľudských zdrojov.

Hlavné míľniky transformácie v 1. štvrťroku roku 2002

– zavedenie novej koncepcie starostlivosti o klientov Slovenskej sporiteľne, ktorá sa overuje v MsP Pezinok
– zmena organizačnej štruktúry obchodnej siete Slovenskej sporiteľne prostredníctvom členenia na 8 regionálnych riaditeľstiev, mestské pobočky, pobočky a filiálky
– začalo sa s budovaním obchodných centier pre segment SME (stredné a malé podnikanie)
– kládenie dôrazu na školenia zamestnancov v oblasti štandardov kvality zameraných na zmeny v celkovom prístupe ku klientovi s cieľom dosiahnuť maximálnu profesionalitu v oblasti formy i kvality bankového servisu

Vybrané údaje z bilancie aktív, pasív a výkazu ziskov a strát k 31. 3. 2002 v mil. Sk.31.3.2002
31.3.2001
Zmena v %
AKTÍVA
Poklad. hotovost a účty v NBS
25 931,40
27 079,80
X
Pohľadávky voči bankám
35 576,80
37 337,10
X
Pohľadávky voči klientom
27 968,30
25 034,30
11,70
Akcie, dlhopisy, cenné papiere
115 064,00
101 576,30
13,30
Ostatné aktíva
10 759,80
11 850,20
X
AKTÍVA CELKOM
215 300,30
202 877,70
6,10
PASÍVA
Záväzky voči bankám
9 767,80
9 516,30
2,60
Záväzky voči klientom
171 687,10
160 135,10
7,20
Kapitál a rezervy
13 738,00
10 943,40
25,50
Zisk/strata
325,40
2 193,20
X
Ostatné záväzky
19 782,00
20 089,70
X
PASÍVA CELKOM
215 300,30
202 877,70
6,10
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Netto úrokové výnosy
1 460,90
1 154,10
26,60
Neúrokové výnosy
293,60
451,70
X
Prevádzkové náklady
1 583,90
1 546,40
2,40
Opravné položky
154 ,80
2 133,80
X
Zisk/strata pred tvorbou opravných položiek
170,60
59,40
187,20
ČISTÝ ZISK
325,40
2 193,20
X

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS