ČLÁNOK
Slovenská pošta si udržala dobrý rating
14. mája 2002

Hospodárske výsledky Slovenskej pošty, š.p., publikované koncom apríla 2002 prekonali očakávania a potvrdili tak pokračujúci pozitívny vývoj v hospodárení podniku. Zisk podniku po zohľadnení tvorby rezerv na kurzové straty a finančné náklady bol pôvodne prognózovaný na úrovni 230 mil. Sk. Skutočný hospodársky výsledok podniku pred zdanením však dosiahol 370 mil. Sk. „Medziročný nárast zisku o 150 % bol podporený zvýšením prevádzkového hospodárskeho výsledku (+100 mil. Sk) a vyššou mierou rozpúšťania rezerv na kurzové straty a finančné náklady. Vzhľadom na agentúrou očakávaný pokračujúci pozitívny vývoja hospodárenia a plánované nevyhnutné investície do nových produktov a automatizácie poštových prevádzok CRA Rating Agency potvrdzuje ratingové hodnotenie Baa- / skAA+ / skP-1, ktoré podniku udelila na sklonku minulého roku,“ povedal analytik CRA Miroslav Kňažko.

Slovenská pošta, š.p., získala 10.12.2001 od ratingovej agentúry CRA RATING AGENCY dlhodobý medzinárodný rating Baa-, čo znamená, že jej schopnosť splatiť svoje dlhodobé záväzky denominované v cudzích menách je rovnaká ako v prípade Slovenskej republiky. Udelený dlhodobý lokálny rating skAA+ je druhým najvyšším možným hodnotením v rámci investičného pásma a podľa neho Slovenská pošta, š.p., patrí medzi veľmi bonitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenských korunách. Vo vzdialenejšej budúcnosti treba počítať s miernym rizikom. Krátkodobý lokálny rating skP-1, je zároveň najvyšším možným hodnotení krátkodobých záväzkov (splatnosť do 1 roka) v slovenských korunách aké môže spoločnosť dosiahnuť.

CRA Rating Agency veľmi pozitívne vníma neustály rast tržieb podniku, ktorý sa odráža aj v rastúcom účtovnom zisku z prevádzkovej činnosti. Bilančná suma Slovenskej pošty dosiahla na konci roku 2001 6,7 mld. Sk, pričom cudzie zdroje sa na nej podieľali asi 50%. Slovenská pošta k 31.12.2001 evidovala pri položke bankové úvery a výpomoci sumu 512 mil. Sk. Výborné hodnotenie podniku sa opiera o postavenie na trhu zásielok spadajúcich pod poštovú výhradu a širokú poštovú sieť. Ako priaznivé vníma, z hľadiska SP, aj legislatívne prostredie ktoré vzniklo prijatím nového poštového zákona č. 507/2001. Podľa názoru CRA bude pre Slovenskú poštu, š.p., významným medzníkom koniec roku 2003, keď dôjde k zníženiu hmotnosti tých listových zásielok (z 1000 g na 350 g), na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje poštová výhrada. V krátkodobom horizonte však CRA nepredpokladá razantnejší vstup konkurencie na trh doručovateľských služieb. Výraznejší vplyv konkurencie na hospodárenie podniku predpokladáme až v dlhšom časovom horizonte.

CRA RATING AGENCY je pridruženým členom svetoznámej ratingovej agentúry MOODY´S INVESTOR SERVICES s takmer 100-ročnou históriou. Pričom toto partnerstvo chápeme hlavne ako jednoznačný prejav dôvery MOODY´S k doterajšej práci našej agentúry. História ratingovej agentúry a jej uznanie na trhu je totiž popri kvalifikácii analytikov jednou z hlavných požiadaviek na ratingovú agentúru“ – povedal Ľubomír Dubecký.

Štátny podnik Slovenská pošta (SP) vznikol 1. 1. 1993 rozdelením Správy pôšt a telekomunikácií na tri samostatné subjekty: Slovenskú poštu, Slovenské telekomunikácie a PNS. Štátny podnik vykonáva najmä poštovú prevádzku v rozsahu podania, prepravy a dodania listových, balíkových a peňažných zásielok, vrátane elektronickej pošty na území Slovenskej republiky a v medzinárodnom styku, a ďalšie súvisiace činnosti zapísané v obchodnom registri. Zriaďovateľom a jediným vlastníkom štátneho podniku je štát v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS