ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 2. štvrťroku 2013
15. augusta 2013

detailnejšie údaje

V 2. štvrťroku 2013  vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 o 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 2. štvrťroku 2012 o 0,8 % a oproti 1. štvrťroku 2013 o 0,3 %.2)

V bežných cenách sa v 2. štvrťroku 2013 vytvoril HDP v objeme 18 241,5 mil. Eur, čo predstavuje nárast o 2,4 % oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 186,9 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 klesla o 1,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť znížila oproti 2. štvrťroku 2012 o 1,2 % a oproti 1. štvrťroku 2013 o 0,4 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2013. Spresnené výsledky budú zverejnené 4. septembra 2013 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

________________________
Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESNÚ 95 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESNÚ 95) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2005
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

  http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=70974


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS