ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 1. štvrťroku 2013
21. mája 2013

V 1. štvrťroku 2013 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 o 0,6 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 1. štvrťroku 2012 o 0,9 % a oproti 4. štvrťroku 2012 o 0,3 %. 2)

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2013 vytvoril HDP v objeme 16 816,7 mil. Eur, čo pred­stavuje nárast o 1,6 % oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 190,7 tis. osôb. V porovnaní s rov­nakým obdobím roka 2012 klesla o 1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková za­mest­na­nosť znížila oproti 1. štvrťroku 2012 o 0,9 % a oproti 4. štvrťroku 2012 o 0,3 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na zákla­de ďalších do­stupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publi­kovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospo­dárstve SR v 1. štvrťroku 2013. Spres­nené výsledky budú zve­rej­nené 5. júna 2013 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

________________________
Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESNÚ 95 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESNÚ 95) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia) 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2005 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

 detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS