ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2015
13. mája 2015

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 1. štvrťroku 2014 o 2,9 % a oproti 4. štvrťroku 2014 o 0,8 %. 2)

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2015 vytvoril HDP v objeme 17 806,6 mil. Eur, čo predstavuje nárast o 2,7 % oproti 1. štvrťroku 2014.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 243,6 tis. osôb. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2014 vzrástla o 1,8 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 1. štvrťroku 2014 o 1,7 % a oproti 4. štvrťroku 2014 o 0,2 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2015. Spresnené výsledky budú zverejnené 5. júna 2015 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

 

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2010
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS