ČLÁNOK
Retail a bankopoistenie sú prioritné trendy ČSOB
14. mája 2002

ČSOB, banka historicky orientovaná najmä na financovanie podnikov zahraničného obchodu a cudzomenové služby, sa podstatne mení. Jej majoritný vlastník, belgická finančná skupina KBC Bank & Insurance Holding, ju orientuje na rozvoj konceptu bankopoistenia. Ide o jeden z moderných trendov v medzinárodnom bankovníctve, keďže produktové portfólio samotnej KBC Bank tvoria zo 72 % bankové aktivity a z 28 % poisťovacie aktivity.

Na českom trhu je tento smer rozvoja predurčený akvizíciou bývalej Investičnej a poštovej banky (IPB), aj započatou konsolidáciou poisťovacích aktivít ČSOB Pojišťovny a IPB Pojišťovny do jedného silného subjektu, ktorý pravdepodobne posunie ČSOB na tretiu priečku českého poistného trhu.

Súčasťou týchto rozvojových aktivít ČSOB je aj slovenský trh. ČSOB na Slovensku sa podobne ako v ČR chce stať bankou prvej voľby pre malé a stredné podniky a rásť v segmente služieb pre obyvateľstvo. V najbližších rokov chce ČSOB na Slovensku v oboch segmentoch dosiahnuť trhový podiel 10 %. Z tohto dôvodu ČSOB zahájila výraznú expanziu pobočkovej siete, ktorá pokračuje v tomto a bude i v nasledujúcom roku. Vlani sa v porovnaní s koncom roka 2000 počet pobočiek takmer zdvojnásobil. Tento rok plánuje ČSOB otvoriť ďalších 18 pobočiek, ktoré pribudnú k 41súčasným.

Svoj zámer expandovať do segmentu drobnej klientely ČSOB dokazuje aj neustálym rozširovaním svojho produktového portfólia pre túto cieľovú skupinu. V posledných dvoch rokoch ČSOB obohatila svoje depozitné produkty, zaviedla telefónne bankovníctvo ČSOB LINKA 24 a uviedla na trh u občanov úspešné ČSOB Spotrebné úvery. Pred mesiacom

k produktom pribudol ČSOB Hypotekárny úver – úverový produkt pre fyzické osoby na financovanie potrieb bývania.

Komplexnú ponuku produktov ČSOB na slovenskom retailovom trhu dopĺňajú špecifické produkty členov Skupiny ČSOB – ČSOB Leasing a ČSOB Stavebná sporiteľňa. Zámerom ČSOB je výrazne zvýšiť svoje aktivity v krížovom predaji tak, aby občania nemuseli za uspokojením svojich finančných potrieb chodiť na viac ako jedno predajné miesto.

Podobne ako v Českej republike i na slovenskom trhu pripravuje vlastník ČSOB, belgická KBC Bank & Insurance, razantný vstup do oblasti bankopoistenia. V ČR využíva banka platformu ČSOB Pojišťovny a ponúka produkt ČSOB Životní Pojištení – modernú, daňovo zvýhodnenú a bezpečnú alternatívu k sporeniu. Je založené na kombinácii ochrany proti náhodným negatívnym udalostiam (tj. riziko úmrtia, invalidity či závažných chorôb) a dlhodobého sporenia, ktoré vďaka daňovej úľave prináša oproti termínovým vkladom zvýšenie reálnych výnosov. ČSOB Životní pojištění umožňuje klientovi až trikrát počas trvania poistky využiť tzv. platobné prázdniny (t.j. bez následkov prerušiť platenie poistného až na 12 mesiacov) či dokonca čiastočne vybrať finančné prostriedky v prípade náhlej finančnej potreby. Rovnaké možnosti chce ČSOB ponúknuť aj na Slovensku.

V súčasnosti je KBC Insurance v rokovaní s Prvou slovenskou investičnou skupinou (PSIS), ktorá vlastní 65 percentný podiel v poisťovni ERGO, a. s. o možnosti jeho úplného odkúpenia, keďže cez IPB Pojišťovnu vlastní Skupina ČSOB už minoritný podiel 35 %. V prípade, že obidve strany dospejú k dohode, najmä o cenových podmienkach a postupe získania majority, na čo si vyhradili čas do polovice júna, mohla by sa KBC Insurance stať hlavným akcionárom poisťovne ERGO, a. s. a odtiaľ vykročiť k zavedeniu svojho odskúšaného bankopoisťovacieho konceptu. Akvizičné rozhovory obidvoch strán nadväzujú na dobré výsledky auditu, ktorý experti KBC/ČSOB urobili v účtovných knihách poisťovne ERGO. V súčasnosti prebieha diskusia o možnosti prípadného začlenenia poisťovne ERGO pod obchodnú sieť KBC/ČSOB. ERGO by tým získala novú perspektívu, keďže by jej distribučná sieť na Slovensku bola podporená pobočkovou sieťou ČSOB a skúsenosťami KBC, ktorá len na belgickom poisťovacom trhu má 10 percentný podiel.

Poisťovňa ERGO, a.s. vznikla 1. 1. 1992 a svoju činnosť začala 9. 6. 1992. ERGO je univerzálnou poisťovňou, ktorá poskytuje širokú škálu poistení životného a majetkového charakteru. Poisťovňa ERGO, a.s. získala 16. 10. 2001 ratingové hodnotenie Ba (druhý najvyšší možný stupeň medzinárodného ratingu pre spoločnosti v SR), dlhodobý lokálny rating skBaa investičné pásmo) a krátkodobý rating skP-2 (max. možné hodnotenie). Uvedené ratingové hodnotenie je vyjadrením bonity a kvality poisťovne, jej schopnosti plniť prijaté záväzky voči klientom. Rating udelila CRA RATING Agency, ktorá je pridruženou spoločnosťou Moody’s Investors Service, lídra v poskytovaní ratingov. Zaistný program poisťovne ERGO, a.s. je tvorený prostredníctvom poisťovacieho a zaisťovacieho brokera, Benfield Group v Londýne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS