ČLÁNOK
Rating pre Prvú doplnkovú dôchodkovú poisťovňu Tatry-Sympatia
29. novembra 2001

I. Výrok o ratingu
Výrok o ratingu

Slovenská ratingová agentúra priraďuje Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry-Sympatia nasledovné ratingové hodnotenie :

Dlhodobý korunový rating BBB (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BB- (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB (stabilný výhľad) je o 2 stupne nižšie ako ratingové hodnotenie štátu ( A – stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo P DDP Tatry – Sympatia priradené ratingové hodnotenie BB- (stabilný výhľad), čo je o 3 stupne pod úrovňou rizika Slovenskej republiky (BBB- stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Prvej DDP Tatry – Sympatia je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB.

Zdôvodnenie:

· Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA začala ako prvá na slovenskom trhu napĺňať zámery a ciele doplnkového dôchodkového poistenia. Bola a je lídrom na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia a jej podiel na trhu k ultimu roka 2000 predstavoval takmer 60%.
· Správcom Prvej DDP Tatry-Sympatia je Všeobecná sociálna poisťovňa TATRY, a.s. (úlohou správcu Prvej DDP TS je najmä zhodnocovanie zdrojov poistencov). V roku 2000 sa stala významným akcionárom správcu holandská investičná skupina Trust Banking International Holding, ktorého akcionármi sú spoločnosti Kardan Group (izraelská investičná spoločnosť kótovaná na burze v Tel Avive), Deutsche Bank a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Zmena majiteľov akcií Prvej DDP Tatry – Sympatia znamená upevnenie si postavenia na trhu doplnkového dôchodkového poistenia a záruku, že finančné prostriedky poistencov spravuje vysoko profesionálna a kapitálovo silná spoločnosť.
· Vo finančnej oblasti je silnou stránkou poisťovne systém plánovania. Poisťovňa pravidelne prehodnocuje napĺňanie plánov a stratégií a na týždennej báze riadi cash-flow. Poisťovňa vytvára dlhodobo kladný hospodársky výsledok (od roku 1997), ktorý sa po zákonnom prídele do rezervného fondu prerozdeľuje v prospech účtov poistencov. V procese tvorby investičnej stratégie využíva diverzifikovaný prístup riadenia rizík.
· Poisťovňa spravuje majetok, ktorého účtovná hodnota prekročila 2,6 miliardy Sk. Štruktúra investičného portfólia je rôznorodá, poisťovňa riadi riziko pri alokácii majetku, s ktorým hospodári. Vysoký podiel finančných prostriedkov má umiestnených v konzervatívnejších, menej rizikových finančných nástrojoch.
· Rezervy však vidíme v procese monitorovania vývoja jednotlivých titulov investičného portfólia. Aj keď je monitorovanie vykonávané správcom, Prvá DDP Tatry-Symptia by niesla prípadné straty.
· Vnímame konflikt záujmov v oblasti personálneho prepojenia medzi Prvou DDP Tatry-Sympatia a Všeobecnou sociálnou poisťovňou TATRY, a.s., ako správcom Prvej DDP Tatry-Sympatia. Riadiace a kontrolné úrovne nie sú dostatočne personálne oddelené.
· Za neistotu vonkajšieho prostredia považujeme prebiehajúcu reformu sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Z doterajších krokov zatiaľ jednoznačne nevyplýva, či doplnkové dôchodkové poisťovne budú vykonávať aj druhý, povinný kapitalizačný pilier alebo len tretí, doplnkový dobrovoľný pilier dôchodkového poistenia, čo nevyhnutne ovplyvní potenciálny trh poistencov DDP na Slovensku.
· Nedostatočne sú rozvinuté marketingové aktivity celoplošného charakteru, ktoré by mali oslovovať širokú verejnosť. Táto skutočnosť je daná tým, že poisťovňa nemá finančné možnosti na nákladné marketingové akcie, pretože má zákonom danú povinnosť dodržiavania výšky správnych nákladov. Spoločnosť si uvedomuje tieto skutočnosti a s cieľom podrobnejšieho informovania verejnosti o vývoji systému doplnkového dôchodkového poistenia, ako aj o aktuálnych výsledkoch svojej činnosti a novinkách, ktoré ponúka, začala vydávať časopis Váš druhý dôchodok (dvojmesačník v prílohe denníka Pravda). V marketingovej oblasti má však prepracovaný cielený akvizičný systém (priame návštevy a priame oslovovanie potenciálnych klientov).

I. STATEMENT OF rating
Statement of rating

The Slovak Rating Agency grants to Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry-Sympatia (First Supplementary Pension Insurance Company) the following rating:

Long-term crown rating BBB (stable prospect)
Long-term forex rating BB- (stable prospect)
Short-term rating S2

The granted long-term rating in the category of transactions in Slovak crowns BBB (stable prospect) is 2 degrees lower than state rating ( A – stable prospect). In the category of forex transactions P DDP Tatry – Sympatia was granted rating BB- (stable prospect), which is 3 degrees bellow the level of risk of the Slovak Republic (BBB- stable prospect). Short-term rating of Prvá DDP Tatry – Sympatia is S2, which is the best possible short-term rating for entities reaching long-term rating BBB.

Rationale:
· Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA was the first to start meeting the purposes and objectives of supplementary pension insurance in Slovak market. It was and still is the leader in Slovak market of supplementary pension insurance and toward the end of year 2000 its market share represented almost 60%.
· The administrator of Prvá DDP Tatry-Sympatia is Všeobecná sociálna poisťovňa TATRY, a.s. (General Social Insurance Company). The task of the administrator of Prvá DDP TS is particularly to valorize sources of policyholders. In 2000 the Dutch investment group Trust Banking International Holding whose shareholders are Kardean Group (Israeli investment company quoted on the Tel Aviv Exchange), Deutsche Bank and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) became an important shareholder of the administrator. The change of shareholders means the strengthening of the position in market of supplementary pension insurance and the warranty that financial sources of policy holders are managed by highly professional and capital strong company.
· In the financial area the strength of the insurance company is the planning system. The insurance company regularly reviews the implementation of plans and strategies and manages cash-flows on a weekly basis. The insurance company produces long-term positive income from operations (since 1997), which, after statutory allocation to the reserve fund, is reallocated in favor of accounts of policy holders. In the process of development of investment strategy it applies a diversified approach of risk management.
· The insurance company administers assets the book value of which exceeded SKK 2.6 billion SKK. The structure of investment portfolio is heterogeneous, the insurance company manages the risk upon allocation of assets that it administers. It has invested a high share of financial sources in more conservative and low-risk financial instruments.
· We can see some reserves in the process of monitoring the development of the individual titles of investment portfolio. Although monitoring is executed by the administrator, Prvá DDP Tatry-Sympatia would bear eventual losses.
· We perceive a conflict of interests in the area of personnel connection between Prvá DDP Tatry-Sympatia and Všeobecná sociálna poisťovňa TATRY, a.s., as administrator of Prvá DDP Tatry-Sympatia. The management and control levels are not sufficiently separated.
· As uncertainty of external environment we consider the ongoing reform of social security in Slovakia. From the steps taken so far it is not clear whether the supplementary pension insurance companies will execute the second, mandatory capitalization pillar or the third, supplementary voluntary pillar of pension insurance which will unavoidably influence the potential market of DDP policy holders in Slovakia.
· Marketing activities of wide range which should address the general public are underdeveloped. This is caused by the fact that the insurance company lacks financial capacities for expensive marketing events because it has the legal obligation to keep the level of administration costs. The company realizes these facts and with the view of providing the public with more detail information on the development of the supplementary pension insurance system, as well as on actual results of its activities and new offered products, it started to issue the periodical YOUR SECOND PENSION (a bi-monthly under enclosure to the daily Pravda). However in the marketing area it has a sophisticated targeted acquisition system in the form of direct visits.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS