ČLÁNOK
Príjmy štátneho rozpočtu boli vyššie o viac ako 182 mil. eur
1. augusta 2014

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie o 182,3 mil. eur.

Štátny rozpočet dosiahol za sedem mesiacov tohto roka schodok vo výške 2 152,7 mil. eur.

V medziročnom porovnaní boli vyššie taktiež výdavky štátneho rozpočtu, a to o 709,3 mil. eur. Podiel plnenia výdavkov štátneho rozpočtu je však len na úrovni 48,9%, čo je o 3,7 p. b. nižšie plnenie ako v minulom roku.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 107,6 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých druhoch daní, a to najmä u dane z pridanej hodnoty (+77,5 mil. eur), u dane z príjmov fyzických osôb (+32,9 mil. eur), u spotrebných daní (+28,8 mil. eur), u dane z medzinárodného obchodu a transakcií (+2,5 mil. eur) a u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+1,9 mil. eur). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku nárast o 72,9 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 337,4 mil. eur. Nižšie príjmy sú dôsledkom dočasne pozastavených platieb v rámci niektorých operačných programov. O odblokovaní priebežných platieb by Európska komisia mohla rozhodnúť na jeseň.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 339,2 mil. eur. Ide najmä o príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré získal od mobilných operátorov za vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem, a to vo výške 163,9 mil. eur. Ďalším významným príjmom v objeme 93,0 mil. eur je príjem spojený s ukončením procesu predaja ropy a ropných produktov. V rovnakej výške boli ovplyvnené aj ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, teda uvedená operácia nemala dopad na schodok štátneho rozpočtu. Aj v rámci iných nedaňových príjmov došlo k nárastu o 74,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 188,1 mil. eur, keďže vo štvrtom mesiaci sa uskutočnila výplata kupónov štátnych dlhopisov vo výške 185 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 30,4 mil. eur, pričom sa zároveň zvýšila aj potreba zdrojov spolufinancovania o 3,7 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o takmer 14,0 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni sa medziročne zvýšil o 185,1 mil. eur, čo je v súlade s návrhom rozpočtu na rok 2014. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 316,0 mil. eur, pričom tu je obsiahnuté medziročné zvýšenie výdavkov o 93 mil. eur súvisiace s ukončením procesu predaja ropy a ropných produktov.

Bilancia štátneho rozpočtu 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS