ČLÁNOK
Priemyselná a stavebná produkcia v máji 2013
11. júla 2013

Priemyselná produkcia v máji 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) v máji v porovnaní s májom 2012 vzrástol o 2,6 % v dôsledku rastu v ťažbe a dobývaní o 7,6 % a v priemyselnej výrobe o 2,8 %. Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesla o 0,2 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 3 %, výrobe elektrických zariadení o 22 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 54,6 %, výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,6 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 26,4 %. Objem produkcie sa znížil najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 17,1 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,1 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 7,5 %, výroba pre medzispotrebu o 4,7 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2,9 %. Nižšia bola len produkcia investičných prostriedkov o 1,3 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v máji oproti aprílu vzrástla o 0,2 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2013 vzrástol IPP medziročne o 2,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,9 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní bola nižšia o 0,9 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,1 %, výrobe elektrických zariadení o 30,3 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 22,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6 %. Produkcia klesla v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 15,6 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,9 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 43,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba pre medzispotrebu o 4,2 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,7 %, produkcia investičných prostriedkov o 2,6 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2 %. Znížila sa len výroba predmetov dlhodobej spotreby o 5,3 %.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v máji aj od začiatku roka zhodný.

 detailnejšie údaje

  Stavebná produkcia v máji 2013

 Stavebná produkcia v máji  medziročne klesla o 14 % na 374,5 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,9 % nižšia ako v apríli 2013.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s májom 2012  klesla o 11,2 % na 358,1 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii vzrástol o 2,9 p. b. na 95,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 16,8 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 9,1 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 71,7 % (o 4,8 p. b. menej ako v máji 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26,9 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 9,1 % a na budovách o 12 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 27,1 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o 49 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,4 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 1 440,6 mil. Eur a medziročne sa znížila o 10,7 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 10,5 % na 1 353,6 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 15,8 % na 966,6 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 7,5 % a dosiahli 370 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 14,8 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,5 p. b. na 71,4 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,5 p. b. na 27,3 %.

__________________________
Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v máji aj od začiatku roka zhodný. p. b. percentuálny bod

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS