ČLÁNOK
Priemyselná a stavebná produkcia v júni 2013
11. augusta 2013

Priemyselná produkcia

detailnejšie údaje

Index priemyselnej produkcie (IPP) v júni v porovnaní s júnom 2012 vzrástol o 2,7 % v dôsledku rastu v priemyselnej výrobe o 3,3 %. Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesla o 0,8 %, v ťažbe a dobývaní o 5 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 11,8 %, výrobe elektrických zariadení o 14,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 23,3 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 9,7 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,3 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 49 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 11,6 %, výroba pre medzispotrebu o 5,1 %, produkcia investičných prostriedkov o 1,9 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,3 %. Nižšia bola len produkcia súvisiaca s energetikou o 1,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júni oproti máju vzrástla o 0,3 %.

V priemere za 1. polrok 2013 vzrástol IPP medziročne o 2,6 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,6 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní bola nižšia o 1,6 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,3 %, výrobe elektrických zariadení o 27,8 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 23 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 2,9 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 1 %. Produkcia klesla hlavne v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 12,2 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba pre medzispotrebu o 4,3 %, produkcia investičných prostriedkov o 2,5 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,1 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 1,7 %. Znížila sa len výroba predmetov dlhodobej spotreby o 3,4 %.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v júni aj od začiatku roka zhodne o 1 deň nižší.

 

Stavebná produkcia

detailnejšie údaje

Stavebná produkcia v júni medziročne klesla o 11,2 % na 415,5 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,5 % nižšia ako v máji 2013.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s júnom 2012 klesla o 12,7 % na 388 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 1,7 p. b. na 93,4 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 19,2 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 10,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 70,9 % (o 5,6 p. b. menej ako v júni 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 28 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 9,8 % a na budovách o 13,9 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 71,2 %, inžinierske stavby sa podieľali 28,8 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 19,1 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 6,6 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 1 856,1 mil. Eur a medziročne sa znížila o 10,8 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 11 % na 1 741,6 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 16,5 % na 1 241,8 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 8,2 % a dosiahli 478,5 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 8,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,7 p. b. na 71,3 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,9 p. b. na 27,5 %.

__________________________
Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v júni aj od začiatku roka zhodne nižší o 1 deň. p. b. percentuálny bod

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=70551


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS