ČLÁNOK
Priemyselná a stavebná produkcia v júni 2012
9. augusta 2012

Priemyselná produkcia v júni 2012

detailnejšie údaje

Index priemyselnej produkcie (IPP) v júni v porovnaní s júnom 2011 vzrástol o 11,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 14,1 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 20,7 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,2 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 50,9 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 12 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 4,9 %, výrobe elektrických zariadení o 6,3 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 2,4 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,2 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia inves­tičných prostriedkov o 32,1 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,6 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 3,3 %. Nižšia bola produkcia súvisia­ca s energetikou o 4,9 % a produkcia pre medzispotrebu o 4,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júni oproti máju klesla o 1,4 %.

V priemere za 1. polrok vzrástol IPP medziročne o 10,1 %, z toho v priemyselnej výrobe o 12,5 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,5 %, v ťažbe a dobývaní o 8,5 %.

Celkový prírastok produkcie súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 42 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,9 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 5,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 9,6 % a vo výrobe elektrických zariadení o 10,3 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 15,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 29,6 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 3 % a výroba pre medzispotrebu o 1,4 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 5,8 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 2,8 %.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 v júni aj od začiatku roka zhodne nižší o 1 deň.

 

Stavebná produkcia v júni 2012

 detailnejšie údaje

 Stavebná produkcia v júni medziročne klesla o 12,1 % na 462,8 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,6 % nižšia ako v máji.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s júnom 2011 klesla o 13,7 % na 440 mil. Eur. Jej podiel na cel­kovej stavebnej produkcii klesol o 1,7 p. b. na 95,1 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 20,1 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 18 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 76,5 % (o 6,1 p. b. menej ako v júni 2011). Podiel prác na o­pra­vách a údržbe vzrástol o 6 p. b. na 22,1 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 22,5 % a na budovách o 9,9 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72,3 %, inžinierske stavby sa podieľali 27,7 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa medziročne zvýšila o 37 %. Jej podiel na cel­kovom objeme produkcie tvoril 4,9 %.

V 1. polroku stavebná produkcia dosiahla objem 2 072,9 mil. Eur a medziročne sa znížila o 11 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 13,3 % na 1 948,1 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 18,8 % na 1 481,3 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe vzrástli o 15,3 % a dosiahli 440,4 mil. Eur. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 51 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 5,2 p. b. na 76 %. Podiel prác na op­ravách a údržbe sa zvýšil o 5,6 p. b. na 22,6 %.

__________________________
Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2005). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 v júni aj od začiatku roka zhodne nižší o 1 deň.
p. b. percentuálny bod

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS