ČLÁNOK
Priemyselná a stavebna produkcia v júli 2013
15. septembra 2013

Priemyselná produkcia

 Index priemyselnej produkcie (IPP) v júli v porovnaní s júlom 2012 vzrástol o 2 % v dôsledku rastu v priemyselnej výrobe o 3,8 %, v ťažbe a dobývaní o 1,6 %. Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesla o 10,2 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 51,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 43,8 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 10,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,1 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 11,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 15,7 %, výroba pre medzispotrebu o 10,6 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 8,4 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 10,3 % a produkcia investičných prostriedkov o 2,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júli oproti júnu vzrástla o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov roka 2013 vzrástol IPP medziročne o 2,6 %, z toho v priemyselnej výrobe o 3,1 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní bola nižšia o 1,2 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe elektrických zariadení o 31,4 %, výrobe dopravných prostriedkov o 3,8 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 25,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,5 % a vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 2 %. Produkcia klesla v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 10 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 42,9 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba pre medzispotrebu o 5,4 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2,6 %, produkcia investičných prostriedkov o 1,8 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,5 %. Znížila sa len výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,9 %.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v júli o 1 deň vyšší a od začiatku roka zhodný.

 detailnejšie údaje

Stavebná produkcia

 Stavebná produkcia v júli  medziročne klesla o 6,1 % na 434,8 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,8 % vyššia ako v júni 2013.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s júlom 2012 klesla o 6,9 % na 414,8 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 0,8 p. b. na 95,4 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 12,8 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 11,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 70,7 % (o 4,7 p. b. menej ako v júli 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 28,3 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na budovách o 11 % a vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 4,3 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 69,8 %, inžinierske stavby sa podieľali 30,2 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 13,6 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,6 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 2 291 mil. Eur a medziročne sa znížila o 10,1 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 10,4 % na 2 156,4 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 16 % na 1 534,8 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 8,7 % a dosiahli 595,9 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 6,1 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,7 p. b. na 71,2 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,8 p. b. na 27,6 %.

__________________________
Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v júli vyšší o 1 deň a od začiatku roka zhodný. p. b. percentuálny bod

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS