ČLÁNOK
Priemyselná a stavebná produkcia v januári 2014
12. marca 2014

Priemyselná produkcia

Index priemyselnej produkcie (IPP) v januári 2014 v porovnaní s januárom 2013 vzrástol o 12,9 % v dôsledku rastu v priemyselnej výrobe o 15,9 %. Produkcia klesla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1 %, v ťažbe a dobývaní o 2,9 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 37 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,7 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 13,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11 %. Objem produkcie sa znížil vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 14,7 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,1 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 37,8 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 147,4 %, produkcia investičných prostriedkov o 16 % a produkcia pre medzispotrebu o 4,9 %. Nižšia bola výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,2 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,7 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v januári 2014 oproti decembru 2013 vzrástla o 1,9 %.

 Poznámka: predbežné výsledky; index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v januári 2014 porovnaní s januárom 2013 o 1 deň nižší.

Stavebná produkcia

V porovnaní s januárom 2013 sa zvýšila o 3,2 % na 216,3 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,9 % nižšia ako v decembri 2013.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s januárom 2013 vzrástla o 3,4 % na 204,8 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 0,1 p. b. na 94,7 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 4,5 % a na opravách a údržbe o 1,5 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69,9 % (o 0,9 p. b. viac ako v januári 2013). Podiel prác na opravách a údržbe klesol o 0,6 p. b. na 29,2 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 75,5 %, na budovách klesol o 6,5 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 79,4 %, inžinierske stavby sa podieľali 20,6 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 1,1 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,3 %.

Poznámka: predbežné výsledky; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol januári 2014 v porovnaní s januárom 2013 o 1 deň nižší.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS