ČLÁNOK
Priemyselná a stavebná produkcia v januári 2013
11. marca 2013

Priemyselná produkcia v januári 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012 vzrástol o 3,4 % v dôsledku rastu v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,1 %, v priemyselnej výrobe o 2,9 %, v ťažbe a dobývaní o 0,3 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,3 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 3,8 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovanej o 3 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 3,6 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 20,9 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 12,1 %.

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 10,6 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 4,3 % a výroba pre medzispotrebu o 3,1 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 31 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v januári 2013 oproti decembru 2012 vzrástla o 1,9 %.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012 o 1 deň vyšší.

detailnejšie údaje

Stavebná produkcia v januári 2013

Stavebná produkcia v januári 2013  medziročne klesla o 14,1 % na 206,9 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,3 % nižšia ako v decembri 2012.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s januárom 2012 klesla o 15,7 % na 195,7 mil. Eur. Jej podiel na cel­kovej stavebnej produkcii klesol o 1,8 p. b. na 94,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 24,1 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 12 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69 % (o 7,6 p. b. menej ako v januári 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 7,3 p. b. na 29,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 51 % a na budovách o 6,5 %. V rámci tuzemska tvorili práce na bu­do­vách 87,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 12,1 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 29 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,4 %.

__________________________

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012 o 1 deň vyšší.

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS