ČLÁNOK
Predbežný čistý zisk Slovenskej sporiteľne za rok 2002 dosiahol podľa slovenských účtovných štandardov (SAS) 3,5 mld. Sk
3. februára 2003

Údaje sú neauditované nekonsolidované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne podľa slovenských účtovných štandardov (SAS) k 31. decembru 2002. Porovnanie je k 31. decembru 2001, pokiaľ nie je uvedené inak.

“ Bilančná suma banky medziročne vzrástla o 13,9 % a dosiahla tak výšku 247 mld. Sk. Nárast bilančnej sumy ovplyvnili predovšetkým Repo obchody s Národnou bankou Slovenska (NBS). Z tohto dôvodu došlo k tzv. umelému navýšeniu, ktoré bolo spôsobené účtovaním podľa slovenských účtovných štandardov. Po očistení o tento vplyv bilančná suma dosiahla výšku 209,3 mld. Sk s medziročným nárastom o 11,4 mld. Sk (+ 5,8%).

“ Objem úverov poskytnutých klientom vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 41,8 %, čo v objeme predstavuje nárast o 10 mld. Sk. Výška poskytnutých úverov ku koncu decembra 2002 (po odpočítaní opravných položiek) tak dosiahla 33,9 mld. Sk, z čoho úvery pre malých a stredných podnikateľov tvorili približne 3,8 mld. Sk. Banka poskytla v minulom roku 4615 hypotekárnych úverov v objeme 2,8 mld. Sk (viac ako 3-násobok oproti hypotekárnym úverom poskytnutým v roku 2001) a 29 000 spotrebných úverov v objeme 2,3 mld. Sk.

“ Vklady klientov dosiahli objem 173,7 mld. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 1,5 mld. Sk, v relatívnom vyjadrení o 0,9 %.

“ Predbežný celkový čistý zisk banky za rok 2002 podľa slovenských účtovných štandardov dosiahol výšku 3,5 mld. Sk. Tento bol na rozdiel od minulého roka dosiahnutý v oblasti finančných operácií.

“ Čisté úrokové výnosy zaznamenali najmä vďaka operatívnemu riadeniu úrokového rizika medziročný nárast o 26,4 % a dosiahli objem 6,7 mld. Sk.

“ Prevádzkový zisk banky predstavoval výšku 3,7 mld. Sk, kým v minulom roku banka vykázala prevádzkovú stratu 0,3 mld. Sk.

“ Prevádzkové náklady ku koncu decembra dosiahli výšku 7,7 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 5,5 %, resp. 0,4 mld. Sk. Významnou položkou, ktorá ovplyvnila rast prevádzkových nákladov, bol príspevok do Fondu na ochranu vkladov, ktorý dosiahol výšku 1 mld. Sk a predstavoval nárast v objeme o 0,7 mld. Sk v porovnaní s príspevkom banky do tohto fondu v roku 2001.

“ Koeficient kapitálovej primeranosti ku koncu decembra 2002 dosiahol 22,0 %, teda nárast o 0,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS