ČLÁNOK
Predbežné hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne, a. s., za rok 2001 podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS)
25. marca 2002

§ Slovenská sporiteľňa, a. s., vykázala za rok 2001 neauditovaný čistý zisk vo výške 1 147 mil. Sk. Rok 2000, v ktorom bol zisk (4 075 mil. Sk) dosiahnutý vďaka mimoriadnemu rozpúšťaniu opravných položiek k odsunutým pohľadávkam v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie, nie je porovnateľnou základňou.

§ Ukazovateľ návratnosti kapitálu (ROE) dosiahol výšku 10,14 % a ukazovateľ návratnosti aktív (ROA) 0,6 %.

§ Pomer prevádzkových nákladov a výnosov (Cost/Income Ratio) sa znížil na 73,53 %.

§ Čisté úrokové výnosy vzrástli medziročne o 10 % na 5 257 mil. Sk, v porovnaní s 4 782 mil. Sk v roku 2000.

§ Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli medziročne o 20 % na 1 349 mil. Sk z 1 122 mil. Sk v roku 2000.

§ Vklady klientov vzrástli medziročne o 9,40 % na 172 883 mil. Sk.

§ Bilančná suma k 31. 12. 2001 dosiahla objem 197 789 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 % zo 184 452 mil. Sk. SLSP tak opäť potvrdila pozíciu najväčšej slovenskej banky.

„Dosiahnutý čistý zisk vo výške 1 147 mil. Sk preukazuje schopnosť banky vytvárať stabilný zisk bez vplyvu mimoriadnych výnosov ako bolo rozpustenie opravných položiek v roku 2000. Naviac z rastúceho objemu vkladov a počtu klientov po vstupe nového vlastníka je zrejmé, že medzi klientmi rastie dôvera v našu banku“, uviedol Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a. s.

Hlavné ukazovatele

Bilančná suma banky k 31. 12. 2001 v objeme 197 789 mil. Sk, v porovnaní s 184 452 mil. Sk v roku 2000, vzrástla o 7,2 %. Zvýšenie bilančnej sumy je ovplyvnené medziročným nárastom vkladov klientov o 9,4 % na objem 172 883 mil. Sk. Takmer až polovicu prírastkov tvoria termínované vklady, čo má priaznivý dopad na štruktúru vkladov z hľadiska splatnosti. Počet klientov medziročne vzrástol o 23 % na 2, 2 milióna.

Na strane aktív prišlo v porovnaní s minulým rokom k výrazným štrukturálnym zmenám vplyvom zmeny úverov poskytnutých konsolidačným agentúram na štátne dlhopisy: objem pohľadávok voči klientom na základe toho medziročne poklesol o 58,8 % na úroveň 22 891 mil. Sk a objem portfólia cenných papierov vzrástol o 67,1 % na úroveň 94 613 mil. Sk. Pozitívnym výsledkom týchto zmien je zlepšenie kvality aktív z hľadiska rizikovosti.

V roku 2001 výrazne vzrástol objem hypotekárnych úverov na 1 193 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 864 mil. Sk. Takisto sa zvýšil objem novoposkytnutých spotrebných úverov obyvateľstvu z 1 848 mil. Sk schválených v roku 2000 na objem 2 676 mil. Sk v roku 2001, čo predstavuje zýšenie o 53 %. Tento trend potvrdzuje retailovú orientáciu banky a zvyšujúci sa záujem klientov o úverové produkty.

Slovenská sporiteľňa dosiahla čistý neauditovaný zisk k 31. 12. 2001 v objeme 1 147 mil. Sk. V predchádzajúcom roku 2000 bola výška zisku výrazne ovplyvnená mimoriadnym rozpustením opravných položiek a rezerv k odsunutým pohľadávkam v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie úverového portfólia, preto ho nie je možné použiť ako porovnateľnú základňu.

Čisté úrokové výnosy v objeme 5 257 mil. Sk medziročne vzrástli o 10 % na základe dynamického riadenia úrokovej politiky banky a zlepšenej kvality aktív banky.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií (neúrokové výnosy) medziročne vzrástli o 20 % na objem 1 349 mil. Sk na základe zvýšenia počtu transakcií a priblíženia poplatkovej politiky k reálnym nákladom banky.

Zisk z obchodovania v objeme 743 mil. Sk medziročne poklesol o 58 %, čo súvisí so zmenou metodiky účtovania úrokového diferenciálu swapových obchodov a zmenou štruktúry jednotlivých portfólií cenných papierov počas roka 2001.

Všeobecné prevádzkové náklady zaznamenali medziročne mierny nárast o 16 % na objem 5 767 mil. Sk. Tento stav ovplyvnila zmena metodiky účtovania niektorých nákladov, ktoré boli v roku 2001 účtované vo všeobecných prevádzkových nákladoch a v roku 2000 v ostatných prevádzkových výsledkoch. Prevádzkový zisk po zohľadnení ostatných prevádzkových výsledkov tak vzrástol o 71 % na objem 1 659 mil. Sk.

Stav zamestnancov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesol ku koncu roka 2001 o 9,3 % na počet 5 873.

Výsledky transformačného procesu Slovenskej sporiteľne, a. s., v roku 2001

Proces transformácie v SLSP začal v januári 2001, bezprostredne po podpísaní zmluvy o kúpe novým majoritným vlastníkom Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. V júni 2001, po dôkladnej analýze a definovaní stratégie a cieľov, vstúpil program transformácie do fázy realizácie. Proces bude ukončený vo februári 2003. Cieľom procesu je transformácia SLSP na medzinárodné štandardy najmä v oblasti kvality poskytovania služieb klientom a integrácia banky do finančnej skupiny Erste Bank.

Hlavné míľniky transformácie v roku 2001

§ založenie dcérskej spoločnosti Sporo Asset Management, a. s., (SAM) a zahájenie predaja podielových listov SAM prostredníctvom obchodnej siete SLSP,

§ v rámci zlepšovania predajných zručností a prístupu ku klientom bolo v mesiacoch november a december preškolených 3500 pracovníkov front-office,

§ schválenie organizačnej štruktúra ústredia banky, čím sa zefektívnilo riadenie banky,

§ zriadenie divízie riadenia rizík, ktorá sleduje celkovú rizikovú pozíciu banky voči nebankovým klientom,

§ zavedenie nového kompetenčného poriadku pre schvaľovanie úverov, ktorý znamená viac kontroly a sprísnenie pravidiel, ale je kľúčový aj pre skrátenie času pri schvaľovaní úverov a znížení počtu klasifikovaných úverov,

§ dôsledným dodržiavaním pravidiel centrálneho nákupu sa dosiahla úspora 23 % z celkového objemu nákupov, čo predstavuje 275 mil. Sk, pričom hlavný efekt sa prejaví v roku 2002.

Významné obchodné aktivity SLSP, a. s., v roku 2001

§ Vyplácanie dlhopisov FNM: od apríla do decembra 2001 vyplatila SLSP prostredníctvom svojej obchodnej siete 769 tis. kusov dlhopisov FNM v celkovom objeme 10 400 mil. Sk.

§ Vyplácanie náhrad za nedostupné vklady klientom Devín banky, a. s.: z celkovej sumy 11 594 mil. Sk určenej na vyplácanie majiteľom 152,8 tisíc účtov boli v základnom výplatnom období (5. 11. 2001 – 21. 12. 2001) vyplatené náhrady v objeme 11 542 mil. Sk.

§ Vedúci spolumanažér emisie eurobondov Fondu národneho majetku Slovenskej republiky so štátnou zárukou v objeme 6 500 mil. Sk a 100 mil. EUR, čo je doteraz najväčšou emisoua eurobondov v Sk.

§ Vedúci manažér emisie dlhopisov Harmaneckých papierní, a. s., v objeme 250 mil. Sk.

Štruktúra akcionárov

Akcionári Slovenskej sporiteľne k 31. 12. 2001:

§ Erste Bank – 67,19 %
§ EBOR – 19,99 %
§ Ministerstvo financí SR – 10,0 %
§ Reštitučný investičný fond, a.s. – 2,82 %.

Erste Bank podpísala dňa 18. júna 2001 zmluvu o predaji 19,9 % balíka akcií Slovenskej sporiteľne s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). Prevod akcií bol realizovaný 14. septembra 2001.

Vybrané údaje z bilancie aktív a pasív k 31. 12. 2001 v mil. Sk podľa IAS

AKTÍVA
31. 12. 2001
31. 12. 2000
medziročná zmena
Pokladničná hotovosť a účty v emisnej banke
11 586
13 874
– 16,5 %
Pohľadávky voči bankám
53 584
42 498
26,1 %
Pohľadávky voči klientom
22 891
55 566
– 58,3 %
Portfólio cenných papierov
94 613
56 627
67,1 %
Fixné aktíva
8 691
8 648
0,5 %
Ostatné aktíva
6 424
7 239
-11,3 %
Aktíva spolu
197 789
184 452
7,2 %
PASÍVA
31. 12. 2001
31. 12. 2000
medziročná zmena
Záväzky voči bankám
6 607
5 048
30,9 %
Záväzky voči klientom
172 883
158 006
9,4 %
Kapitál a rezervy
14 389
13 007
10,6 %
Ostatné záväzky
3 910
4 600
-15 %
Podriadený dlh
0
3 791
x
Pasíva spolu
197 789
184 452
7,2 %

Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2001 v mil. Sk podľa IAS.

31. 12. 2001
31. 12. 2000
medziročná zmena
Čistý úrokový výnos
5 257
4 782
10 %
Čistý výnos z poplatkov a provízií
1 349
1 122
20 %
Čistý výnos z obchodovania
743
1 559
– 52 %
Prevádzkové výnosy
7 349
7 463
– 2 %
Všeobecné prevádzkové náklady
– 5 767
– 4 956
16 %
Prevádzkový zisk
1 583
2 507
– 37 %
Ostatné prevádzkové výsledky
76
– 1 540
x
Rezervy a opravné položky
125
3 850
x
Daň
– 637
– 742
x
ČISTÝ ZISK
1 147
4 075
– 72 %

Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) sa výrazne líšia od výsledkov podľa slovenských účtovných štandardov (SAS).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS